Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok, organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

25.11.2020

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, KK

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Beáta Kunová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bolo zdieľanie OPS a príkladov dobrej praxe spolu s  praktickými cvičeniami k rozvoju čítania s porozumením. Zaoberali sme sa rozborom a analýzou odborných textov, otázkami ako podporiť rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, čítanie s porozumením, RWCT.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Úvodná práca s odbornou literatúrou.

2.      Diskusia

3.      Práca v skupinkách.

4.      Tvorba záveru.

Témy: rozvoj čitateľskej gramotnosti, tvorivá práca s odborným textom, praktické cvičenia.

Program stretnutia:

1.      Prezentácia dobrej praxe.

2.      Diskusný kruh, zdieľanie OPS.

3.      Analýza a rozbor odborného textu.

4.      Tvorba príkladov praktických cvičení a záver.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe analýzy, rozboru a tvorivej práce s textom považujeme za vhodnú metódu na rozvoj čítania s porozumením - INSERT značky. Jedná sa o spôsob práce s textom, ktorý vedie k lepšiemu porozumeniu a slúži k systematizácii textov a poznámok. Skratka INSERT znamená Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking – interaktívny poznámkový systém pre efektívne čítanie a myslenie.

Významy značiek:

- ✓ rozumiem tomu, toto som vedel

- ? nerozumiem, potrebujem sa spýtať, potrebujem vysvetliť slovo

- ! toto chcem zdôrazniť, prekvapilo ma to

- + súhlasím

- - nesúhlasím

Žiaci pri tejto metóde prechádzajú text a pripisujú značky zatiaľ čo učiteľ prechádza triedou môže ihneď pozorovať diagnostiku daného textu. Vďaka tejto metóde môžeme pozorovať úroveň znalostí v danej triede. Keď napríklad pozorujeme priveľa otáznikov môže to naznačovať priveľmi náročný text.

Odporúčame vyššie uvedenú metódu INSERT na podporu tradičných cvičení k čítaniu s porozumením.

Zaoberali sme sa aj otázkou systematizovania  textu, vytvárali sme príklady:

Odporúčame uvedenú prácu s textom vo vyššej miere aplikovať do praxe.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

15.   Dátum

25.11.2020

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

 

19.   Podpis

25.11.2020

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.1. Člen a koordinátor  pedagogického klubu s výstupom č.1

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 25.11.2020

Trvanie stretnutia: od........hod   do.........hod      

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Beáta Kunová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

2.

Martina Babčáková

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

3.

Marcela Kuzmová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.

Martin Mišalko

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

5.

Ivana Pištová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

6.

Adriána Oravcová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia