Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Ocenenie Slovenka roka 2021 získala aj riaditeľka našej školy Anna Jurgovianová
Festival študentského remesla, ktoré organizujeme, je najvýznamnejším podujatím školy
Vyučovací proces, pomáhame i v kurzoch slovenského jazyka pre Ukrajincov
Vyučovací proces, odbor kaderníčka
Vyučovací proces, odbor stolár, prezentácia na Festivale študentského remesla
Pravidelná účasť našich žiakov na mestských, regionálnych i republikových podujatiach
Naše výrobky sú pre širokú verejnosť zaujímavé i inšpirujúce
Babičkina chyža, ktorú prevádzkujeme v centre Kežmarku, je našou pýchou v oblasti turizmu

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok, organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

22.4.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Anna  Jurgovianová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola práca s odbornou literatúrou a diskusia. Spoločne sme analyzovali odborné zdroje zamerané na inovatívne metódy rozvoja čítania s porozumením. Zameriavali sme sa na odborné texty z oblasti finančnej gramotnosti. Stretnutie sme ukončili tvorbou pedagogického odporúčania.

Kľúčové slová: inovatívne metódy, čítanie s porozumením, finančná gramotnosť.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Práca s odbornou literatúrou.

2.      Diskusia.

3.      Zdieľanie OPS.

4.      Záver a zhrnutie.

Témy: rozvoj finančnej gramotnosti, čítanie s porozumením, metódy práce s textom.

Program stretnutia:

1.      Čítanie s porozumením- odborná literatúra.

2.      Diskusia – Diskusný kruh, analýza jednotlivých metód.

3.      Výmena názorov a skúseností – metóda Kolotoč.

4.      Záver a tvorba odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe aktivít v rámci stretnutia sme sa zhodli na nasledujúcom prehľade inovatívnych metód rozvoja čitateľskej gramotnosti v oblasti manažmentu osobných financií.

Z diskusie sme sa zhodli najmä na vhodnosti metódy INSERT a metódy EUR:

Podstatou stratégie EUR je pomôcť žiakom v porozumení učiva s výkladovým textom členením vyučovacej hodiny (bloku) na tri základné fázy. Názov stratégie je akronymom, ktorý vznikol z ich pomenovaní: evokácia – uvedomenie – reflexia.

Cieľom evokácie je vytváranie podmienok na spájanie nových poznatkov s doterajšími, pretože to, čo jednotlivec vie, je hlavným kritériom toho, čo sa môže naučiť. Žiaci si pred čítaním textu vybavu- jú už osvojené vedomosti o danej téme, ku ktorým budú pridávať nové informácie. V tejto fáze ide aj o vzbudenie záujmu o učenie, aktivizáciu, uľahčenie pochopenia nového učiva a jeho trvalejšie zapa- mätanie.

Vo fáze uvedomenia si významu sa dostávajú žiaci do kontaktu s novými informáciami prostredníc- tvom čítania textu, sledovania výkladu učiteľa, filmu, realizáciou experimentu a pod. Je dôležité udr- žať záujem žiaka v tejto fáze takým učebným postupom, ktorý mu umožní sledovať vlastné porozumenie nových informácií a myšlienok. Účinné je vytváranie záznamov, ktoré budú výsledkami premýšľania o texte za pomoci týchto typov otázok, ktoré si v duchu kladie:

Čo si mám o tom myslieť?

Ako sa táto informácia hodí k tým, ktoré už poznám?

Ako toto tvrdenie ovplyvní môj názor?

Cieľom reflexie je uvažovanie nad procesom učenia, ktorým žiak prešiel. Uvedomuje si, čo sa naučil a pochopil, ale formuluje aj problémy v procese učenia a ďalšie potreby, hodnotí nové poznatky, vy- jadruje svoj názor. Žiaci si upevňujú nové vedomosti a aktívne menia svoje schémy porozumenia, aby zodpovedali novým informáciám. Vymieňajú si a porovnávajú svoje myšlienky. V tejto stratégii je aplikovaná podstata rozvoja metakognície v takej postupnosti, ktorá umožňuje konštrukciu nového poznania na základe toho, čomu už žiak rozumie. Žiak sa učí nové poznatky prepájaním s osvojenými, a to tak, že sleduje a koriguje vlastné porozumenie. V jednotlivých fázach tejto stratégie alebo etáp metakognitívnych procesov môže učiteľ voliť rôzne metódy, techniky a formy. Dôležité je, aby súviseli s podstatou jednotlivých fáz, aby medzi aktivitami bola zachovaná kontinuita, aby mali primeraný rozsah a zapájali každého žiaka.

V súvislosti s rozvojom metakognície pomocou EUR sme analyzovali využitie metódy INSERT. Pripájame krátke zhrnutie danej metódy:

Ide o spôsob práce s textom, ktorý pomáha lepšiemu porozumeniu a slúži k systematizácii textu a poznámok. Skratka INSERT znamená Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking – interaktívny poznámkový systém pre efektívne čítanie a myslenie. Žiaci pracujú s textom tak, že vedľa (odstavcov, viet, pasáží) pripisujú značky podľa toho, ako mu porozumeli.

- rozumiem tomu, to som vedel

? – nerozumiem, potrebujem sa spýtať, potrebujem vysvetliť slovo

! – chcem zdôrazniť alebo to ma prekvapilo

+  - súhlasím

- - nesúhlasím

Žiaci prechádzajú text pripravený učiteľom, pripisujú značky a učiteľ, prechádzajúci triedou, má prvotnú diagnostiku textu, respektíve úrovne znalostí v triede.

Odporúčame vyššie uvedené metódy čítania s porozumením k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

22.4.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

PhDr. Mašlonková Jana, MBA

18.   Dátum

 

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 22.4.2021

Trvanie stretnutia: o 14:00 .hod    do17:00 hod    

              

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

 

Mgr. Anna Jurgovianová

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Mgr. Oto Sásik, PhD.

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Mgr. Gabriela Zavacká

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Bc. Beáta Mráziková

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Mgr. Adriana Pavlovská

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Jaroslav Jurgovian

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Ing. Patrik Boleš

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia