Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 4

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 4 (16. 6. 2021)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok, organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

16.6.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Anna  Jurgovianová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia k výstupom pedagogického klubu. Stretnutie pozostávalo z diskusie o získaných skúsenostiach, zo zdieľania OPS a stretnutie sme ukončili tvorbou pedagogického odporúčania.

Kľúčové slová: výstup pedagogického klubu, zdieľanie OPS, rozvoj finančnej gramotnosti.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Brainstorming- zdieľanie nápadov.

2.      Diskusia.

3.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj finančnej gramotnosti

Program stretnutia:

1.      Evokácia získaných vedomostí – reflexia pomocou brainstormingu.

2.      Diskusia a tvorba vízie – dielňa budúcnosti.

3.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Zhrnutie z diskusie a brainstormingu- inovatívne metódy pre ďalší rozvoj finančnej gramotnosti.

Na stretnutiach klubu sme sa spoločne naučili, že v modernom školstve má nezastupiteľné miesto aktivizácia žiakov na vyučovaní. Jej zmyslom je zmeniť postavenie žiaka z pasívneho prijímateľa informácií na aktívneho žiaka, ktorý získava vedomosti a informácie na vyučovacej hodine svojou aktívnou prácou, t. j. vlastnou poznávacou činnosťou. Na stretnutiach klubu sme spoločne spoznali aktivizujúce metódy vyučovania a následne sme ich zavádzali do pedagogickej praxe.

Podstatou aktivizujúcich metód je riadiť vyučovací proces tým smerom, aby k dosiahnutiu definovaných výchovno-vzdelávacích cieľov dochádzalo prostredníctvom vlastnej poznávacej činnosti žiaka.

Význam a prínos aktivizujúcich metód:

 • -  aktivita žiakov na vyučovaní (nejednotvárnosť vyučovania),
 • -  podpora záujmu žiakov o učenie,
 • -  v priebehu učenia sa využívajú už získané vedomosti žiaka,
 • -  podporujú rozvoj poznávacích procesov žiakov,
 • -  podporujú rozvoj žiaducich vlastností žiaka – samostatnosť, zodpovednosť.

Odporúčame dlhodobú implementáciu nasledovných aktivizačných metód:

- diskusné metódy – cieľom je naučiť žiakov diskutovať medzi sebou, vnímať ostatných, vedieť ich počúvať. Patria sem napríklad brainstorming, brainwriting, diskusia spojená s prednáškou, Gordonova metóda, Hobo metóda, Philips 66, metóda cielených otázok, metóda konsenzu,

-  metódy skupinového učenia a kooperatívne metódy – založené na spolupráci žiakov  pri riešení problému,

- projektové metódy – riešenie skutočného problému žiakmi,

- metódy rozvíjajúce kritické myslenie – žiaci sú vedení kvlastných názorov a k rešpektovaniu odlišných názorov,

- prípadové metódy – metódy založené na učení sa prostredníctvom prípadových

štúdií,

- hranie rolí (inscenačné metódy) – vychádza z priamej skúseností, žiak sa viac

naučí, keď si danú rolu zahrá, akoby mal situáciu len pozorovať. Žiak získa emotívny zážitok a skúsenosť. Podstatou je sociálne učenie v modelových situáciách, kedy účastník – žiak je sám aktérom predvádzaných situácií,

- simulačné metódy – sú v nej zmenené niektoré z reálnych podmienok výkonu práce. Medzi najznámejšie patria simulátor a trenažér.

- metóda riadeného objavovania a objavovania – žiaci sa snažia vyriešiť problém takým spôsobom, ktorý zodpovedá vedeckej práci, ale nepoznajú cestu k vyriešeniu problému,

- výskumné metódy – súhrn postupov, ako vyriešiť zadaný problém,

- didaktické hry – patria sem napríklad ekonomické hry, neinteraktívne hry, založené na zamedzení vzájomného ovplyvňovania hráčov, ide o krížovky, kvízy,

doplňovačky.

Odporúčame vyššie uvedené metódy k ďalšej implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

16.6.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

PhDr. Mašlonková Jana, MBA

18.   Dátum

 

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub finančnej gramotnosti v odbornom vzdelávaní – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 16.6.2021

Trvanie stretnutia: od........hod   do.........hod      

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

 

Mgr. Anna Jurgovianová

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Mgr. Oto Sásik, PhD.

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Mgr. Gabriela Zavacká

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

 

Bc. Beáta Mráziková

 

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia