Písomný výstup pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul.Biela voda 2, Kežmarok, organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

7.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Anna Jurgovianová

8.      Školský polrok

01.02.2021-30.06.2021

9.      Odkaz na webové sídlo zverejnenia písomného výstupu

www.ssos-kezmarok.sk

10.

Úvod

 

Pedagogický klub finančnej  gramotnosti v odbornom vzdelávaní– prierezové témy je vytvorený učiteľmi odborných predmetov, majstrami OV, ktorí sa stretávajú s témou finančnej gramotnosti vo výučbe svojho predmetu, ako prierezovej témy.

Klub bude fungovať počas školských rokov, od septembra 2020 do januára 2023 (spolu 25 mesiacov) a jeho udržateľnosť vychádza z koncepcie nového modelu SOŠ, ktorého súčasťou sú „riešiteľské rady“ tímov pre vzdelávacie oblasti ISCED 3A a pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Spôsob organizácie: stretnutia 2 krát do mesiaca. Dĺžka jedného stretnutia: 3 hodiny.

Varianta klub: pedagogický klub s výstupmi.

Zameranie pedagogického klubu:

Pedagogický klub sa bude zameriavať na rozvoj finančnej gramotnosti v rámci odborného vzdelávania a prípravy na povolanie, ako prierezovej témy.

Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov pre ďalšie zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti žiakov naprieč vzdelávaním.

Finančná gramotnosť je dôležitou (kľúčovou) schopnosťou žiaka a nevyhnutným predpokladom pre ďalší úspešný osobnostný a profesijný rast žiaka.

Zrealizované stretnutia pedagogického klubu v období 09/2020-01/2021:

Február 2021– 2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. – 11.02.2021,  25.02.2021

Marec 2021-  2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. – 11.03.2021,  25.03.2021

Apríl 2021- 2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. – 08.04.2021,  22.04.2021

Máj 2021- 2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. – 06.05.2021,  20.05.2021

Jún 2021- 2 stretnutia, každé v trvaní 3 hod. –02.06.2021, 16.06.2021

V rámci činnosti pedagogického klubu sa chceme zaoberať najefektívnejšími metódami a stratégiami pre rozvoj finančnej gramotnosti.

Súčasná spoločnosť je označovaná ako informačná. Preto je potrebné žiakov pripravovať na vyhľadávanie správnych informácií, kritické myslenie, rozoznávanie potrebného odzbytočného, odlíšenie pravdivého od nepravdivého i efektívne využívanie informácií a zdrojov dostupných z okolia. Oprieť sa možno o čitateľské stratégie a o kritické myslenie, ktoré žiaka povedú k zodpovednému rozhodovaniu a správaniu.

Žiak by mal identifikovať dôležité informácie. K tomu môže prispieť:

 •   využívanie autentických materiálov – reklamné letáky, inzeráty, komerčné ponuky,
 •  precvičovanie čítania s porozumením – uplatňuje rôzne metódy podporujúce čítanie

s porozumením (napr. I.N.S.E.R.T., čítanie s predvídaním, podvojný denník), vyhľadávanie varovných signálov klamlivých ponúk (drobné písmo, neprehľadnosť

zmluvy). Týmto témam sa chceme venovať počas zasadnutí pedagogického klubu.

Ďalšie činnosti, ktoré budú realizované v rámci pedagogického klubu:

-        Tvorba Best Practice,

-        Prieskumno-analytická  a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca k zlepšeniu a identifikácii OPS,

-        Výmena skúseností pri aplikácii moderných vyučovacích metód,

-        Výmena skúseností v oblasti medzi-predmetových vzťahov,

-        Tvorba inovatívnych didaktických materiálov,

-        Diskusné posedia a štúdium odbornej literatúry,

-        Identifikovanie problémov v rozvoji finančnej gramotnosti žiakov a možné riešenia.

Stručná anotácia

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy  sa zaoberal nasledujúcimi témami:

- Tvorba a zdieľanie Best Practice,

- Diskusné posedenie k preštudovanej odbornej literatúre,

- Zásady tvorby OPS, prezentácia,

- Metódy práce s textom, inovatívne metódy a didaktické materiály,

- Odborný text a metóda INSERT,

- Brainstorming,

-Kognitívne a komunikačné metódy.

 

Kľúčové slová

Finančná gramotnosť, best practice, OPS.

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu

Zámerom nášho výstupu je popísať aktivity zrealizované učiteľmi, členmi pedagogického klubu na zasadnutiach pedagogického klubu finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

Priblíženie témy:

Finančná gramotnosť je znalosť a pochopenie finančných pojmov a rizík, schopnosť, motivácia a sebadôvera jedinca využívať získané vedomosti s cieľom vykonávania efektívnych rozhodnutí v rôznych situáciách týkajúcich sa financií, so zámerom zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca i spoločnosti, a tým im umožniť zapojenie do ekonomického života.

Úloha učiteľa v procese rozvoja finančnej gramotnosti-prirezovej témy, je kľúčová.

Vo finančnom vzdelávaní je preto dôležité disponovať odbornými vedomosťami z oblasti financií. Nevyhnutná je aj schopnosť adekvátne používať základné ekonomické pojmy a vysvetľovať ich s prihliadnutím na jednotlivé vekové kategórie. Osvojenie si odborných pojmov však nemôžeme pokladať za cieľ finančného vzdelávania. Ten spočíva v získavaní kompetencií nevyhnutných pre zodpovedné finančné správanie vceloživotnej perspektíve. Odborné pojmy sú len jedným z prostriedkov pre napĺňanie týchto cieľov.

Jadro:

Popis témy/problém

Problém:

Jedným zo základných zistení o úrovni  finančnej gramotnosti, ktoré vychádzajú z údajov získaných za Slovenskú republiku v rámci PISA2018 je, že:

 - do rizikovej skupiny sa zaradilo 21,2 % slovenských žiakov. Ide o žiakov, ktorí v oblasti finančnej gramotnosti nedosiahli ani základnú vedomostnú úroveň (t.j. dosiahli úroveň 1 alebo nižšiu);

- do top skupiny sa na Slovensku zaradilo 7,2 % žiakov. Ide o žiakov, ktorí dosiahli najvyššiu úroveň v oblasti finančnej gramotnosti (t.j. dosiahli úroveň 5 alebo vyššiu);

- viac ako 3 zo 4 žiakov na Slovensku si za posledných 12 mesiacov kúpili niečo online;

-výkon slovenských chlapcov a dievčat v oblasti finančnej gramotnosti bol na rovnakej úrovni (rozdiel nie je štatisticky významný);

- na Slovensku dosiahli žiaci s  vyšším ESCS o viac ako 100 bodov vyššie skóre vo finančnej gramotnosti oproti žiakom s nižším ESCS, čo je najvýraznejší rozdiel v rámci krajín OECD.

V porovnaní s predchádzajúcim cyklom PISA 2015 došlo v cykle 2018 k signifikantnému nárastu priemerného skóre slovenských žiakov o 36 bodov. V porovnaní s rokom 2012, kedy bolo testovanie v oblasti finančnej gramotnosti realizované po prvýkrát, je skóre slovenských žiakov v roku 2018 o 11 bodov vyššie, čo však nepredstavuje signifikantný rozdiel. Znamená to, že výkon slovenských žiakov dosiahnutý v roku 2018 je na úrovni výkonu z roku 2012.

Preto je potrebné zamerať sa na nové metódy, prístupy a stratégie, ktoré umožnia vyvolať pozitívnu zmenu v tejto oblasti.

Záver:

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov

Odporúčame činnosti v oblasti dialogických metód, v ktorých sa zaoberáme témami finančnej gramotnosti :

- oblasť dodržiavania pravidiel diskusie: učiteľ na začiatku diskusie určí dvoch žiakov, ktorých úlohou bude sledovať dodržiavanie pravidiel diskusie. Porušenie stanovených pravidiel zaznamenávajú a v záverečnej fáze vyučovacej hodiny - vo fáze reflexie prečítajú svoje poznámky. Spoločne si vysvetlíme dôsledky, ktoré prináša nerešpektovanie pravidiel,

- oblasť komunikačných kompetencií – zrozumiteľné a jednoznačné vyjadrenia: využitie krátkych cvičení zameraných na prácu s technickou stránkou prejavu, napríklad práca s hlasom a s výslovnosťou. Učiteľ môže rozdať žiakom pripravené karty, na ktorých bude úloha, ktorú majú počas diskusie splniť. Na konci diskusie sa snažia uhádnuť – kto akú úlohu mal splniť.

Uvádzame príklady úloh, ktoré majú žiaci splniť počas diskusie: počas argumentácie udržuj očný kontakt, pracuj so „silou“ hlasu, primerane gestikuluj, vyjadruj sa spisovne.

- oblasť jednoznačnosti pri formulácií myšlienok: dobrú skúsenosť máme s aktivitou semafor. Každý žiak má počas diskusie pri sebe tri pásiky farebného papiera (červený, zelený a žltý). V priebehu diskusie umiestňuje pred seba jeden z pásikov:

- červený: v prípade, že vôbec nerozumie téme diskusie, úlohám, ktoré sa riešia a nevie ako má reagovať.

- žltý: žltý papierik znamená, že žiak premýšľa, ako by mal správne formulovať svoj názor, otázku a dáva navonok informáciu, že ho téma zaujala.

- zelený: žiak chce reagovať, vstúpiť do diskusie so svojim názorom, argumentom a pod.

Ďalšie návrhy na zvýšenie miery zapojenia sa žiakov do diskusie: dobrú skúsenosť máme s aktivitou – „vizitka“. Žiak si pred začiatkom diskusie pripraví niekoľko vizitiek – lístkov so svojim menom. Vždy, keď zareaguje na riešenie problémovej úlohy umiestni svoju vizitku do pripraveného kruhu myšlienok. Pri každom novom nápade, ktorý vedie k inovatívnemu riešeniu problémovej situácie vytvárame nový myšlienkový kruh.

V modernom školstve má nezastupiteľné miesto aktivizácia žiakov na vyučovaní. Jej zmyslom je zmeniť postavenie žiaka z pasívneho prijímateľa informácií na aktívneho žiaka, ktorý získava vedomosti a informácie na vyučovacej hodine svojou aktívnou prácou, t. j. vlastnou poznávacou činnosťou. Na stretnutiach klubu sme spoločne spoznali aktivizujúce metódy vyučovania a následne sme ich zavádzali do pedagogickej praxe.

Podstatou aktivizujúcich metód je riadiť vyučovací proces tým smerom, aby k dosiahnutiu definovaných výchovno-vzdelávacích cieľov dochádzalo prostredníctvom vlastnej poznávacej činnosti žiaka.

Odporúčame implementáciu inovatívnych metód v oblasti tém finančného vzdelávania:

Význam a prínos aktivizujúcich metód v oblasti finančnej gramotnosti

-  aktivita žiakov na vyučovaní (nejednotvárnosť vyučovania), záujem o riešenie problémovej úlohy z oblasti FG

-  podpora záujmu žiakov o učenie a hlbšie zamyslenie sa nad problémovou úlohou z oblasti FG,

-  v priebehu učenia sa využívajú už získané vedomosti a skúseností žiaka,  aplikujeme prípadové štúdie,

-   podporujú rozvoj poznávacích procesov žiakov, zmysel pre hľadanie pravdy,

-  podporujú rozvoj žiaducich vlastností žiaka – samostatnosť, zodpovednosť v oblasti finančných rozhodnutí.

Odporúčame dlhodobú implementáciu nasledovných aktivizačných metód:

- diskusné metódy – cieľom je naučiť žiakov diskutovať medzi sebou, vnímať ostatných, vedieť ich počúvať. Patria sem napríklad brainstorming, brainwriting, diskusia spojená s prednáškou, Gordonova metóda, Hobo metóda, Philips 66, metóda cielených otázok, metóda konsenzu,

-  metódy skupinového učenia a kooperatívne metódy – založené na spolupráci žiakov  pri riešení problému,

- projektové metódy – riešenie skutočného problému žiakmi,

- metódy rozvíjajúce kritické myslenie – žiaci sú vedení kvlastných názorov a k rešpektovaniu odlišných názorov,

- prípadové metódy – metódy založené na učení sa prostredníctvom prípadových

štúdií,

- hranie rolí (inscenačné metódy) – vychádza z priamej skúseností, žiak sa viac

naučí, keď si danú rolu zahrá, akoby mal situáciu len pozorovať. Žiak získa emotívny zážitok a skúsenosť. Podstatou je sociálne učenie v modelových situáciách, kedy účastník – žiak je sám aktérom predvádzaných situácií,

- simulačné metódy – sú v nej zmenené niektoré z reálnych podmienok výkonu práce. Medzi najznámejšie patria simulátor a trenažér.

- metóda riadeného objavovania a objavovania – žiaci sa snažia vyriešiť problém takým spôsobom, ktorý zodpovedá vedeckej práci, ale nepoznajú cestu k vyriešeniu problému,

- výskumné metódy – súhrn postupov, ako vyriešiť zadaný problém,

- didaktické hry – patria sem napríklad ekonomické hry, neinteraktívne hry, založené na zamedzení vzájomného ovplyvňovania hráčov, ide o krížovky, kvízy,

doplňovačky.

Odporúčame implementovať metódu INSERT a EUR do výučby

Best Practice

Podstatou stratégie EUR je pomôcť žiakom v porozumení učiva s výkladovým textom členením vyučovacej hodiny (bloku) na tri základné fázy. Názov stratégie je akronymom, ktorý vznikol z ich pomenovaní: evokácia – uvedomenie – reflexia.

Cieľom evokácie je vytváranie podmienok na spájanie nových poznatkov s doterajšími, pretože to, čo jednotlivec vie, je hlavným kritériom toho, čo sa môže naučiť. Žiaci si pred čítaním textu vybavu- jú už osvojené vedomosti o danej téme, ku ktorým budú pridávať nové informácie. V tejto fáze ide aj o vzbudenie záujmu o učenie, aktivizáciu, uľahčenie pochopenia nového učiva a jeho trvalejšie zapa- mätanie.

Vo fáze uvedomenia si významu sa dostávajú žiaci do kontaktu s novými informáciami prostredníc- tvom čítania textu, sledovania výkladu učiteľa, filmu, realizáciou experimentu a pod. Je dôležité udr- žať záujem žiaka v tejto fáze takým učebným postupom, ktorý mu umožní sledovať vlastné porozumenie nových informácií a myšlienok. Účinné je vytváranie záznamov, ktoré budú výsledkami premýšľania o texte za pomoci týchto typov otázok, ktoré si v duchu kladie:

Čo si mám o tom myslieť?

Ako sa táto informácia hodí k tým, ktoré už poznám?

Ako toto tvrdenie ovplyvní môj názor?

Cieľom reflexie je uvažovanie nad procesom učenia, ktorým žiak prešiel. Uvedomuje si, čo sa naučil a pochopil, ale formuluje aj problémy v procese učenia a ďalšie potreby, hodnotí nové poznatky, vy- jadruje svoj názor. Žiaci si upevňujú nové vedomosti a aktívne menia svoje schémy porozumenia, aby zodpovedali novým informáciám. Vymieňajú si a porovnávajú svoje myšlienky. V tejto stratégii je aplikovaná podstata rozvoja metakognície v takej postupnosti, ktorá umožňuje konštrukciu nového poznania na základe toho, čomu už žiak rozumie. Žiak sa učí nové poznatky prepájaním s osvojenými, a to tak, že sleduje a koriguje vlastné porozumenie. V jednotlivých fázach tejto stratégie alebo etáp metakognitívnych procesov môže učiteľ voliť rôzne metódy, techniky a formy. Dôležité je, aby súviseli s podstatou jednotlivých fáz, aby medzi aktivitami bola zachovaná kontinuita, aby mali primeraný rozsah a zapájali každého žiaka.

V súvislosti s rozvojom metakognície pomocou EUR sme analyzovali využitie metódy INSERT. Pripájame krátke zhrnutie danej metódy:

Ide o spôsob práce s textom, ktorý pomáha lepšiemu porozumeniu a slúži k systematizácii textu a poznámok. Skratka INSERT znamená Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking – interaktívny poznámkový systém pre efektívne čítanie a myslenie. Žiaci pracujú s textom tak, že vedľa (odstavcov, viet, pasáží) pripisujú značky podľa toho, ako mu porozumeli.

- rozumiem tomu, to som vedel

? – nerozumiem, potrebujem sa spýtať, potrebujem vysvetliť slovo

! – chcem zdôrazniť alebo to ma prekvapilo

+  - súhlasím

- - nesúhlasím

Žiaci prechádzajú text pripravený učiteľom, pripisujú značky a učiteľ, prechádzajúci triedou, má prvotnú diagnostiku textu, respektíve úrovne znalostí v triede.

Odporúčame ďalej pokračovať v činnostiach pedagogického klubu podľa plánu činností PK.

                      

11.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

12.   Dátum

30.06.2021

13.   Podpis

 

14.   Schválil (meno, priezvisko)

PhDr.Jana Mašlonková, MBA

15.   Dátum

30.06.2021

16.   Podpis

 

 

Pokyny k vyplneniu Písomného výstupu pedagogického klubu:

                   Písomný výstup zahrňuje napr. osvedčenú pedagogickú prax, analýzu s odporúčaniami, správu s odporúčaniami. Vypracováva sa jeden písomný výstup za polrok.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – riadok bude vyplnený v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa celý názov klubu
 7. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 8. V riadku Školský polrok - výber z dvoch možnosti – vypracuje sa za každý polrok zvlášť
 • september RRRR – január RRRR
 • február RRRR – jún RRRR
 1. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je písomný výstup zverejnený
 2. V tabuľkách Úvod ,Jadro a Záver sa popíše výstup v požadovanej štruktúre
 3. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby/osôb (členov klubu), ktorá písomný výstup vypracovala  
 4. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania písomného výstupu
 5. V riadku Podpis – osoba/osoby, ktorá písomný výstup vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 6. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá písomný výstup schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 7. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia písomného výstupu
 8. V riadku Podpis – osoba, ktorá písomný výstup schválila sa vlastnoručne podpíše.