Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 1

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 1 (11. 3. 2021)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

11.03.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, KK

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Beáta Kunová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a zdieľanie OPS v oblasti tvorby dobrej praxe. Zameriavali sme sa na prácu s odbornou literatúrou a na základe odborných zdrojov sme analyzovali zásady tvorby Best Practice. Naše výstupy sme na záver zhrnuli v pedagogickom odporúčaní.

Kľúčové slová: tvorba Best Practice, zásady tvorby OPS, čitateľská gramotnosť.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Analýza odbornej literatúry.

2.      Diskusia.

3.      Tvorba pojmovej mapy.

4.      Spisovanie zhrnutia.

Témy: zásady tvorby Best Practice, zdieľanie OPS, rozvoj čitateľskej gramotnosti na SOŠ.

Program stretnutia:

1.      Interaktívna prezentácia od koordinátora – dopĺňanie a obohacovanie odbornej literatúry.

2.      Diskusia – názorová škála.

3.      Skupinová práca – tvorba pojmovej mapy.

4.      Tvorba zhrnutia – spoločné písanie.

13.   Závery a odporúčania:

 Zhodli sme sa  na nasledujúcom zhrnutí  zásad tvorby Best Practice na rozvoj čitateľskej gramotnosti na SOŠ. 

Podľa zásad tvorby Best Pracitce by učebná osnova predmetu by mala mať nasledovnú štruktúru:

• záhlavie – názov predmetu, časový rozsah výučby, názov ŠVp, názov ŠkVp, kód a názov odboru štúdia, ročník, v ktorom sa vyučuje, stupeň vzdelania, forma štúdia, vyučovací jazyk,

• charakteristika vyučovacieho predmetu,

• ciele vyučovacieho predmetu,

• výchovné a vzdelávacie stratégie,

• stratégie vyučovania,

• učebné zdroje,

• obsah vzdelávania – učivo (tematický celok s hodinovou dotáciou), vzdelávacie výstupy, kritériá hodnotenia, metódy a prostriedky hodnotenia, medzipredmetové vzťahy. Z odporúčanej štruktúry na plánovanie v SJL vyplýva, že vzdelávacie výstupy v spôsobilostiach čítanie s porozumením, hovorenie, písanie plánujeme k učivu v konkrétnom tematickom celku. Učivo je vymedzené v obsahovom štandarde súborom jazykovedných a literárnovedných pojmov. V ŠkVP môžeme na- plánovať aj ďalšie prvky, ktoré podľa Brunera (Pash, 1998) patria do štruktúry učiva. Sú to aj fakty: – informácie o jednotlivých skutočnostiach

– o jednotlivých ľuďoch, veciach, konkrétnych miestach, o konkrétnej dobe, o určitej udalosti a zovšeobecnenie (generalizácia)

– výrok, ktorý vyjadruje vzťahy medzi dvoma alebo viacerými pojmami.

Príklad štruktúry učiva:

Tematický celok: poézia

Téma: ľudová balada

Pojmy: ľudová balada, rozprávka, epický žáner, veršovaný žáner, ľudová slovesnosť, dialogizácia, zdrobneniny, pejoratívne slová

Fakty, údaje: napr. názvy ľudových balád, ktoré budú čítať žiaci na vyučovaní, o vzniku balád a pod. Zovšeobecnenie: Hlavná myšlienka balady. Posolstvo balady. Funkcia využitých jazykových prostriedkov. Spoločné znaky balád s rozprávkami. Pri formulácii vzdelávacích výstupov čítania s porozumením spolu s hovorením a písaním vychádzame z výkonového štandardu a formulujeme ich ako ciele, ktoré má žiak dosiahnuť a preukázať. Keďže nadväzujú na učivo, formuláciu cieľa konkretizujeme v súvislosti s obsahom učiva. Zhodujeme sa, že pri formulácii cieľov vyučovacieho procesu by sa mali rešpektovať tieto požiadavky:

a) Konzistentnosť – týmto pojmom sa vyjadruje vnútorná väzba cieľov, podriadenosť nižších cieľov vyšším, závislosť vyšších cieľov od dosiahnutia nižších: ciele predmetu – ciele tematického celku – ciele vyučovacích hodín.

Napríklad: Získať kvalitnú jazykovú kompetenciu → Osvojiť si poznatky o prídavných menách → Vedieť vytvoriť jednoduchý opis.

b) Primeranosť znamená, aby stanovené ciele boli v súlade s možnosťami žiakov a reálnymi podmien- kami vyučovacieho procesu.

c) Vyjadrenie cieľa v pojmoch žiackych výkonov vyžaduje, aby cieľ opisoval zmeny v osobnostiach žiakov, za ktoré sa vo vzdelávaní považujú vedomosti, zručnosti, postoje a pod. V cieli má byť pomenovaný výkon žiaka. Cieľ vymedzený činnosťou učiteľa alebo obsahom, témou nie je správne formulovaný (napr. Oboznámiť žiakov s obdobím romantizmu. Podraďovacie súvetie).

d) Jednoznačnosť nepripúšťa viac výkladov formulovaného cieľa učiteľmi ani žiakmi. Nedostatkom niektorých príkladov dobrej praxe sú formulácie typu: Žiak má ovládať podraďovacie súvetie. Žiak má pochopiť znaky romantizmu. Čo to znamená pochopiť, ovládať? Majú to byť poznatky na úrovni zapamätania alebo pôjde aj o ich aplikáciu?

e) Kontrolovateľnosť (merateľnosť) si vyžaduje takú formuláciu, ktorá umožní porovnať dosiahnuté výsledky s cieľmi a rozhodnúť, do akej miery boli dosiahnuté. Výkon žiaka treba opísať tzv. aktívnymi slovesami, ktoré predstavujú pozorovateľnú činnosť. Pomôžeme si otázkou: Podľa čoho zistím, že žiak vie, chápe, rozumie? Vyjadrí to výkonom, ktorý musím vidieť, počuť.

f) Rešpektovanie taxonómie cieľov vyučovacieho procesu znamená, že pri formulácii cieľov treba mať na zreteli viaceré úrovne osvojenia si učiva, ktorým zodpovedajú aj príslušné ciele. Kritériom klasifikácie bývajú relatívne samostatné oblasti psychickej činnosti žiakov pri učení. Odporúčame klasifikovať kognitíve ciele pomocou taxonómie B. S. Blooma.

Odporúčame vyššie uvedené zásady tvorby Best Practice na implementáciu do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

15.   Dátum

11.03.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

11.03.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:

Dátum konania stretnutia: 11.03.2021

Trvanie stretnutia: od 14.00 hod do 17,00 hod     

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Beáta Kunová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

2.

Martina Babčáková

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

3.

Marcela Kuzmová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.

Martin Mišalko

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

5.

Adriána Oravcová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

6.

Ivana Pištová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia