Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 1

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 1 (6. 5. 2021)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

06.05.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, KK

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Beáta Kunová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a tvorba prehľadu brainstormingových metód aplikovateľných pri rozvoji čitateľskej gramotnosti. Spoločne sme analyzovali odbornú literatúru a diskutovali o vhodnosti jednotlivých variácií brainstormingu. Na záver stretnutia sme tvorili prehľad odporúčaných metód.  

Kľúčové slová: Brainstorming, čitateľská gramotnosť, inovatívne metódy vzdelávania.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Analýza odbornej literatúry.

2.      Diskusia.

3.      Tvorba pojmovej mapy – Brainwriting.

4.      Záver a tvorba odporúčania.

Témy: brainstormingové metódy, rozvoj čitateľskej gramotnosti, metódy rozvoja kľúčových kompetencií.

Program stretnutia:

1.      Analýza odborných textov – individuálne čítanie metódou INSERT.

2.      Zdieľanie označených metód/odsekov odbornej literatúry.

3.      Spoločný brainwriting nápadov – syntéza odborných znalostí z literatúry a pedagogických skúseností.

4.      Záver a spísanie pedagogického odporúčania – prehľad metód.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe diskusných aktivít v rámci klubu sme vytvorili nasledovný brainwriting vhodných metód:

V rámci diskusie sme sa potom zhodli na užitočnosti nasledovných metód:

Delfská metóda

Delfská metóda sa zakladá na opakovanom písomnom opytovaní expertov na určité problémy budúceho vývoja, ale najmä na budúce inovácie. Jej cieľom je určiť, ktoré inovácie, kedy a pri akých podmienkach sú pravdepodobné. Na rozdiel od iných metód brainstormingu ja styk s expertmi korešpondenčný, čo prináša výhody a nevýhody. Výhodné je zvýšenie počtu expertov, ktorý nie je nijako ustálený a závisí od skúmaných problémov. Táto metóda sa dá v triede používať v kombinácii s metódou expertných skupín. Črtou delfskej metódy je opakovaný prúd vzájomných informácií, ktoré sa stále dopĺňajú a spresňujú. Už prvý dotazník obsahuje informácie, ktoré majú žiaci o predmete ankety, a zároveň sa kladú otázky. Pri opakovanom písomnom opytovaní a písomných odpovediach sa zabezpečuje anonymita žiakov. Dôležitým znakom je štatistické vyhodnocovanie jednotlivých odpovedí. Delfskú metódu charakterizuje nasledujúca postupnosť krokov: Identifikácia problému, každý expert (žiak, ktorý si danú tematiku naštuduje) vyplní prvý dotazník výsledky prvého kola sa vyhodnotia a predložia sa každému žiakovi písomne. Každý expert vyplní druhý dotazník s možnosťou modifikácie svojho predchádzajúceho názoru, uvedený postup sa opakuje v niekoľkých kolách, kým sa nedosiahne konsenzus na riešenie daného problému. Delfská metóda, vzhľadom na časovú náročnosť, nie je vhodná na riešenie operatívnych problémov. Je to typická prognostická metóda.

Metóda brainwriting „635“

Brainwriting „635“ je metóda rozvoja myšlienok za prítomnosti väčšieho počtu účastníkov riešenia problému. Samotný názov metódy určuje jej podstatu. Označenie 635 znamená, že 6 žiakov dáva 3 návrhy, ktoré sa 5 krát dopĺňajú. Takže spolu môžeme dostať až 108 návrhov, z ktorých je asi tak každý šiesty použiteľný. Tieto námety môže vyhodnotiť skupina, alebo sám učiteľ. Brainwriting „635“ má tieto etapy: etapa – zber myšlienok (uvedenie návrhov) etapa – doplnenie návrhov svojho predchodcu etapa – prečítanie uvedených návrhov a pripojenie doplnkov. Túto metódu považujeme za veľmi výhodnú nie len z časového hľadiska, ale aj dôvodu možnosti zapojenia sa všetkých žiakov. Každý zúčastnený žiak môže prejaviť svoje schopnosti, či podeliť sa o dobré nápady.

Odporúčame vyššie uvedené metódy k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

15.   Dátum

06.05.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

06.05.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia:  06.05.2021

Trvanie stretnutia: od  14:00 hod.          do  17:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Beáta Kunová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

2.

Martina Babčáková

PN

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

3.

Marcela Kuzmová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.

Martin Mišalko

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

5.

Adriána Oravcová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

6.

Ivana Pištová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

           

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia