Regionálny príspevok č.: 1228/2020

Názov projektu: Druhá šanca

Účel poskytnutia: Vytvorenie dvoch nových pracovných miest a podpora využitia akreditovaných rekvalifikačných kurzov SSŠ na získanie a doplnenie si vzdelania a rozvoja zručností UoZ za účelom lepšej zamestnanosti

Hlavná projektová aktivita: Vytvorenie nových pracovných miest pre koordinátorov projektu, dovybavenie odborných učební SSŠ na kurzy celoživotného vzdelávania pre UoZ

Miesto realizácie: Kežmarok

Doba realizácie: 2020