Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 1

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 1 (22. 4. 2021)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok, škola

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

22.04.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, KK

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Beáta Kunová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola práca s odbornými textami. Vyskúšali sme si inovatívne metódy práce s textom a na záver stretnutia sme si spracovali najužitočnejšie  body do prehľadu v rámci pedagogického odporúčania.

Kľúčové slová: inovatívne metódy, čitateľská gramotnosť, čítanie s porozumením.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Výber vhodných metód.

2.      Diskusia.

3.      Implementácia a čítanie odborného textu.

4.      Záver a pedagogické odporúčanie.

Témy: aplikácia inovatívnych metód, čítanie odborného textu, rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Diskusia o výbere vhodných metód s koordinátorom, metóda In/out, možnosti jej využitia.

2.      Diskusia, párové porovnávanie nápadov – možnosti aplikácie.

3.      Čítanie odborných textov pomocou jednotlivých metód- tvorba pomôcok.

4.      Záver a tvorba odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe našich aktivít v rámci stretnutia sme si vytvorili nasledovný popis jednotlivých metód na rozvoj čítania s porozumením:

Metóda I.N.S.E.R.T = interaktívny poznámkový systém pre efektívne čítanie a myslenie.

Pri individuálnej práci s textom žiaci využívajú značky na označenie:

známych informácií

nových informácií +

myšlienok, s ktorými nesúhlasí –

informácie, o ktorých sa chce dozvedieť viac ?

Učenie formou skladania

Forma kooperatívneho učenia, pri ktorej ide o priame odovzdávanie nadobudnutých poznatkov členom tzv. domovskej skupiny. Žiakov rozdelíme do skupín (napr. bieli, modrí, červení), v ktorých pôjde o ďalšie preskupenie na základe istých kritérií (1, 2, 3, 4, 5). Úlohou každej expertnej skupiny (1, 2...) je naštudovať časť novej látky, pochopiť ju a premyslieť, ako ju podajú ďalej. Po porozumení nových informácií odchádzajú do svojich domovských skupín, kde prezentujú získané poznatky. Tak všetci členovia expertných skupín dajú dohromady novú látku.

Čitateľská stratégia SQ4R (Survey, Question, Read, Recite, Relate and Review) Stratégiu používame nasledovne:

1. Survey (preskúmaj): urobíme si prehľad kapitoly ‒ téma, ciele, nadpisy, podnadpisy, obrázky, grafy, zhrnutie.

2. Question (vytvor otázku): preformulujeme podnadpisy na otázky.

3. Read (čítaj): čítame kapitoly po častiach ‒ hľadáme kľúčové slová, píšeme poznámky, zvýrazňujeme menej ako 20 % textu.

4. Recite (prednes, odpovedaj): prerozprávame text vlastnými slovami, odpovedáme na vytvorené otázky.

5. Relate (daj do súvislosti): premostíme tému, vytvoríme osobnú zainteresovanosť, dáme nové veci do súvislostí, kontextu a pamäťových štruktúr.

6. Review (prever, urob prehľad): overíme si naučené (sebaevalvácia, test, práca s glosárom, tvorba vlastného sumáru, pojmová mapa, odpovede na otázky učiteľa).

Kľúčové slová – Filter kľúčových slov:

Aktivita môže byť použitá ako metóda prace vo dvojiciach, individuálna alebo skupinová práca. Filter kľúčových slov je metóda práce s textom, ktorá vedie k schopnosti lepšie porozumieť odbornému textu a vziať si z neho to dôležité, selektovať významné od menej významného. Učiteľ rozdá žiakom do dvojíc text. Ich úlohou je určiť v texte 3-5 kľúčových slov (počet určí učiteľ), ktoré sú najdôležitejšie (teda tie slová, ktoré najlepšie vystihujú význam a obsah textu). Učiteľ na tabuľu nakreslí lievik a pod ním nádobu. Ako náhle je dvojica hotová, príde k tabuli a do nádoby svoje kľúčové slová napíše. Ďalšia dvojica píše už len tie, ktoré na tabuli chýbajú. Ako náhle sú na tabuli slová od všetkých skupín, celá trieda sa podieľa na selekcii piatich naozajstných kľúčových slov.

Odporúčame vyššie uvedené metódy k implementácii.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

15.   Dátum

22.04.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

22.04.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia:  22.04.2021

Trvanie stretnutia: od  14:00 hod.          do  17:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Beáta Kunová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

2.

Martina Babčáková

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

3.

Marcela Kuzmová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.

Martin Mišalko

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

5.

Adriána Oravcová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

6.

Ivana Pištová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

           

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia