Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 2

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 2 (2. 6. 2021)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

02.06.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Reľovská

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a zdieľanie OPS z oblasti aplikácie multimediálnych prostriedkov vo výučbe na SOŠ. Spoločne sme diskutovali o jednotlivých typoch audiovizuálnych prostriedkov a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

  

Kľúčové slová: multimediálne prostriedky vo výučbe, IKT gramotnosť, digitálna gramotnosť.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Prezentácia.

2.      Zdieľanie OPS.

3.      Diskusia.

4.      Záver a odporúčanie.

Témy: Prepájanie vzdelávania s praxou, multimediálne prostriedky vo výuke, rozvoj IKT gramotnosti a kľúčových kompetencií.

Program stretnutia:

1.      Interaktívna prezentácia od koordinátora klubu, kladenie podnetných otázok.

2.      Výmena pedagogických skúseností a diskusia o odborných návrhoch z prezentácie – komunikačný semafor.

3.      Diskusný kruh, priestor na individuálne otázky, tvorba mentálnej mapy.

4.      Tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Vyberáme nasledovné zhrnutie z prezentácie a diskusie:

Efekt multimediálnych prostriedkov na žiakov:

Multimediálne prostriedky sa vyznačujú tým, že pôsobia na rôzne oblasti pamäte žiakov. Ide o oblasti ako je:

• senzorická pamäť, ktorá umožňuje archivovať zlomky sekúnd informácií prostredníctvom zmyslových orgánov,

• krátkodobá pamäť, ktorej úlohou je uchovanie naposledy vnímaných podnetov a predmetov. Najčastejšie sa jedná o uchovávanie slov.

• dlhodobá pamäť, ktorej úlohou je informácie uchovávať na veľmi dlhú dobu, najčastejšie na celý život, kedy sa jedná o zachovanie prežitých spomienok z prežitého života.

Typy multimediálnych prostriedkov z odbornej literatúry. Výber sme obohatili našimi OPS:

Medzi typické príklady multimédií patria:

• Rôzne druhy encyklopédií, ktoré na malej ploche združujú značné množstvo informácií, ako sú elektronické encyklopédie. V školskom procese sú obľúbené Encyklopédie zeme, ako aj Encyklopédia ľudstva, či Google Earth, prípadne ďalšie druhy elektronických encyklopédií.

• Počítačové hry, ktoré sa stali obľúbeným multimediálnym prostriedkom. Preto je vhodné hry skonštruovať tak, aby sa ich používaním zvýšil ich vplyv na rozvoj vzdelávania žiakov. Práve aj pomocou hier typickí predstavitelia multimediálneho obsahu veľmi efektne združujú a kombinujú skoro všetky základné druhy médií, pričom dosahujú úžasnú interakciu.

• Webové prezentácie, resp. web ako taký. Jedná sa o snáď najbežnejší spôsob využitia multimédií. Skoro všetky webové stránky pritom napĺňajú základnú podstatu multimédií. Keď sa hovorí o internete, vždy sa prezentuje ako jedinečná ukážka super veľkého hypermédia, snáď najväčším s akým je možné sa stretnúť v každodennom živote.

• Inteligentné informačné tabule, ktoré sa stále viacej udomácňujú v procese výučby, a to nielen v školskom prostredí. Umožňujú širšie vnímať a získavať informácie. V najčastejších prípadoch sa jedná o informačné boxy, ktoré sú pripojené do siete internetu, vďaka ktorých v procese vzdelávania užívateľ získa potrebné informácie. Najnovšie sa informačné tabule vybavujú aj web kamerou, ktorá poskytuje možnosť k realizácii video hovoru.

V rámci stretnutia sme tvorili myšlienkovú mapu pomocou inovatívneho softwaru.

Metodický úvod:

Mentálne mapovanie predstavuje grafické znázornenie našich myšlienok, nápadov, plánov a cieľov. Výhody tejto metódy výučby pre žiaka:

- získava informácie v štruktúre, ktorú si sám zostaví, rozvíja sa kreativita žiaka a zmysel pre inovácie,

- učí sa myslieť v súvislostiach. Okrem hlavných – kľúčových slov, nachádzame v myšlienkovej mape aj „vedľajšie cesty“, ktoré súvisia s informáciami z iných oblasti,

- učí sa plánovať a lepšie sa koncentruje na obsah učiva,

- rýchlejšie a efektívnejšie nadobúda nové vedomosti,

- rozvíja svoj holistický pohľad na svet.

Príklad z praxe: Využitie multimediálneho softwaru na tvorbu mentálnej mapy na hodine matematiky:

Odporúčame vyššie uvedené metódy a stratégie k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Reľovská

15.   Dátum

02.06.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

02.06.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu     

                                                                                      

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.2 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:

Dátum konania stretnutia:

Trvanie stretnutia: od........hod   do.........hod      

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia