Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

06.05.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Reľovská

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola prezentácia o možnostiach implementácie ARCS modelu do edukácie. Súčasťou stretnutia bola aj diskusia o možnostiach aplikácie ARCS vo vyučovaní našich predmetov a využitie danej metódy v rozvoji IKT gramotnosti. Stretnutie bolo ukončené tvorbou pedagogického odporúčania.

Kľúčové slová: ARCS model, IKT gramotnosť, motivácia, kľúčové kompetencie.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Prezentácia – implementácia ARCS.

2.      Diskusia.

3.      Zdieľanie OPS.

4.      Záver a zhrnutie.

Témy: inovatívne metódy vzdelávania, rozvoj IKT gramotnosti, prepojenie vzdelávania s praxou.

Program stretnutia:

1.      Prezentácia od koordinátora klubu.

2.      Diskusný kruh.

3.      Výmena OPS, metóda kolotoč.

4.      Tvorba zhrnutia.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe aktivít v rámci klubu sme vytvorili nasledovný prehľad implementácie metódy ARCS vo vyučovaní.

ARCS model je prístup k riešeniu problémov, ktorý je navrhnutý na podporu motivačných aspektov vzdelávacích prostredí. Jeho úlohou je stimulovať a udržiavať motiváciu žiakov k učeniu. Prvou časťou modelu ARCS je súbor kategórií reprezentujúcich komponenty motivácie. Zhodujeme sa na dôležitosti motivácie.

Tieto kategórie sú výsledkami výskumu ľudskej motivácie. Druhou časťou modelu je systematický návrh procesov, ktorý slúži na rozširovanie motivácie. Tieto procesy sú vhodné pre určitú skupinu žiakov, ktorých záujmy sú v úzkej spojitosti s praktickými zručnosťami.

Motivácia a prvky motivácie žiakov

Motivácia je psychologický proces, ktorý usmerňuje ľudské správanie. Je to určitá hnacia sila, ktorá poháňa človeka k tomu, aby uspokojil svoje nenaplnené vnútorné potreby. Motivácia patrí medzi najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú úspešnosť života jedinca. Preto je dôležité motiváciu u žiakov vyvolať. Motiváciu v škole môže ovplyvniť mnoho rôznych faktorov, napríklad: materiály použité pri výuke, pozícia učiteľa -sprievodcu, štruktúra hodiny, rôzne druhy aktivít, ale aj samostatná štruktúra celého vzdelávacieho obsahu s jeho jednotlivými hodinami.

ARCS model a jeho štyri kategórie ponúkajú asistenciu pri každej z týchto oblastí. Každá kategória má niekoľko podkategórií. Tie sú podporované pomocou jednotlivých psychologických pojmov, ktoré pre ne sprostredkujú teoretický podklad. Súčasťou je aj zoznam otázok, ktorý nám môže pomôcť pri rozhodovaní, analýze prístupu k vyučovaniu a príprave výukových materiálov. Môže byť tiež použitý na overenie a analýzy súčasných materiálov a plánov na hodinu. Otázky tiež môžu byť použité ako zdroj nápadov a východísk, tak ako aj na motivačné zveľadenie výuky.

Hlavné motivačné stratégie ARCS modelu: 1. Attention - Pozornosť 2. Relevance - Význam 3. Confidence - Istota 4. Satisfaction – Uspokojenie

V rámci stretnutia sme sa tiež rozprávali o aplikácii ARCS modelu v klasickom vyučovaní.

ARCS model sa nepoužíva len v dištančnom, on-line a e-learningovom vzdelávaní, ale využíva sa primárne v klasickom vzdelávaní, kde je učiteľ so žiakmi v priamej (face-to-face) interakcii. Mať vhodne motivovaných žiakov je ten najlepší úspech, ktorý môžeme dosiahnuť, pretože motivovať žiakov s rôznymi záujmami je veľmi dôležité. Pri úspešnej aplikácii ARCS modelu si žiaci uvedomia dôležitosť výuky a aktivity vykonávané na hodinách si užívajú. Nemenej dôležité ako vyučovanie samotné je schopnosť motivovať žiakov k učeniu. Ani v bežnom živote sa nedajú dosahovať maximálne výsledky bez patričnej motivácie. Toto isté platí aj pri učení sa. Zhodujeme sa preto na užitočnosti ARCS modelu vo vzdelávaní.

Odporúčame ARCS k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Reľovská

15.   Dátum

06.05.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

06.05.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu           

                                                                                 

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.2 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:

Dátum konania stretnutia:

Trvanie stretnutia: od........hod   do.........hod      

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia