Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 4

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 4 (6. 10. 2021)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok, organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

06.10.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Anna Jurgovianová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia na tému vypracovania strednodobého finančného plánu z pohľadu odborného vzdelávania a profesijného uplatnenia žiaka. Diskutovali sme o možnostiach tvorby predmetného plánu a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: finančný plán, rozvoj finančnej gramotnosti.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Práca s odbornou literatúrou.

2.      Diskusia.

3.      Tvorba zhrnutia.

Témy: prepojenie vzdelávania s praxou, finančná gramotnosť.

Program stretnutia:

1.      Analýza odbornej literatúry – evokácia nápadov.

2.      Diskusný kruh.

3.      Tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Zhrnutie zo stretnutia a z odbornej literatúry – tvorba individuálneho strednodobého finančného plánu.

Zoradili sme celý proces do niekoľkých bodov:

1. Posúdiť, kde sa v oblasti finacii  nachádzame teraz
Východiskom na zistenie aktuálnej finančnej situácie je tzv. cash flow analýza, alebo inak „rozpočet míňania peňazí“, ktorý odzrkadľuje príjmy a výdavky za mesiac. Plánovanie osobných financií nie je len o prepočte, či príjmy pokryjú výdavky. Je to hlavne o tvorbe správneho rodinného rozpočtu, plánovaní finančnej nezávislosti a správnom rozložení prebytku finančných prostriedkov.
Ak je výsledok pozitívny, finančný plán bude riešiť, čo s prebytkom financií. Prebytok je následne možné použiť buď na financovanie spotreby, alebo na investičné účely (zhodnotenie do budúcna). Ak je výsledok negatívny, finančný plán by mal byť zameraný na znižovanie nákladov, alebo definovať kroky, ako zvýšiť svoj príjem, prípadne oboje na dosiahnutie ešte lepšieho výsledku. Deficit zdrojov je vždy potrebné z niečoho pokryť. Buď odstrániť či znížiť nepravidelné a špecifické výdavky alebo financovať deficit formou cudzích zdrojov (pôžička, úver, lízing, iné...), čo však so sebou prináša dodatočné náklady.

2.  Určiť si, kam sa finančne chceme dostať 

Kedy vlastne potrebujeme peniaze? Dnes? Zajtra? O mesiac? Rok, dva, o desať rokov? Spravidla stále. Peniaze sú len prostriedkom na splnenie si našich potrieb, túžob a prianí. Preto z hľadiska finančného plánovania si treba tiež stanoviť ciele krátkodobé, strednodobé a dlhodobé.

3. Navrhnúť plán na dosiahnutie svojich cieľov

Samozrejme, že naše ciele by mali mať istú postupnosť, aby mal finančný plán zmysel. Prioritou je vytvorenie rezervy, núdzového fondu na neočakávané výdavky ako pokazená práčka či dlhodobá práceneschopnosť. Podmienkou je vysoká dostupnosť peňazí, preto sú na jej uloženie vhodné aj krátkodobé termínované vklady, vkladové účty či fondy peňažného trhu. Všetci sme závislí od svojich príjmov, preto si ich musíme zabezpečiť. Nabúraním rozpočtu je aj krátkodobá alebo dlhodobá choroba či materská dovolenka. Príjem je základným predpokladom realizácie všetkých našich plánov a jeho zabezpečenie vo všetkých životných situáciách je viac ako potrebné.

Ďalším krokom je splatiť dlhy z kreditných kariet a zbaviť sa úverov. Potom prichádza na rad sporenie. Týka sa hlavne zabezpečenia do budúcnosti. Napríklad pre svoje deti (štúdium na vysoké školy, štart do života) alebo dôchodok. Čím skôr s tým človek začne, tým menšiu sumu si musí odkladať na to, aby získal istotu, že na dôchodku bude mať z čoho žiť a nestratí životný štandard, ktorý dosiahol v produktívnom veku. Program bývania je ďalším krokom, nasledujú investície a finančná nezávislosť určitého veku.

4.  Vykonanie plánu

Keď máme definovaný osobný finančný plán, musíme jednotlivé ciele premeniť do konkrétnych čiastkových úloh, ktoré budeme postupne realizovať. Čím konkrétnejšie budú úlohy k jednotlivým cieľom, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa k naplneniu našich želaní a prianí dostaneme. Vyžaduje to disciplínu a vytrvalosť.

Odporúčame uvedené body aplikovať v téme, ktorá má potenciál prierezovej výučby o finančnej gramotnosti.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

06.10.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

18.   Dátum

 

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 6.10.2021

Trvanie stretnutia: o 14:00 .hod    do17:00 hod    

              

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

 

Mgr. Anna Jurgovianová

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Mgr. Oto Sásik, PhD.

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Mgr. Gabriela Zavacká

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Bc. Beáta Mráziková

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Mgr. Adriana Pavlovská

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Jaroslav Jurgovian

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Ing. Patrik Boleš

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia