Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

22.04.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Reľovská

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia na tému aplikácie IKT vo vyučovaní a zdieľanie metód podpory učenia prostredníctvom IKT. Spoločne sme na predmetné témy diskutovali, tvorili didaktické materiály a na záver stretnutia sme vytvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: Rozvoj kritického myslenia, IKT gramotnosť, výber IKT prostriedkov.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Práca s odbornou literatúrou.

2.      Diskusia.

3.      Zdieľanie OPS.

4.      Záver a zhrnutie.

Témy: aplikácia IKT vo vyučovaní, rozvoj kritického myslenia, výber vhodných prostriedkov.

Program stretnutia:

1.      Práca s odbornými zdrojmi pomocou IKT, čítanie s porozumením.

2.      Skupinová diskusia – diskusný kruh.

3.      Výmena OPS, tvorba didaktických materiálov.

4.      Záver a tvorba odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe aktivít v rámci klubu sme vytvorili nasledujúce didaktické materiály, ktoré podporujú rozvoj kritického myslenia pri používaní IKT.

Pripájame ratingovú tabuľku, ktorú môžeme použiť na hodine pri posudzovaní kvality jednotlivých internetových zdrojov:

Návrhy na aktivity a skúsenosti s využitím inovatívnych postupov (tabuľky priraďujúcej skóre zdroju informácií) v rámci všeobecnovzdelávacích predmetov :

Aktivita č.1:

Študenti pracujú pri počítači ( vyučovaciu hodinu vedieme v učebni s prístupom na internet, prípadne aktivitu zadáme v rámci domácej prípravy alebo ako súčasť projektu, pri rozvíjaní medzi-predmetových vzťahoch apod.) Vyhľadávame obsah pojmu humanizmus, každý študent sa snaží tento pojem vystihnúť čo najširšie, využíva rôzne webové stránky, pričom podľa tabuľky, určuje dôveryhodnosť predkladaných informácií.

Ako príklad uvádzame ukážku žiackej práce:

Ukážka č.1:

Študent tento zdroj s informáciami (obrázok nižšie) ohodnotil 16 bodmi, čo predstavuje percentuálne vyjadrené skóre približne 57%. Často sa vštudentských prácach stretávame práve na odvolávanie na zdroj informácii – wikipédia.

Uvádzame tiež ďalšiu aktivitu, pri ktorej sa dá ratingová tabuľka použiť, tentokrát z matematiky:

V rámci evokačnej časti vyučovacej hodiny sa žiaci stávajú bádateľmi –získavajú a vyhodnocujú informácie na tému: Historické pozadie pojmu logaritmus.

Tématický celok: Logaritmus, logaritmická funkcia. Žiaci pracujú samostatne so zdrojmi informácií a snažia sa získať ucelený pohľad na vznik pojmu logaritmus. Uvádzame ako príklad nasledujúci zdroj informácií, ktorý môžu žiaci využiť.

Ukážka 1:

Logaritmy vznikli na uľahčenie výpočtov. Na prelome 16. a 17. storočia sa totiž veľa prakticky počítalo - astronómia, moreplavectvo, ale aj obchoda bankovníctvo potrebovali stále zložitejšie číselné výrazy. Úsilie zrýchliť a zjednodušiť numerické výpočty doviedlo matematikov k zavedeniu logaritmov a vytvoreniu rozsiahlych logaritmických tabuliek. Na zostavení týchto tabuliek mali významný podiel škótsky matematik J. Napier (1550 - 1617), anglický matematik H. Briggs (1561 - 1631) a švajčiarsky matematik J. Bürgi (1552 - 1632 ). Vytvorenie týchto tabuliek bola úmorná práca - napr. J. Bürgina svojich tabuľkách pracoval 8 rokov a jeho tabuľky boli dokonca farebné. Objav logaritmov viedol aj k zostrojeniu logaritmického pravítka, ktoré sa na dlhé roky stalo rozšírenou mechanickou pomôckou na numerické výpočty.

Zdroj:http://www.mlynarcikova-gpohkk.yw.sk/funkcie/logaritmus_vety_o_log.html

Žiaci potom tento zdroj hodnotia a v rámci triedy sa následne vedie diskusia o výsledku tejto analýzy.

Odporúčame vyššie uvedené materiály a aktivity k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Reľovská

15.   Dátum

22.04.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

22.04.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                           

                                                                  

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.2 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:

Dátum konania stretnutia:

Trvanie stretnutia: od........hod   do.........hod      

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia