Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 3

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 3 (22. 9. 2021)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

22.09.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom nášho stretnutia bola diskusia, tvorba nápadníka k téme podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia.

Podnikateľské myslenie kultivuje ku zmene vlastného myslenia, aby žiaci boli schopní lepšie konať vo svete. Pri realizácii výučby podnikania žiaci komunikujú, spolupracujú a vytvárajú skutočnú hodnotu, stúpa motivácia, záujem žiaka o tému, a to hlavne ak ide o generovanie nových nápadov a ich testovanie v reálnom svete.

Kľúčové slová: rozvoj podnikateľských vedomostí, ekonomické myslenie, odborná literatúra, problémové úlohy

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Problémové úlohy

2.      Best Practice

3.      Diskusia.

4.      Záver a odporučenie.

Témy: odborná literatúra, podnikateľské zručnosti, ekonomické myslenie

Program stretnutia:

1.      Metodologické zjednotenie

2.      Diskusia a zdieľanie tipov.

3.      Výmena skúseností- Best Practice.

4.      Záverečné zhrnutie.

13.   Závery a odporúčania:

Best Practice – Identita ako problémová úloha

Pojem vlastnej identity sa spája s duševným a koncepčným porozumením, ktoré je základom chápania vlastnej existencie. Je to „zhrnutie“  pre chápanie seba samého, pre spoznanie svojich schopností, zručností a postojov.

Cieľovou skupinou aktivity  sú žiaci veku 15-16  rokov.

Popis aktivity:  aktivita je založená na vyjadrení vlastnej predstavy o sebe a na prepojení charakteristík  vlastnej osobnosti  s požiadavkami na kvalifikovanú pracovnú silu danej profesie.

Pedagogické ciele:

-        Motivovať žiakov  k rozpoznaniu vonkajších rysov osobnosti od vnútorných;

-        Poskytnúť  žiakom pomoc s prijatím ich vlastností;

-        Motivovať žiakov k tomu, aby si uvedomili, že všetky rysy osobnosti sú nevyhnutné;

-        Motivovať žiakov k nachádzaniu súvislostí medzi osobnostnými charakteristikami a špecifickými charakteristikami rôznych profesií.

Žiaci pracujú s portálom istp.sk

Best Practice

Prekonávanie prekážok

DNES

-        Aké sú moje silné stránky, v čom som dobrý a za čo ma najčastejšie druhí ľudia  chvália?

-        V čom spočívajú moje rezervy?

-        Čo by mi pomohlo na ceste k môjmu cieľu?

-        Aké prekážky by sa mohli vyskytnúť  na mojej ceste k cieľu?

ZAJTRA – chcem sa zlepšiť

-        Mohol by som  sa viac venovať učeniu;

-        V rozvíjaní praktických zručností

-        Mal by som byť viac odvážny;

-        Popracovať celkovo na sebe;

-        V zlepšení sa v rámci odborných predmetov.

Čo by mi pomohlo na ceste k môjmu cieľu?

-        Lepší time-manažment

-        Podpora prostredia;

-         Zlepšenie komunikačných schopností;

-        Odvaha;

-        Precvičovanie zručností;

Zaujímavé otázky v oblasti podpory žiaka pri prekonávaní problémov v oblasti rozvoja podnikateľského povedomia:

-        Čo očakávate od dosiahnutia cieľa?

-        Čo ste už urobili pre dosiahnutie cieľa?

-        Poznáte  pomocné  varianty A,B,C, ktorá z nich je pre vás zaujímavá?

-        Čo je pozitívne na variante A?

-        Aký by bol ďalší krok, ak by ste si vybrali variantu B?

-        Čo vám bráni  dosiahnuť cieľ?

-        Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili svoje šance na úspech?

-        Ako môžete odstrániť prekážky, ktoré vám bránia v ceste vpred?

-        Kto vám môže pomôcť pri  prekonávaní bariér?

Odporúčame ďalej sa zaoberať témou problémových úloh v tejto oblasti.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

15.   Dátum

22.09.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

18.   Dátum

22.09.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:  SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 22. 09.2021

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

2.

PaedDr. Valér Onufer

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

3.

Mgr.Mária Majerská

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

4.

Ing. Alžbeta Dubjelová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

5.

Mgr.Lucia Hudáková

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

6.

Ľuboš Edelmuller

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

7.

Mgr.Róbert Mysza

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia