Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 1

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 1 (9. 12. 2020)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok, organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosťi – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

09.12.2020

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, KK

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Beáta Kunová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a analýza metód a prístupov na podporu tvorivej práce s odborným textom v kontexte strednej odbornej školy. Účastníci diskutovali a navrhovali praktické aplikácie analýzy a syntézy do výuky čitateľskej gramotnosti.

Kľúčové slová: čítanie s porozumením, rozvoj kritického myslenia, odborné texty, analýza a syntéza.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Kognitívna analýza a hodnotenie implementácie cvičení na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

2.      Diskusia.

3.      Zdieľanie OPS, systematizácia poznatkov.

4.      Zhrnutie a záver.

Témy: rozvoj čítania s porozumením, kreatívne čítanie odborných textov.

Program stretnutia:

1.      Štrukturácia poznatkov metódou V-CH-D.

2.      Diskusia.

3.      Zdieľanie dobrej praxe a skúseností.

4.      Záver.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe diskusie a zdieľania osvedčenej pedagogickej praxe sme sa zhodli na teoretických prístupoch, ktoré budeme uplatňovať pri konkrétnych metódach:

Na základe analýzy  sa dá  vo všeobecnosti, o akomkoľvek texte povedať že, text:

· niečo pomenúva, o niečom vypovedá, niečo obsahuje – má obsah,

· objasňuje – má formu,

· niekto ho vytvoril – má autora,

 · pre niečo bol vytvorený – má účel,

· pre niekoho bol vytvorený – má adresáta.

Hlavným poslaním textu je prenos informácií a ako celok podľa určitých špecifických charakteristík plní určitý komunikačný zámer.

Čítanie s porozumením by malo tvoriť kľúčovú zložku vzdelávania, malo by byť súčasťou prípravy na reálny život. V informačnej spoločnosti je potrebné naučiť mladých ľudí pracovať s informáciami efektívne.

Best Practice

Práca s textom

Pohľad na určitú historickú udalosť z rôznych zdrojov informácií:

Napríklad :  téma  zániku  Veľkej Moravy

Žiaci v jednotlivých tímoch pracujú s informáciami na webových stránkach, určujú dôveryhodnosť jednotlivých textov.

Vyskytli sa informácie, ktoré opisovali  túto historickú udalosť rôznymi spôsobmi. Tu je dôležité posúdiť  odbornosť autora stránky a odpovedať na základné otázky:

Aký vzťah má autor k danej problematike?

Patrí k zástancom istého „názorového prúdu“?

Je členom vedeckej komunity? Je zástancom danej teórie?

Časté sú aj odchýlky  v rokoch, v ktorých boli udalosti popisované, ale sú publikované aj rôzne teórie vedúce k jednotlivým udalostiam.

Žiaci môžu na základe získaných informácii vypracovať projekt, ktorého produktom bude popis priebehu historickej udalosti z čo najdôveryhodnejších zdrojov informácii.

Ukážka č.1

 Zdroj:http://www.zones.sk/studentske-prace/dejepis/4317-dejiny-velkomoravskej-rise/

l. Obdobie predveľkomoravské (prvé decéniá 9. stor.): Z vyššie povedaného vyplýva, že sa na konci 8. a v prvých decéniách 9. stor. vyvíjali dve predveľkomoravské kniežatstvá - moravské a nitrianske.  Okolo roku 906 (907?) prestalo jadro ríše existovať. 
Niektorí preto majú za to, že už v tých rokoch kniežacia moc mojmírovskej dynastie neexistovala a že veľkomoravské vojenské sily boli v tej dobe úplne rozložené. Lenže ešte v 2O-tych rokoch 10. stor. sa spomínali synovia Mojmíra II., grófi Mojmír III. a Svätopluk III., teda ozaj poslední Mojmírovci. Tiež sa vie o vojnách Moravanov s Henrichom I. Vtáčnikom, o moravskom biskupovi Silvestrovi a pod. Takže Veľká Morava svoju existenciu neskončila v jedinom okamihu, ale jej štátne tradície naďalej pretrvávali.

Ukážka č.2

Zdroj:http://www.brejle.net/ziva-historie/dejiny-pod-mikroskopem-1/

Jiná teorie o zániku Velkomoravské říše ji dává do souvislostí s přírodními katastrofami.  Archeologové nacházejí při odkrývání zbytků hradiště v moravských Mikulčicích dvoumetrovou vrstvu čistého písku. 

Na základe týchto dvoch ukážok prebieha diskusia o teórií zániku Veľkomoravskej ríše.

Odporúčame pokračovať v tvorivých aktivitách.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

15.   Dátum

09.12.2020

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

09.12.2020

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 09.12.2020

Trvanie stretnutia: od........hod   do.........hod      

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Beáta Kunová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

2.

Martina Babčáková

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

3.

Marcela Kuzmová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.

Martin Mišalko

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

5.

Ivana Pištová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

6.

Adriána Oravcová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

     

.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia