Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

16.06.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, KK

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Beáta Kunová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia k výstupom zo stretnutí pedagogického klubu. Spoločne sme na predmetnú tému zdieľali naše odborné skúsenosti nadobudnuté v rámci stretnutí klubu a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: výstup pedagogického klubu, výmena OPS, rozvoj čitateľskej gramotnosti.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Reflektívna diskusia.

2.      Výmena OPS.

3.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Diskusia – reflexia nad  aktivitami počas stretnutí PK, komunikačný kruh.

2.      Zdieľanie OPS – tvorba myšlienkovej pyramídy.

3.      Záver a tvorba odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Výber z diskusie – implementácia typov čítania vo vyučovacom procese pre ďalší rozvoj čitateľskej gramotnosti:

a)     Čitateľská gramotnosť

Čitateľská gramotnosť je jedným z cieľov školského výchovno-vzdelávacieho procesu. Chápe sa ako spôsobilosť porozumieť písanému textu, používať písaný text  a premýšľať o ňom. Je predpokladom rozvíjania čitateľových vedomostí a potenciálu, ktorý umožní aktívne sa zapojiť do života v spoločnosti. Spája sa s funkčným charakterom čítania s cieľom rýchlo získavať  a efektívne spracovať informácie. Čitateľská gramotnosť sa prelína s ďalšími oblasťami gramotnosti (prírodovedná, matematická, informačná, sociálna a ďalšie), preto považujeme jej rozvoj za veľmi dôležitý pri osvojovaní zručností, rozvíjaní schopností a pri získavaní vedomostí v ďalších vzdelávacích oblastiach.

b)     Čítanie s porozumením

Čítanie s porozumením je zručnosť, ktorú žiak dosahuje pri nadobúdaní čitateľskej gramotnosti. Spája sa s procesom čítania. Je to schopnosť aktívne čítať a prijímať,  vyhodnocovať a interpretovať informácie z rozličných oblastí života, orientovať sa vo významových kontextoch a funkčne ich prepájať.

c)      Kultúra čítania

Je jedným z cieľov kultúrno-výchovného pôsobenia. Prejavuje sa záujmom o literárne kultúrne dedičstvo, kultúrne dianie, o čítanie krásnej literatúry a schopnosťou aktívne čítať umelecké literárne dielo, porozumieť mu ako umeleckému odkazu, vnímať ho v literárnom kontexte i v širšom kultúrnom, spoločenskom i historickom kontexte. Kultúra čítania by sa mala prejavovať aj záujmom o pestovanie kultúry jazyka. 

Odporúčame tiež čitateľské prístupy v oblasti pedagogického konštruktivizmu:

Konštruktivistická výuka je obvykle založená na vzdelávacích postupoch zaisťujúcich istý plánovaný sled krokov pri práci s informáciami. Tieto vzdelávacie postupy v sebe obsahujú ako prvky konštruktivizmu individuálneho, tak prvky konštruktivizmus sociálneho. Naznačujeme sled týchto prvkov:

- Pozorovanie

- Analýza pozorovania

- Porovnávanie

- Diskusia

- Syntéza poznatkov

- Zovšeobecnenie

- Aplikácia konštruktu

- Verifikácia konštruktu

Odporúčame pokračovať v pláne činností nášho klubu aj v ďalšom období.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

15.   Dátum

16.06.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

16.06.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia:  16.06.2021

Trvanie stretnutia:  od 14  hod    do 17 hod          

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Beáta Kunová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

2.

Martina Babčáková

PN

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

3.

Marcela Kuzmová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.

Martin Mišalko

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

5.

Adriána Oravcová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

6.

Ivana Pištová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia