Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 1

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 1 (15. 12. 2021)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda,

Nad traťou 1342/28 Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

15.12.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda,

Nad traťou 1342/28  Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Beáta Kunová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba a zdieľanie Best Practice z oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti. Spoločne sme diskutovali, zdieľali OPS, tvorili námety na Best Practice a na záver stretnutia sme naše vedomosti zhrnuli v pedagogickom odporúčaní.

Kľúčové slová: tvorba Best Practice, rozvoj čitateľskej gramotnosti, výmena OPS.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Čítanie s otázkami – analýza OPS.

2.      Výmena OPS.

3.      Diskusia a tvorba námetov Best Practice.

4.      Záver.

Témy: prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Párové čítanie OPS.

2.      Skladanie textu – Výmena OPS.

3.      Tvorba Best Practice.

4.      Záver a zhrnutie.

13.   Závery a odporúčania:

Výber z diskusie – dobrá prax v predmetnej oblasti:

Čitateľská dielňa - OPS

a) Výber prostredia

Prostredie, v ktorom by sme mali so žiakmi čítať, má vyhovovať bežným hygienickým požiadavkám (osvetlenie, pohodlie pri čítaní apod.), ale najmä pokoj a ticho, bez vonkajších rušivých vplyvov. Mali by sme dbať na to, aby sme si vopred určili čas a priestor na čítanie, vylúčime tiež som nervozitu a náhlenie. Odporúčame tiché prostredie školskej knižnice a čitateľský kútik vtriede.  Je dobré vyčleniť si dve lavice v kútiku triedy, ktoré sme si môžeme zútulniť. Žiaci si prinesú obrusy, vázičky s kvetmi, vankúše na relaxáciu na koberci.

b) Výber primeranej literatúry

K dispozícii máme školskú knižnicu, školské časopisy, rôzne odborné publikácie. Nezáleží na tom či ide o beletriu, alebo o literatúru faktu. Významnú úlohu hrá aj obtiažnosť textov. Tu by sme mali žiakom ponúknuť burzu kníh, vhodných pre ich vekovú kategóriu. S primeranou náročnosťou na techniku čítania, alebo obsahovo i výtvarné pekných a zaujímavých diel, alebo užitočných diel.

Hodnotenie a odmeňovanie

Po prečítaní sme si zaznačili zážitky o prečítanom diele do denníkov. Mnoho žiakov v tom našlo zábavu, do denníkov zapisovali ako sa im kniha páčila. Písali o tom, čo sa im najviac páčilo a čo sa im nepáčilo.

Na stretnutí sme sa ďalej zaoberali procesmi čitateľskej gramotnosti:

1.získavanie informácií, 2.utváranie širšieho porozumenia, 3.rozvíjanie interpretácie, 4.uvažovanie o obsahu textu a jeho hodnotenie, 5.uvažovanie o forme textu a jeho hodnotenie.

Rozčlenili sme si druhy úloh, ktorými precvičujeme čítanie sporozumením:

-zatvorené úlohy s výberom odpovede (polytomické)

-otvorené úlohy so stručnou odpoveďou

 -produkčné,

-otvorené úlohy so stručnou odpoveďou.

K uvedeným typom úloh sme diskutovali, nakoľko pri produkčných úlohách je potrebné brať do úvahy rôzne alternatívne riešenia, čo môže zvýšiť na jednej strane kreativitu žiaka a na druhej motiváciu k práci s textom.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

15.   Dátum

15.12.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

15.12.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 15.12.2021

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod    

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Beáta Kunová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

2.

Marcela Kuzmová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

3.

Martin Mišalko

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

4.

Ivana Pištová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

5.

Adriána Oravcová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

6.

Stanislava Meľuchová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia