Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Písomný výstup pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škola, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotnosti – prierezové témy.

7.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Plevová

8.      Školský polrok

01.02.2021-30.06.2021

9.      Odkaz na webové sídlo zverejnenia písomného výstupu

www.ssos-kezmarok.sk

10.

Úvod

 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy, je vytvorený učiteľmi a majstrami OV.

Klub bude fungovať počas školských rokov, od septembra 2020 do januára 2023 (spolu 25 mesiacov) a jeho udržateľnosť vychádza z koncepcie nového modelu SOŠ, ktorého súčasťou sú „riešiteľské rady“ tímov pre vzdelávacie oblasti ISCED 3A a pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Spôsob organizácie: stretnutia 2 krát do mesiaca. Dĺžka jedného stretnutia: 3 hodiny.

Varianta klubu: pedagogický klub s výstupmi.

Zrealizované stretnutia pedagogického klubu v období 09/2020-01/2021:

Február 2021 – 2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. – 11.02.2021, 25.02.2021

Marec 2021 – 2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. – 11.03.2021, 25.03.2021

Apríl 2021- 2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. – 08.04.2021, 22.04.2021

Máj 2021- 2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. – 06.05.2021, 20.05.2021

Jún 2021- 2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. – 02.06.2021, 16.06.2021

Zameranie pedagogického klubu:

Pedagogický klub sa bude zameriavať na rozvoj IKT gramotnosti ako prierezovej témy.

Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov pre ďalšie zvyšovanie úrovne IKT gramotnosti žiakov naprieč vzdelávaním.

Informačnými a komunikačnými technológiami (IKT) rozumieme technológie (technické prostriedky), ktoré slúžia k zberu, prenosu, ukladaniu, spracovaniu a distribúcii dát.

Pod pojmom IKT gramotnosť chápeme v širšom ponímaní súbor kompetencií žiaka, ktoré sú dôležité pre jeho osobný rozvoj a uplatnenie v spoločnosti.

IKT gramotnosť je súbor kompetencií, ktoré žiak potrebuje, aby bol schopný sa rozhodnúť ako, kedy a prečo použije dostupné IKT a následne ich efektívne aplikuje pri riešení rôznych situácií, v procese učenia, v živote, v trvale meniacom sa svete.

IKT gramotnosť zahŕňa tieto zložky, ktorými sa budú členovia klubu zaoberať, analyzovať, skúmať a vytvárať k danej téme Best practice a OPS:

·        Praktické zručnosti a vedomosti, ktoré žiakom umožňujú porozumieť a účinne používať informačno - komunikačné technológie,

·        Schopnosti, s využitím IKT zhromaždiť, analyzovať, kriticky vyhodnotiť a použiť informácie,

·        Schopnosť aplikovať IKT v rôznych kontextoch a k rôznym účelom na základe porozumenia pojmov, konceptom, systémom a operáciám z oblasti IKT,

·        Vedomosti, schopnosti, zručnosti, postoje a hodnoty, ktoré vedú k zodpovednému a bezpečnému používaniu IKT,

·        Schopnosť prijímať nové podnety v oblasti IKT a kriticky ich posudzovať, porozumieť rýchlemu vývoju technológií, ich významu pre osobný rozvoj a ich vplyv na spoločnosť.

V rámci činnosti pedagogického klubu sa chceme zaoberať najefektívnejšími metódami a stratégiami pre rozvoj IKT gramotností.

Ďalšie činnosti, ktoré budú realizované v rámci pedagogického klubu:

-        Tvorba Best Practice,

-        Prieskumno-analytická  a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca k zlepšeniu a identifikácii OPS,

-        Výmena skúseností pri aplikácii moderných vyučovacích metód,

-        Výmena skúseností v oblasti medzi-predmetových vzťahov,

-        Tvorba inovatívnych didaktických materiálov,

-        Diskusné posedia a štúdium odbornej literatúry,

-        Identifikovanie problémov v rozvoji IKT gramotnosti žiakov a možné riešenia.

Stručná anotácia

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotnosti – prierezové témy sa zaoberal nasledujúcimi témami: práca s odbornými zdrojmi,

- funkcie technických edukačných prostriedkov (motivačná, informačná, fixačná, diagnostická, komunikačná,

- podpora učenia prostredníctvom IKT,

- model ARCS,

- audiovizuálne a multimediálne prostriedky vo výučbe,

- Best Practice.

 

Kľúčové slová

IKT gramotnosť, Best Practice, podpora učenia prostredníctvom IKT, Best Practice.

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu

Zámerom nášho výstupu je popísať aktivity zrealizované učiteľmi, členmi pedagogického klubu na zasadnutiach pedagogického klubu rozvoja IKT gramotnosti – prierezové témy.

Priblíženie témy:

Moderná gramotnosť predpokladá aj znalosti v oblasti informačno-komunikačných technológií. Digitálnou gramotnosťou môžeme označiť súbor znalostí, zručností a porozumenia potrebných na bezpečné, primerané a rozvíjajúce využívanie informácií a digitálnych technológií v procese učenia sa a poznávania:

· zvoliť si a aplikovať digitálnu technológiu pri hľadaní informácií, porozumieť im, vedieť ich interpretovať, spracovať a použiť,

· riešiť úlohy v digitálnom prostredí,

 · kriticky vyhodnocovať a analyzovať získané znalosti,

· správať sa bezpečne v digitálnom svete (ochrana súkromia, etika a pod.).

Učiteľ by v rámci svojej digitálnej gramotnosti mal rozvíjať všetky jej úrovne, a to:

 · úroveň používania,

· úroveň porozumenia,

· úroveň tvorivého uplatnenia informácií získaných z digitálnych prostredí.

Digitálne gramotný učiteľ:

· rozumie technologickým pojmom a postupom,

· efektívne využíva digitálne technológie, pracuje eticky a legálne,

· do vyučovania zaraďuje moderné digitálne technológie, má prehľad o edukačných zdrojoch a využíva ich,

· plánuje a navrhuje podnetné prostredie s využitím digitálnych technológií pri riešení problémov v spolupráci so žiakmi,

· prispieva k rozvoju kľúčových kompetencií svojich žiakov.

Jadro:

Popis témy/problém

Problém:

IKT – digitálna gramotnosť, ide o schopnosť porozumieť informáciám a používať ich v rôznych formátoch z rôznych zdrojov, ktoré sú prezentované prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Niektoré zahraničné výskumy však upozorňujú, že na pozadí procesov informatizácie spoločnosti často dochádza k novému druhu spoločenského štiepenia. Na tých, ktorí majú a na tých, ktorí nemajú prístup k moderným informačným a komunikačným technológiám a zároveň disponujú rôznou úrovňou digitálnej gramotnosti. Tento jav sa v odborných kruhoch označuje aj ako digital divide („digitálne rozdelenie“), alebo digital gap („digitálna priepasť“).

 

Samotné zaradenie výučbovej aktivity s použitím digitálnych technoogií neznamená automaticky zmenu v rozvoji kreativity žiakov. Ak aktivity  prebiehajú len na úrovni práce s textom alebo na úrovni vkladania vstupných údajov do interaktívneho objektu bez ďalšieho výstupu vo forme napríklad:

- návrhu alebo vytvorenia úsudku o zmenách riešenia,

- vytvorenia zovšeobecnenia,

 - zostavenia objektu s definovanými vlastnosťami,

- žiackeho výskumu,

- produktu, dosiahneme síce rozvoj mnohých kompetencií žiaka, ale stále máme pred sebou ešte jeden cieľ:

- ukázať žiakom cestu ako s digitálnou technológiou môžu zvýšiť kvalitu svojej práce. Technológie  majú potenciál vytvoriť z triedy učiacu sa komunitu. Žiaci zdieľajú svoje nápady, myšlienky a učia sa pracovať v tíme, v ktorom sa práve vplyvom technológií odstraňuje súťaživosť.

 

Záver:

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov

Odporúčame implementáciu multimediálnych prostriedkov do výučby, a to hlavne z týchto dôvodov:

Efekt multimediálnych prostriedkov na žiakov

Multimediálne prostriedky sa vyznačujú tým, že pôsobia na rôzne oblasti pamäte žiakov. Ide o oblasti ako je:

• senzorická pamäť, ktorá umožňuje archivovať zlomky sekúnd informácií prostredníctvom zmyslových orgánov,

• krátkodobá pamäť, ktorej úlohou je uchovanie naposledy vnímaných podnetov a predmetov. Najčastejšie sa jedná o uchovávanie slov.

• dlhodobá pamäť, ktorej úlohou je informácie uchovávať na veľmi dlhú dobu, najčastejšie na celý život, kedy sa jedná o zachovanie prežitých spomienok z prežitého života.

Typy multimediálnych prostriedkov z odbornej literatúry. Výber sme obohatili našimi OPS:

Medzi typické príklady multimédií patria:

• Rôzne druhy encyklopédií, ktoré na malej ploche združujú značné množstvo informácií, ako sú elektronické encyklopédie. V školskom procese sú obľúbené Encyklopédie zeme, ako aj Encyklopédia ľudstva, či Google Earth, prípadne ďalšie druhy elektronických encyklopédií.

• Počítačové hry, ktoré sa stali obľúbeným multimediálnym prostriedkom. Preto je vhodné hry skonštruovať tak, aby sa ich používaním zvýšil ich vplyv na rozvoj vzdelávania žiakov. Práve aj pomocou hier typickí predstavitelia multimediálneho obsahu veľmi efektne združujú a kombinujú skoro všetky základné druhy médií, pričom dosahujú úžasnú interakciu.

• Webové prezentácie, resp. web ako taký. Jedná sa o snáď najbežnejší spôsob využitia multimédií. Skoro všetky webové stránky pritom napĺňajú základnú podstatu multimédií. Keď sa hovorí o internete, vždy sa prezentuje ako jedinečná ukážka super veľkého hypermédia, snáď najväčším s akým je možné sa stretnúť v každodennom živote.

• Inteligentné informačné tabule, ktoré sa stále viacej udomácňujú v procese výučby, a to nielen v školskom prostredí. Umožňujú širšie vnímať a získavať informácie. V najčastejších prípadoch sa jedná o informačné boxy, ktoré sú pripojené do siete internetu, vďaka ktorých v procese vzdelávania užívateľ získa potrebné informácie. Najnovšie sa informačné tabule vybavujú aj web kamerou, ktorá poskytuje možnosť k realizácii video hovoru.

V rámci stretnutia sme tvorili myšlienkovú mapu pomocou inovatívneho softwaru.

Metodický úvod:

Mentálne mapovanie predstavuje grafické znázornenie našich myšlienok, nápadov, plánov a cieľov. Výhody tejto metódy výučby pre žiaka:

- získava informácie v štruktúre, ktorú si sám zostaví, rozvíja sa kreativita žiaka a zmysel pre inovácie,

- učí sa myslieť v súvislostiach. Okrem hlavných – kľúčových slov, nachádzame v myšlienkovej mape aj „vedľajšie cesty“, ktoré súvisia s informáciami z iných oblasti,

- učí sa plánovať a lepšie sa koncentruje na obsah učiva,

- rýchlejšie a efektívnejšie nadobúda nové vedomosti,

- rozvíja svoj holistický pohľad na svet.

Odporúčame aj naďalej presadzovať nasledovné inovácie:

- Posilnenie interdisciplinárnych väzieb medzi vyučovacími predmetmi, ktoré môže viesť až k integrovanej výuke obsahovo príbuzných vyučovacích predmetov. Táto požiadavka vychádza z komplexnosti spontánneho učenia, z komplexnosti detských predstáv a lepšej zapamätateľnosti komplexných poznatkov. Poznatky, vzájomne prepojené a vytvárané v súvislostiach, môžu byť žiakom chápané ako zmysluplnejšie. Obmedzuje sa tým tiež vznik nežiadúcich paralelných pojatí, ktoré sa pri výuke izolovaných vyučovacích predmetov môžu u žiakov vyskytovať.

- Redukcia faktografických pasáží učiva. Jedným zo zmyslov učenia je vytvárať určitú vedomostnú bázu, ktorá je podkladom následných myšlienkových procesov. Je však treba dôkladne zvážiť ich účelnosť a pamätať na to, že menej je niekedy viac.

- Redukcia príliš abstraktného učiva.

Je dôležité si uvedomiť, že niektoré učivo obsahuje tak vysokú mieru abstrakcie, že neodpovedá možnostiam úrovne psychického vývoja žiaka v danom veku a dochádza tak k nepochopeniu daného učiva a k rozvoju prázdneho verbalizmu.

Best Practice

Odporúčame tieto aplikácie do výučby:

Aplikácie, ktoré nevyžadujú registráciu a mám s ich využitím veľmi dobrú skúsenosť.

 - MapMaker Interactive: obsahom je mapa sveta s možnosťou interaktívne vyznačovať rôzne údaje a vytvárať tvorivé úlohy. V rámci výučby matematiky sme túto aplikáciu použili pri výučbe odhadu, mierky, pomeru a aj v rámci trigonometrie. V pravej časti mapy sa nachádza ponuka informácii o počasí , výskyte zemetrasenia, hustote osídlenia, produkcii oxidu uhličitého a iné. Pracovné prostredie aplikácie.

- FlamePainter: aplikácia určená na rozvoj kreativity. Umožňuje vytvárať obrázky pomocou špeciálneho nástroja. Aplikácia slúži k rozvoju výtvarného cítenia žiakov.

- Myotas: táto aplikácia umožňuje kresliť symetrické obrázky zložené z kriviek. Dá sa využiť na hodinách matematiky, napríklad vo výučbe vzdelávacej oblasti: geometria a merania alebo vo výučbe vzdelávacej oblasti vzťahy, funkcie, tabuľky a diagramy. Aplikáciu sme zaradili napríklad do motivačnej fázy, v ktorej žiaci zakresľovali rôzne symetrické obrázky a hľadali v danom obrázku krivky.

- Testmoz: aplikácia, ktorá umožňuje vytvárať a spravovať testy. Uloží výsledky študentov, ktoré je možné ďalej exportovať vo formáte csv.

- WriteComics: umožňuje vytvárať príbehy, kliknutím pridávame obrázky postáv, dialógy a meníme prostredie. Na záver si môžeme vygenerovať htlm stránku s príbehom.

- Shahi: výkladový slovník v anglickom jazyku a s obrázkami. Je zaujímavý predovšetkým tým, že pri zadaní pojmu v anglickom jazyku poskytne tiež obrázky. Učenie je tak podporené obrazovým materiálom.

- Awwapp: je veľmi jednoduchá webová aplikácia, ktorá umožňuje používať premietaciu plochu ako tabuľu. Môžeme po nej písať a kresliť v základných farbách. Aplikácia umožňuje uložiť výsledok a pozvať ďalších užívateľov k spolupráci a to pomocou odkazu, ktorý stačí zadať do prehliadača. - Board800: umožňuje online zdieľať nápady, myšlienky, obrázky. Túto aplikáciu môžeme označiť aj ako online nástenku.

- PoLLCODE: prehľadná a intuitívne ovládateľná aplikácia pomocou ktorej môžeme tvoriť dotazníky pre webové stránky. Stačí napísať otázku a vyplniť výber odpovedí. V menu na ľavej strane sa nachádza ponuka formátovania ( farba, písmo) a na pravej strane je náhľad nami vytvoreného dotazníka. Kliknutím na tlačidlo „get Poll Code“ zobrazíme kód vytvoreného dotazníka, ktorý potom skopírujeme do vlastnej webovej stránky.

- QR code bussiness cards: pomocou tejto aplikácie vytvoríme jednoduché vizitky, ktoré obsahujú QR kód. Vizitku si môžeme stiahnuť v pdf formáte.

- PrintFriendly: aplikácia, ktorá prevedie webovú stránku do formátu pdf a umožňuje úpravu tohto dokumentu pred tlačou.

 - Pivot Stick Figure animator: je voľne dostupný program, ktorý slúži k tvorbe figuriek a k ich následnej animácii. Kreslíme pomocou čiar a kružníc. Výber uskutočníme kliknutím na tlačidlo Line. - LinoIt: online nástenka, ktorá umožňuje zdieľať myšlienky v rámci skupinového brainstormingu, plánovať aktivity, triediť informácie a pod.

- Magnato: virtuálna magnetická tabuľa. Na tabuľu umiestňujeme obrázky, videa, texty.

- Edistorm: táto aplikácia vyžaduje registráciu, ale bez vloženia hesla. Pri výbere šablóny našej budúcej nástenky máme rozsiahlu ponuku možností.

- GroupZap: online nástroj na tvorbu nástenky. Výhody, ktoré tieto online nástenky prinášajú do výučby môžeme zhrnúť nasledovne:

 - poskytujú prehľadný priestor na výmenu informácií,

- motivujú žiakov k interakcii a k spolupráci,

 -predstavujú jednoduchú formu propagácie nápadov, čo prispieva k rozvoju tvorivosti žiakov,

 - je to najrýchlejšia forma zdieľania informácii.

Funkcie online nástenky: - komunikačná: zdroj informácií, - vzdelávacia: tematické zameranie nástenky, - komunitná: prispieva k budovaniu online komunity, ktorej členmi sú učitelia, žiaci, rodičia.

Zaradenie digitálnych technológií do výučby prináša veľa pozitívnych výsledkov, nakoľko umožňujú: - vytvoriť každému žiakovi vlastné vzdelávacie prostredie,

- rozvíjať kreativitu,

- rozvíjať tímovú spoluprácu ( formou zdieľania nápadov, postupov riešenia v reálnom čase),

- chápať pojmy v kontexte reálnych javov (jednoduchý prístup k simuláciám javov),

- rozvíjať samostatnosť a zodpovednosť,

- rozvíjať schopnosť naučiť sa učiť.

 Digitálne technológie podmieňujú zmeny vo filozofii učenia. S tým súvisia aj počiatočné problémy, ktoré je treba prekonať.

Úloha a postavenie učiteľa v procese výučby s použitím technológii sa výrazne zmenila. Učiteľ sa stáva členom „učiacej sa spoločnosti“ a garantom štandardizovaných výsledkov. Žiak sa učí prijímať rozhodnutia samostatne a zodpovedne. Vytvára vlastné riešiteľské postupy. Niektorí žiaci, hlavne na začiatku tohto procesu, vyžadujú neustále „vedenie učiteľom“ a dožadujú sa metódy tradičnej výučby- uplatnenie princípu: „ukážem ti ako sa to vypočíta“. Po prekonaní týchto obáv a počiatočných problémov sa žiak naučí tvoriť, skúmať a nadobudne väčšie sebavedomie.

Odporúčame pokračovať v aktivitách nášho klubu aj v školskom roku 2021/2022.

                      

11.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Plevová

12.   Dátum

30.06.2021

13.   Podpis

 

14.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

30.06.2021

16.   Podpis

 

 

 

 

 

 

 

Pokyny k vyplneniu Písomného výstupu pedagogického klubu:

                   Písomný výstup zahrňuje napr. osvedčenú pedagogickú prax, analýzu s odporúčaniami, správu s odporúčaniami. Vypracováva sa jeden písomný výstup za polrok.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – riadok bude vyplnený v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa celý názov klubu
 7. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 8. V riadku Školský polrok - výber z dvoch možnosti – vypracuje sa za každý polrok zvlášť
 • september RRRR – január RRRR
 • február RRRR – jún RRRR
 1. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je písomný výstup zverejnený
 2. V tabuľkách Úvod ,Jadro a Záver sa popíše výstup v požadovanej štruktúre
 3. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby/osôb (členov klubu), ktorá písomný výstup vypracovala  
 4. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania písomného výstupu
 5. V riadku Podpis – osoba/osoby, ktorá písomný výstup vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 6. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá písomný výstup schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 7. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia písomného výstupu
 8. V riadku Podpis – osoba, ktorá písomný výstup schválila sa vlastnoručne podpíše.