Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

16.06.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Reľovská

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia k činnostiam a aktivitám počas našich stretnutí. Spoločne sme na predmetné témy diskutovali, zdieľali naše OPS a odborné postoje a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: výstup pedagogického klubu, zdieľanie OPS, IKT gramotnosť.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Úvodná reflexia.

2.      Diskusia.

3.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj IKT gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Reflexia – generátor otázok.

2.      Diskusia na tému získaných kompetencií z PK, buzzgroups.

3.      Záver a spoločná tvorba odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Zhrnutie z diskusie – implementácia konštruktivistickej pedagogiky pri ďalšom rozvoji IKT gramotnosti:

Ako celkový výstup zo stretnutia sa zhodujeme, že model riadenia učebnej činnosti žiakov ako aktívnej konštrukcie poznania je prakticky uplatniteľný model, ktorý v sebe zahrňuje prvky ako konštruktivizmu individuálneho, tak konštruktivizmu sociálneho. Je nutné rešpektovať, že učenie prebieha v určitom sociálnom a socio-kultúrnom kontexte.

Každý zámerný a inštitucionálny vzdelávací proces sa realizuje interakciou štyroch základných faktorov. Sú nimi učiteľ, žiak, obsah vzdelávania, vzdelávacie postupy a vyučovacie metódy. Konštruktivistická výuka zasahuje do všetkých týchto 4 základných faktorov, ktoré musia prejsť pomerne závažnými premenami, ak má byť konštruktivistická výuka dostatočne efektívna a má vôbec fungovať.

Odporúčame aj naďalej presadzovať nasledovné inovácie:

- Posilnenie interdisciplinárnych väzieb medzi vyučovacími predmetmi, ktoré môže viesť až k integrovanej výuke obsahovo príbuzných vyučovacích predmetov. Táto požiadavka vychádza z komplexnosti spontánneho učenia, z komplexnosti detských predstáv a lepšej zapamätateľnosti komplexných poznatkov. Poznatky, vzájomne prepojené a vytvárané v súsúvislostiach, môžu byť žiakom chápané ako zmysluplnejšie. Obmedzuje sa tým tiež vznik nežiadúcich paralelných pojatí, ktoré sa pri výuke izolovaných vyučovacích predmetov môžu u žiakov vyskytovať.

- Redukcia faktografických pasáží učiva. Jedným zo zmyslov učenia je vytvárať určitú vedomostnú bázu, ktorá je podkladom následných myšlienkových procesov. Je však treba dôkladne zvážiť ich účelnosť a pamätať na to, že menej je niekedy viac.

- Redukcia príliš abstraktného učiva.

Vysoká miera abstrakcie v duchu Zankovových koncepcií vyučovania je jedným z charakteristických znakov scientistickej paradigmy vo vzdelávaní. Je dôležité si uvedomiť, že niektoré učivo obsahuje tak vysokú mieru abstrakcie, že neodpovedá možnostiam úrovne psychického vývoja detí v danom veku a dochádza tak k nepochopeniu daného učiva a k rozvoju prázdneho verbalizmu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Plevová

15.   Dátum

16.06.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

16.06.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu        

                                                                                    

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.2 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:

Dátum konania stretnutia:

Trvanie stretnutia: od........hod   do.........hod      

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia