Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok, organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

20.5.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Anna  Jurgovianová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola tvorba prehľadu kognitívnych metód a diskusia o ich aplikácii s cieľom zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti na našej škole. Súčasťou stretnutia bola aj diskusia na tému správneho stanovenia rozpočtu. Stretnutie sme ukončili tvorbou pedagogického odporúčania.

  

Kľúčové slová: kognitívne metódy, finančná gramotnosť, osobný rozpočet.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Prehľad kognitívnych metód.

2.      Diskusia.

3.      Zdieľanie OPS, tvorba materiálov.

4.      Záver a zhrnutie.

Témy: finančná gramotnosť, Prepojenie vzdelávania s praxou, analýza kognitívnych metód.

Program stretnutia:

1.      Prezentácia od koordinátora klubu – prehľad kognitívnych metód.

2.      Diskusia o možných aplikáciách.

3.      Hodnotenie jednotlivých metód.

4.      Záver a tvorba odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe diskusie sme vytvorili nasledovný prehľad kognitívnych metód použiteľný pre rozvoj finančnej gramotnosti na našej SOŠ.

E-U-R metóda

E-U-R je jednou z metód plánovania výučby, niekedy nazývaná aj trojfázový model učenia. Skladá sa z evokácie, uvedomenia si významu informácii a reflexie. V každej z týchto fáz dochádza k inej forme učenia sa.

Evokácia

V prvej časti aktivity si žiaci samostatne vybavujú, čo už o téme vedia, jej cieľom je žiakov motivovať a zaktivizovať. Vybavujú si vlastné vedomosti, známe informácie, čo si myslia, že vedia, a aké otázky a myšlienky im k nim napadajú. Žiaci tak neskôr môžu spojiť nové so známym a tým lepšie porozumejú novým informáciám.

Uvedomenie

V druhej fáze aktivity žiaci získavajú a spracovávajú nové informácie. Tie si následne zaraďujú do vlastného systému poznania, čiže medzi pôvodné informácie, ktoré si vybavili a utriedili v priebehu evokácie.

Reflexia

Je záverečná, ale najdôležitejšia časť aktivity a procesu učenia sa. Paradoxne, predovšetkým z dôvodu nedostatku času na konci vyučovacej hodiny, je aj najčastejšie vynechávaná. Bez samotnej reflexie sa však žiaci nemusia počas hodiny nič naučiť, hoci by aj bola aktivita zaujímavá alebo zábavná. V reflexii si žiaci uvedomia, čo a ako sa naučili, zatrieďujú, systematizujú a upevňujú nové vedomosti. Cieľom je reflektovať nadobudnuté informácie, skúsenosti a proces, ktorým sa k zážitkom a poznaniu počas aktivity dopracovali a zužitkovať ich skúsenosti v procese učenia sa v budúcnosti. Reflektovať je teda možné rovnako obsah (čo už žiaci o téme vedia, čo si potvrdili, čo vyvrátili, čo spresnili, na aké otázky stále nepoznajú odpoveď, čo by ešte chceli o téme vedieť a pod.), ale tiež procesy (ako k týmto znalostiam dospeli, čo sa dialo počas učenia, ako sa im práca darila a vďaka čomu…). Proces reflexie uskutočňujú žiaci spoločne s učiteľom – prebieha interaktívne a spoločne. Nie je to teda hodnotenie práce žiakov učiteľom z pozície autority.

Kocka

Hracia kocka má na svojich stranách výzvy (6 slovies), ako má žiak o danej téme uvažovať: popíš, porovnaj, asociuj, analyzuj, aplikuj, argumentuj za a proti. K stanovenej téme by mali žiaci písať podľa vybratého pokynu. Časový limit by mal byť 2-4 minúty. Je potrebné, aby sa vystriedali všetky strany kocky. Tak si žiak vytvára hypotézy, hľadá reálne využitie pre tému, formuluje myšlienky, vedomosti, rozoberá tému na čiastočné podtémy.

Myšlienková mapa

Stratégia, ktorá podporuje aktívne učenie. Je vhodná na utriedenie už známych faktov, ale aj na grafické zobrazenie naučeného.

Vytvorili sme tiež nasledovnú prezentáciu na tému osobného a rodinného rozpočtu, ktorú použijeme ako motivačný didaktický materiál vo výučbe finančnej gramotnosti:

Odporúčame využívať najnovšie materiály a metódy a vyššie uvedené k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

20.5.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

PhDr. Mašlonková Jana, MBA

18.   Dátum

 

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 20.5.2021

Trvanie stretnutia: o 14:00 .hod    do17:00 hod    

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

 

Mgr. Anna Jurgovianová

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Mgr. Oto Sásik, PhD.

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Mgr. Gabriela Zavacká

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Bc. Beáta Mráziková

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Mgr. Adriana Pavlovská

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Jaroslav Jurgovian

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Ing. Patrik Boleš

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia