Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku realizuje vzdelávací program, ktorý je zameraný
pre žiakov stredných škôl. Tento vzdelávací program má názov Ambasádorská škola Európskeho
parlamentu.
V školskom roku 2018/2019 prebieha jeho 3. ročník, do ktorého bola vybraná aj naša Súkromná
spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok . Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únii a
európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a
praktických vedomostí. Zvýšený záujem o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň by malo viesť
k uvedomeniu si možností, ktoré ponúka európske občianstvo a k pochopeniu významu účasti
mladých ľudí na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019. Práca v EPAS ponúka príležitosť
spoznať lepšie európsky hodnotový priestor a prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju.
Vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu sa realizuje pomocou junior
ambasádorov z radov žiakov a senior ambasádorov spomedzi učiteľov. Informačné a propagačné
aktivity, ktoré bude skupina organizovať, budú monitorované.
V úvodnej časti EPAS sme vytvorili v našej škole tím junior ambasádorov (10 žiakov), ktorí budú pod
vedením senior ambasádorov (PhDr. Mašlonková Jana MBA, Mgr. Sásik Oto PhD) realizovať rôzne
aktivity súvisiace s rozvojom európskeho povedomia tak, aby na konci školského roka škola mohla
získať oficiálny certifikát EPAS.


Naši junior ambasádori: 
III.UB – Jakub Nečas
II.UA – Klaudia Hangurbadžová, Nikola Oračková, Magdálena Horváthová,
II.UB – Adrián Pompa, Miroslava Polhošová, Michaela Oračková
II.C – Lukáš Oračko
I.A – Dávid Mirga, Zlatica Pompová


Viac informácií nájdete tu: 
http://www.europskyparlament.sk/sk/mladez/epas.html

http://www.ainova.sk/sk/ambasadorska-skola-ep

www.tentorazidemvolit.eu

ale aj tu:

https://www.facebook.com/bielavoda/?__tn__=%2Cdk%2CP-R&eid=ARBE-aRp0uyxY-nheHFbC4tNlusAjjSn6fLmU0yYT0YA7sUqTZaSdzz4aDFKEH2ImDw99E9T5SwWEzMm