Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

20.05.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, KK

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Beáta Kunová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a tvorba prehľadu kognitívnych stratégií vhodných pre rozvoj čitateľskej gramotnosti.. Spoločne sme na predmetnú tému diskutovali a na záver stretnutia sme tvorili prehľad aplikovateľných metód.

Kľúčové slová: kognitívne metódy, čitateľská gramotnosť, kritické myslenie.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Analýza odbornej literatúry.

2.      Diskusia.

3.      Zdieľanie OPS.

4.      Záver a zhrnutie.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, inovatívne metódy vzdelávania, rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Práca s odbornými zdrojmi, tvorba krátkych zhrnutí, opisný výskum.

2.      Diskusný kruh, hodnotenie získaných poznatkov.

3.      Výmena pedagogických skúseností medzi účastníkmi.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe opisnej analýzy sme vytvorili kľúčové body kognitívne-konštruktiviticky orientovanej výuky:

- Pedagogický konštruktivizmus

V rámci PK poznáme

- Model osvojenia pojmu (Bruner)

- Model rozvoja pojmu (Taba)

- Problémové vyučovanie (Suchmanov bádateľský model, Heuristický model, Autentický výskum- deskriptívny, historický, experimentálny)

- Efektívne stratégie problémovej výuky

Pedagogický konštruktivizmus: východiská

- Žiaci majú nejaké predbežné informácie, skúsenosti a znalosti.

- Vyučovanie vychádza zo žiackych predstáv a prekonceptov, umožňuje ich vzájomnú konfrontáciu a výstavbu pojmov (konštrukciu)

- Zároveň si žiaci osvojujú metódu poznávania v odbore, tj. nie len produkt ale aj proces.

- Vyučovanie má bádateľský charakter

Psychologické východiská – teórie učenia

- Piaget (schéma/asimilácia/akomodácia/evkvilibrácia)

- Bruner (kognitívny konštruktivizmus)

- Vygotskij (socio-konštruktivizmus)

Na záver stretnutia sme si ešte povedali o vhodnom výukovom prostredí pre konštruktivistickú výuku

1.      mnohoraké reprezentácie reality.

2.      vyhýbanie sa zjednodušovaniu, predstavovanie zložitosť reálneho sveta.

3.      Konštrukcia znalostí má prednosť pred reprodukciou znalostí.

4.      Používame autentické úlohy v zmysluplnom kontextu radšej než abstraktné bez kontextu.

5.      Prostredie k učeniu by malo byť podobné ako v reálnom svete, pracujeme skôr s „prípadmi“ než s predom určenými sekvenciami výuky.

6.      Podporujeme premýšľavú reflexiu o skúsenostiach.

7.      Konštrukcia znalostí je založená na kontextu a obsahu (content-based, context-based)

Príprava učiteľa na hodinu pomocou metódy Osvojenie pojmu:

1.      Vyberte a presne pomenujte vhodný kľúčový pojem.

2.      Definícia pojmu alebo pravidlo.

3.      Podstatné vlastnosti pojmu (+ čím sa odlišuje od iných príbuzných pojmov)

4.      Príklady pojmov (+/-)

5.      Vzťahy pojmov s ďalšími pojmami (pojmová hierarchia, sieť, mapa)

Odporúčame vyššie uvedené stratégie a metódy k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

15.   Dátum

20.05.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

20.05.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 20.05.2021

Trvanie stretnutia: od 14  hod     do 17 hod          

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Beáta Kunová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

2.

Martina Babčáková

PN

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

3.

Marcela Kuzmová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.

Martin Mišalko

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

5.

Adriána Oravcová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

6.

Ivana Pištová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia