Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 4

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 4 (14. 10. 2020)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

14.10.2020

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Anna Jurgovianová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom nášho pedagogického klubu bola diskusia a zdieľanie skúseností ohľadom najnovších metód identifikácie problémov s nedostatočnou úrovňou finančnej gramotnosti.  Problematické prípady sme identifikovali a spoločne sme hľadali metodologické riešenia týchto problémov.

Kľúčové slová: finančná gramotnosť, identifikácia problémov, metodologické riešenia.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Prehľad najnovších metód identifikácie problémov, príklady dobrej praxe.

2.      Diskusia o metódach identifikácie nedostatkov vo finančnej gramotnosti.

3.      Zdieľanie možných riešení, stratégií a metodológie na rozvoj finančnej gramotnosti.

4.      Záver a zhrnutie.

Témy: problémy v oblasti finančnej gramotnosti, stratégie rozvoja, rozvoj finančnej hospodárnosti.

Program stretnutia:

1.      Privítanie účastníkov a zapisovanie skúseností účastníkov z rozvoja gramotností študentov, prehľad metód rozvoja a dobrej praxe.

2.      Diskusia účastníkov a ich OPS s nedostatočnou finančnou gramotnosťou.

3.      Zdieľanie návrhov na riešenie prípadov nedostatočnej finančnej gramotnosti.

4.      Zhrnutie, spísanie metodológie a odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe diskusie a zdieľaných skúseností zo stretnutia účastníci identifikovali znaky nedostatočnej finančnej gramotnosti.

Vzhľadom na praktickú povahu vzdelávania na SOŠ, ktorá pripravuje študentov do praxe, je dobré vnímať finančnú gramotnosť cez podnikavé, tvorivé kompetencie. Tieto sú rozvíjané príslušnými formami výuky, hlavne takými, ktoré od žiakov vyžadujú aktivitu a samostatnosť. Tento prístup môže byť využívaný aj mimo striktne ekonomickú oblasť vzdelávania, prakticky na akomkoľvek obsahu. Môže ísť napríklad o samostatnú prácu (napr. práca s pracovnými listami, referát), skupinovú prácu v tíme (cvičenia na hodine, práca s prípadovými štúdiami, spracovanie projektu), projektovú výuku, projektové dni, simulácie, hry a podobne. Ako ďalší z kľúčových aspektov dobrej praxe v riešení nedostatočnej finančnej gramotnosti bola identifikovaná kreativita a kreatívne vyučovanie. Kreativita je významnou kompetenciou v kompetenčnom modelu absolventa a to hlavne z pohľadu pedagogickej praxe a pedagogickej psychológie, kde sa jej venuje značná pozornosť. Pri zlepšovaní finančnej gramotnosti a rozvoji tvorivosti hrá dôležitú rolu inšpirácia, fantázia a intuícia. Tvorivá činnosť je komplexná charakteristika osobnosti. Je to činnosť v ktorej sa uplatňuje netradičný postup, vynaliezavosť a používa neobvyklé postupy pri riešení problémov. Pre účely našej situácie pracujeme najmä s dvomi základnými typmi tvorivosti:

1.      špecifická

Ide o tvorivosť, ktorá podmieňuje tvorivé výstupy v jednotlivých oblastiach ľudskej činnosti, teda vo vede, v technike, umení a práci s ľuďmi.

2.      nešpecifická
Jedná sa o tvorivosť, ktorá sa uplatňuje v každej tvorivej činnosti, teda bez špecifickej zameranosti na vyriešenie nejakého závažného problému.

Mimo kompetencie tvorivosti ktorá je pre finančnú a taktiež matematickú gramotnosť kľúčová, bola ako príklad dobrej praxe identifikovaná aj praktická skúsenosť s podnikaním, teda možnosť prakticky si podnikanie vyskúšať prostredníctvom fiktívnej firmy.

Odporúčame aplikovať vyššie uvedené kľúčové body v pedagogickom procese.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

 

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

18.   Dátum

 

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 14.10.2020

Trvanie stretnutia: od........hod   do.........hod      

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

 

Mgr. Anna Jurgovianová

   
 

Mgr. Oto Sásik, PhD.

   
 

Mgr. Gabriela Zavacká

   
 

Bc. Beáta Mráziková

   
 

Mgr. Adriana Pavlovská

   
 

Jaroslav Jurgovian

   
 

Ing. Patrik Boleš

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia