Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 1

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 1 (11. 2. 2021)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

11.02.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, KK

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Beáta Kunová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola prezentácia príkladov medzi-predmetovej výučby v oblasti čitateľskej gramotnosti. Účastníci hodnotili vplyv tohoto prístupu na úroveň čitateľskej gramotnosti. Medzi – predmetová výučba predstavuje možnosť, ako sprístupniť učivo žiakom prostredníctvom zážitku a využitím didaktickej situácie z reálneho života.

Kľúčové slová: medzi-predmetová výučba, čitateľská gramotnosť, kompetencie pre prax.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Práca s literatúrou.

2.      Zdieľanie skúseností.

3.      Tvorba Best Practice.

4.      Záver a zhrnutie.

Témy: čitateľská gramotnosť, medzi-odborová výučba, rozvoj kritického myslenia.

Program stretnutia:

1.      Analýza odborných zdrojov.

2.      OPS v predmetnej oblasti.

3.      Debata – zdieľanie skúseností.

4.      Záver a zhrnutie.

13.   Závery a odporúčania:

 Analyzovali  sme odborné zdroje. Tieto nám poskytli príklady medzi-predmetovej výučby a jej aplikácie. Zameriavali sme sa na aktivity suvisiace s čítaním s porozumením a vytvorili sme prehľad kľúčových bodov, ktoré považujeme za užitočné pri tvorbe dobrej praxe v oblasti medzi-predmetového rozvoja čitateľskej gramotnosti. Medzi-predmetová výuka čítania by mala viesť študentov k tvorbe súvislých jazykových prejavov a z viacerých tém. Texty sa vyznačujú tromi základnými vlastnosťami:

- komunikačný zámer – autor textu má za cieľ informovanosť a zmena názoru čitateľa, či motivovať čitateľa k uskutočneniu istej činnosti;

- kohézia – vyjadruje vzájomnú súdržnosť, čiže vety nie sú izolované, ale jedna veta sa nadväzuje na predchádzajúce aj na nasledujúce vety;

- koherencia – časti textu sú tematicky spojené, zjednotené, čiže hovoria o jednej veci. Text, s ktorým žiaci pracujú môže byť z rôznych zdrojov, napr. učebnice, odborné publikácie, pracovné zošity, slovníky, encyklopédie, odborné časopisy, prípadne je práca s textom súčasťou práce s počítačom či internetom. Podľa didaktickej funkcie sa učebnice delia na:

- vlastné učebnice (výklad učiva, poučky, námety na samostatnú prácu a pod.),

- cvičebnice (sústava úloh a cvičení),

- čítanky a osobitné druhy školských kníh (slovníky, atlasy, matematicko-fyzikálne tabuľky, analógie, atď.)  Vzhľadom na rôznorodosť čitateľských materiálov v jednotlivých predmetoch vyučovaných na SOŠ, odporúčame nasledujúce body k tvorbe medzi-predmetovej výučby:

1.      precvičovanie čítania informatívnych textov.

2.      trénovanie čitateľských stratégií a postupov

3.      rozvoj metakognície

4.      uplatňovanie špirálovitého nácviku (3S – učiteľ spoločne s mentorom plánuje hodinu, spoločne odučí a prebehne spoločná reflexia)

5.      podporovať rôzne spôsoby práce.

6.      predkladať autentické situácie.

Odporúčame tiež deliť praktické prístupy do 5 modulov

1.      zoznámene sa s informatívnymi textami

2.      vybrať informácie z jedného alebo viac textov

3.      vybaviť si, preformulovať, zhrnúť texty

4.      usporiadať informácie z dvojstránky učebnice

5.      odpovedať na otázky a zdôvodniť svoje odpovede.

V rámci našej pedagogickej skúsenosti sme pozorovali, do akej miery môže navrhnutá metodika zmeniť naše praktiky a pomôcť učeniu žiakov. Zo začiatku sme vyššie uvedenú metodiku používali podľa pokynov, no neskôr sme si ju už kreatívne upravovali.

Odporúčame vyššie uvedené princípy aplikovať do praxe.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

15.   Dátum

11.02.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

11.02.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 11.02.2021

Trvanie stretnutia: od........hod   do.........hod      

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Beáta Kunová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

2.

Martina Babčáková

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

3.

Marcela Kuzmová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.

Martin Mišalko

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

5.

Adriána Oravcová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

6.

Ivana Pištová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia