Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 1

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 1 (25. 2. 2021)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

25.02.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, KK

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Beáta Kunová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia k výstupom, ktoré boli prediskutované na zasadnutí klubu, a tiež zdieľanie názorov a postojov účastníkov. S účastníkmi sme reflektovali a diskutovali sme o našich skúsenostiach s implementáciou predmetných znalostí a zručností do pedagogického procesu.

Kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, prepojenie vzdelávania s praxou, reflexia, výstup pedagogického klubu.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Efektívny rozvoj čitateľskej gramotnosti.

2.      Diskusia.

3.      Zdieľanie OPS.

4.      Záver a zhrnutie.

Témy: rozvoj čitateľskej gramotnosti, spoločná reflexia, kľúčové kompetencie pre prax, výstup pedagogického klubu.

Program stretnutia:

1.      Dialogická metóda – najčastejšie aplikovaná metóda podporujúca rozvoj čitateľskej gramotnosti.

2.      Diskusia

3.      Analýza výstupov.

4.      Záver a zhrnutie.

13.   Závery a odporúčania:

V rámci diskusie  sme  sa zaoberali príkladmi dobrej praxe a diskutovali o našich skúsenostiach s implementáciou metodiky na podporu čítania a rozvoju čitateľskej gramotnosti na našej škole.

Jedným z  príkladov dobrej praxe je metóda čitateľskej dielne. Zhodujeme sa, že systémové zaradzovanie tejto metódy má podstatný dopad na čitateľskú gramotnosť.

Best Practice – trieda ako čitateľská dielňa

a) Výber prostredia

Prostredie, v ktorom sme so žiakmi čítali, má vyhovovať bežným hygienickým požiadavkám (osvetlenie, pohodlie pri čítaní apod.), ale najmä pokoj a ticho, bez vonkajších rušivých vplyvov. Dbali sme na to, aby sme si vopred určili čas a priestor na čítanie, vylúčili sme nervozitu a náhlenie. My sme si vybrali tiché prostredie našej školskej knižnice a urobili sme si čitateľský kútik v triede. Vyčlenili sme si dve lavice v kútiku našej triedy, ktoré sme si „zútulnili“. Študenti priniesli obrusy, vázičky s kvetmi, vankúše na relaxáciu na koberci.

b) Výber primeranej literatúry

K dispozícii sme mali technickú knižnicu, školské časopisy, rôzne odborné knihy. Snažili sme sa pritom zamerať na odbornú a informatívnu literatúru. Významnú úlohu hrala aj obtiažnosť textov. Tu sme už študentom ponúkli burzu kníh, vhodných pre ich kompetenčnú kategóriu. S nízkou náročnosťou na techniku čítania, alebo obsahovo i výtvarné pekných a zaujímavých diel.

c) Hodnotenie a odmeňovanie

Po prečítaní sme si zaznačili základné informácie o prečítanom diele do denníkov, pomocou metody INSERT. Našich študentov to bavilo, do denníkov zapisovali, ako sa im kniha páčila, či bola informatívna, čo sa z nej naučili a pod. Písali o tom, čo sa im najviac páčilo, čo sa im nepáčilo a svoje výsledky mohli vizuálne zvýrazniť). Dobre zariadená čitateľská dielňa inšpiruje k tvorivosti.

Dialogická metóda – cesta k cieľu

Odporúčame hlavne tieto formy dialogickej metódy:

- rozhovor – je výmena informácií medzi dvoma alebo viacerými osobami.

Je to metóda, ktorá aktivizuje žiakov . Učiteľ spoznáva názory, postoje žiakov a môže na ne reagovať. Výhoda  tejto metódy – rozvíja slovnú zásobu žiakov, učí žiakov formulovať myšlienky, učí ich počúvať druhých, poznávať ich názory. Rozhovor môže viesť s jedným žiakom, so skupinou žiakov, s celou triedou. Rozlišujeme napr.

a) sokratovský rozhovor -  je to druh rozhovoru , pri ktorom učiteľ vedie žiakov k tomu, aby premýšľali nad správnosťou alebo nesprávnosťou nejakého výroku, aby sa učili argumentovať, presvedčovať, ale aj ustupovať. Žiaci sa učia diskutovať, polemizovať, ale aj navzájom sa počúvať.

b) heuristický rozhovor (objaviteľský) – je veľmi náročný. Pri tomto rozhovore žiaci riešia problémy, pýtajú sa, skúmajú, hľadajú, diskutujú, vymýšľajú hypotézy (predpoklady), učia sa ich dokazovať.

- beseda – je to dialogická metóda, pre ktorú je charakteristické spoločné riešenie nejakého problému, alebo vymieňanie si skúseností na nejakú tému, napr. beseda o fajčení, beseda o niektorom spisovateľovi a pod. Vedúci besedy nemusí byť len učiteľ, môže to byť aj niektorý žiak. Beseda sa môže použiť napr. po prebratí určitého tematického celku alebo po návšteve divadla, po návrate z exkurzie.

- dramatizácia - je to metóda, ktorá sa používa najmä na 1. stupni. Môže mať charakter detskej hry napr. hra na lekára, na rodinu. Ide v nej o názorné predvedenie príbehu, udalosti, napr. na hodine čítania, ale aj pri výučbe cudzích jazykov, pri literárnej výchove žiaci vedú dialóg podľa prečítaného textu. Má charakter priameho prenosu poznatkov, skúseností, zážitkov, pôsobí na city žiakov.

- hranie rolí – žiaci sa vžívajú do roly nejakých postáv a vytvárajú situácie s príbehom.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

15.   Dátum

25.02.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

25.02.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 25.02.2021

Trvanie stretnutia: od 14.00 hod do 17.00hod      

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Beáta Kunová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

2.

Martina Babčáková

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

3.

Marcela Kuzmová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.

Martin Mišalko

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

5.

Adriána Oravcová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

6.

Ivana Pištová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia