Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

08.09.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Beáta Kunová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom nášho stretnutia bola diskusia nad plánom činností PK, analýza jednotlivých tém, ktoré nás v tomto školskom roku čakajú, medzigeneračná výmena skúseností.

Pracovali sme aj s odbornou literatúrou a vymieňali sme si tipy na informačné zdroje.

Kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, odborná literatúra, plán činnosti pedagogického klubu.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Plán činností PK v novom školskom roku.

2.      Návrhy jednotlivých účastníkov na odborné zdroje, na základe ich OPS.

3.      Diskusia nad plánom činnosti pedagogického klubu.

4.      Záver.

Program stretnutia:

1.      Privítanie účastníkov a hlbšie oboznámenie sa s jednotlivými témami, ktoré nás tento rok čakajú.

2.      Definícia pojmov a diskusia o odbornej literatúre vhodnej pre pedagogický klub.

3.      Záver, sumarizácia odborných diel a nápadov na dobrú prax v rozvoji čitateľskej gramotnosti pre SOŠ.

13.   Závery a odporúčania:

Z diskusie vyplynulo, že je potrebné klásť dôraz na  základné jazykové zručnosti, ako je napríklad slovná zásoba a jazyková vybavenosť. Ide pritom o nevyhnutný základ pre vývoj vyšších úrovní čitateľskej gramotnosti.

Problém je tiež:

-  nedostatočné povedomie širokej verejnosti o význame čitateľskej gramotnosti pre sebarealizáciu jednotlivca a život v spoločnosti.

- Existencia fenoménu bibliofóbie alebo tzv. a-gramotnosti. Ide o rozhodnutie nečítať napriek schopnosti čítať – trvalá ľahostajnosť voči knihám a čítaniu, čo predstavuje úplne nový postoj ku knihám, ktoré predstavujú základnú zásobáreň pre učenie.

- Zmena voľného času a záujmov žiakov. Často chýba vôľa k námahe, cviku, sebadisciplíne, ktorá by účinne kontrolovala vôľu  k čítaniu a k práci s textom.

Zaoberali sme sa témou informačných a literárnych textov. Informačné texty sú pre žiakov náročné hlavne z pohľadu odborného vzdelávania, avšak práve aj z tohto dôvodu sú nevyhnutné pre precvičovanie.

Informačné texty zvyčajne reprezentujú kombinované východiskové texty dlhé 600 až 900 slov – kombinácia súvislého a nesúvislého textu; využívajú sa v nich diagramy, mapy, ilustrácie, fotografie a tabuľky. Texty sa dotýkajú napr. vedeckých, etnografických, historických alebo praktických tém. Niektoré texty obsahujú aj podnadpisy, textové polia a zoznamy. Literárne texty sú reprezentované súvislým východiskovým umeleckým textom. Predstavujú ich krátke tradičné aj súčasné príbehy doplnené ilustráciami, dlhé približne 800 slov. V príbehu sú zvyčajne dve hlavné postavy s jednou alebo dvoma centrálnymi udalosťami. V textoch sa nachádzajú rôznorodé výrazové prostriedky, napr. humor, metaforický jazyk, rozprávanie v prvej osobe, dialógy.

Pracovali sme s odbornou literatúrou a vymieňali si nápady na nové odborné zdroje.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

15.   Dátum

08.09.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

08.09.2021

19.   Podpis

 

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 08.02.2021

Trvanie stretnutia: od 14:00hod  do 17:00 hod     

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Beáta Kunová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

2.

Marcela Kuzmová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

3.

Martin Mišalko

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.

Ivana Pištová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

5.

Adriána Oravcová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

6.

Stanislava Meľuchová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia