Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 4

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 4 (22. 9. 2021)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

22.9.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Anna Jurgovianová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom nášho stretnutia bolo spoločné zamyslenie sa, výmena skúseností a Best practice k téme krátkodobý finančný plán. Krátkodobý finančný plán má byť prvým krokom pre mladého človeka k štrukturalizácii vlastných zdrojov. Počas stretnutia prebiehala diskusia, ako uvedenú tému sprístupniť žiakom v čo najširšom rozsahu.

Kľúčové slová: finančný plán, diskusia k téme, Best Practice

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Metodické okienko.

2.      Diskusia k téme.

3.      Best Practice.

4.      Záver.

Témy: finančná gramotnosť, finančné vzdelávanie, krátkodobý finančný plán.

Program stretnutia:

1.      Privítanie účastníkov stretnutí koordinátorom.

2.      Metodologické zjednotenie.

3.      Diskusia – Best Practice.

4.      Záver.

13.   Závery a odporúčania:

Best Practice:

Podklady pre krátkodobé finančné plánovanie, vytváranie zdrojov-motivácia

·        porátať výdavky na osobný život na mesiac počas stredoškolského štúdia

 · pomenovať a pripočítať výdavky na vysokoškolské štúdium na mesiac

· vypočítať výdavky na prvý rok štúdia

· zistiť možnosti brigádnickej činnosti a výšku zárobku v mieste školy

· zistiť možnosti brigádnickej činnosti počas letných prázdnin a výšku zárobku

 · vytvoriť rozpočet a porovnať výdavky s príjmami počas roka a celého štúdia

 · urobiť tabuľky  Príjem/ Výdaj

· zohrať všetky informácie, urobiť prezentáciu

Realizačná fáza : 3 vyučovacie hodiny

1. hodina – zozbieranie a prezentácia informácií o výdavkoch.

Žiaci pracujú v skupinách, vymieňajú si skúsenosti a diskutujú o možnosti a výške výdavkov.

2. , 3.hodina - selekcia informácií, zapisovanie informácií do tabuliek.

Doma žiaci doplňujú  ďalšie informácie, ako napríklad, výšku cestovného a podobne.

Pomocou tejto úlohy rozvíjame kompetencie, ktoré určuje národný štandard finančnej gramotnosti. Kompetencia „nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie“ sa rozvíja takým spôsobom, že si žiaci individuálne hľadajú a vyhodnocujú výšku svojich životných nákladov. Zároveň si stanovujú základné pravidlá riadenia vlastných financií, učia sa rozoznávať riziká v riadení vlastných financií a vo viacerých rozpočtoch sa objavuje položka rezerva, čiže nejaké peniaze, ktoré môžu použiť v nepredvídateľných situáciách. Úloha im pomáha stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie, čím sa rozvíja potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť.

Okrem prezentácie Best Practice sme diskutovali o finančnom plánovaní z pohľadu profesijného zamerania žiaka (identifikácia záujmov podľa odborov a možností finančného plánovania).

Odporúčame sa témou ďalej zaoberať a zdieľať ďalšie Best Practice.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

22.9.20021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

PhDr. Mašlonková Jana, MBA

18.   Dátum

 

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, u. Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 22.9.2021

Trvanie stretnutia: od14:00 hod  do 17:00             

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia