Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 1

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 1 (22. 9. 2021)

Správa o činnosti pedagogického klubu

 

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

22.09.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Beáta Kunová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Hlavým cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a výmena skúseností s implementáciou EUR metódy vyučovania. Analyzovali sme jednotlivé fázy uvedenej metódy a diskutovali sme o možnostiach využitia v rámci predmetu, ktorý vyučujeme. Pracovali sme s odbornými zdrojmi a identifikovali tie, ktoré sú pre našu prácu podnetné.

Kľúčové slová: EUR metóda, čitateľská gramotnosť.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

 

Hlavné body:

1.      Metóda EUR

2.      Diskusia a výmena OPS.

3.      Zdieľanie dobrej s uvedenou metódou.

       4. Zhrnutie.

Témy: EUR, čitateľská gramotnosť, kritické myslenie a tvorivosť.

 

Program stretnutia:

 

1.      Úvodná prednáška – metóda EUR.

2.      Výmena OPS a dobrej praxe medzi účastníkmi klubu. Kritické myslenie, zdieľanie poznatkov.

3.      Diskusia, práca so zdrojmi.

4.      Záver.

13.   Závery a odporúčania:

V prvej časti stretnutia sme si analyzovali metódu EUR

Ide o univerzálny trojfázový rámec pre učenie a rozvoj kritického myslenia vyučovania a učenia

E-U-R. Napovedá nám ako pripraviť učebnú situáciu, aby učiaci sa mozog žiaka dostal tie správne podnety v správnom čase a aby jednotlivé kroky učenia na seba logicky a prirodzene nadväzovali. Rešpektuje aktuálne poznatky o tom, ako sa žiaci učia a je jedným z konkrétnych prístupov pedagogického konštruktivizmu. Tento rámec je využiteľný v každom ročníku, pričom v jednotlivých fázach tohto rámca možno využiť rôzne vyučovacie metódy.

1.fáza – evokácia: V tejto fáze vyvolávame u žiaka záujem o niečo napr. metódou brainstormingu, kde si aktívne vybavujú všetky vedomosti, ktoré majú o danej téme, pričom ich zapisujeme. Ide o rozhovor pred samotným učením sa, ktorý zaznamenávame, teda každý názor žiaka, či už správny, ale aj nesprávny. Správnosť sa overuje až v reflexii. Od učiteľa sa vyžaduje, aby bol poslucháčom a dal tak priestor hovoriť žiakom. Učiteľ je v pozícii kedy povzbudzuje žiakov k premýšľaniu a pozornému počúvaniu.

2.fáza – uvedomenie si významu: V tejto fáze ide už o skutočné učenie sa. Žiaci sa oboznamujú s novými informáciami formou čítania textu, počúvania výkladu, sledovania filmu či rozhovoru, či iných aktivít. Spájajú si tu vedomosti z prvej fázy s novými informáciami. Za veľmi dôležité považujeme udržiavanie aktivity žiakov, ich záujem a energiu vytvorenú počas evokácie. Dôležité je ponúknuť žiakom takú aktivitu, kde majú možnosť aktívneho zapojenia sa do procesu učenia sa, aby sa mohli dozvedieť čo najviac o danej téme a mohli tak porovnať svoje predpoklady s reálnymi faktami.

 3. fáza – reflexia: Počas tejto fázy si žiaci upevňujú nové vedomosti a aktívne menia svoje schémy porozumenia, aby zodpovedali novým informáciám. Teraz si vlastne osvojujú učivo.

Vytvorili sme prehľad zdrojov, ktoré pomáha poňať uvedenú metódu v celku.

KOŽUCHOVÁ, M.: Stratégie kognitívneho rozvoja žiakov prostredníctvom riešenia problémových úloh. In: Inovácie v škole. Bratislava, Združenie Orava, 2002, s. 53 – 57, ISBN: 80-968664-2-7 PARKER, S.: O prírode trochu inak. Bratislava, Mladé letá, 1996, ISBN 80-06-00720-9 SLAVÍK, J.: Pojem „koncept“ v autonomním pojetí výchovy. Pedagogika, XLV, 1995, č. 4, s. 328 – 338. VYBÍRAL, M.: Cesta k domovu. Pedagogika, XLV, 1995, č. 4, s. 350 – 36

Odporúčame metódu EUR vo výraznejšej miere implementovať do praxe.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

15.   Dátum

22.09.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

22.09.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 22.09.2021

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod     

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Beáta Kunová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

2.

Marcela Kuzmová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

3.

Martin Mišalko

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.

Ivana Pištová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

5.

Adriána Oravcová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

6.

Stanislava Meľuchová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia