Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov v krajine realizácie oceňovania. Cieľom projektu je vytvoriť tradíciu v ocenení práce pre rómsku komunitu, vytvoriť verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov, a tak priblížiť širokej verejnosti aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie.

OCENENIA SA UDEĽUJÚ ZA:
1.  dosiahnuté výsledky pri realizácii projektu zameraného na podporu a rozvoj rómskej menšiny;
2.  realizáciu projektov zameraných na mimoškolské vzdelávacie aktivity pre deti a mládež
3.  realizáciu alebo dlhodobú podporu projektov zameraných na sociálnu pomoc a podporu rómskej komunity;
4.  výnimočné projekty alebo dlhodobú prácu, ktorá prispieva k zlepšeniu postavenia a životných podmienok rómskej populácie;
5.  ochranu a rozvoj identity a kultúry rómskej menšiny,
6.  rozvoj medzikultúrneho dialógu a porozumenia medzi rómskou menšinou a majoritou, či ďalšími menšinami;
7.  šírenie pozitívneho odkazu vzájomnej tolerancie a porozumenia.

Ocenený: Súkromná stredná odborná škola, Kežmarok

Ocenenie za prácu najmä so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovanej rómskej komunity  a odstraňovaniu bariér medzi minoritou a majoritou a predsudkov voči inakosti.