Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

02.06.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, KK

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Beáta Kunová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bolo zdieľanie skúseností s aplikáciou komunikačných metód pri rozvoji čitateľskej gramotnosti. V rámci stretnutia sme na predmetnú tému diskutovali, čítali odbornú literatúru, a na záver sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: komunikačné metódy, čitateľská gramotnosť, diskusia, dialóg.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Práca s odbornými zdrojmi.

2.      Diskusia.

3.      Tvorba materiálov.

4.      Záver a zhrnutie

Témy: zdieľanie inovatívnych metód vzdelávania, rozvoj čitateľskej gramotnosti, diskusia, interpretácia.

Program stretnutia:

1.      Skupinové čítanie s porozumením – práca s odbornými zdrojmi.

2.      Diskusný kruh – tvorba pojmovej mapy – kľúčové kompetencie pre komunikáciu.

3.      Spoločná tvorba inovatívnych aktivít.

4.      Záver a tvorba odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe práce v rámci klubu sme vytvorili nasledovné aktivity a prehľad metód na rozvoj čitateľskej gramotnosti pomocou komunikačných stratégií:

Z diskusných príspevkov na tému „čitateľská gramotnosť a diskusia“:

Diskusia predstavuje výmenu názorov na určitú tému. Diskutujeme v politike, v kultúre, v každej oblasti nášho života. Diskusia je vnímaná ako jedna z nutných podmienok, ak chceme prijať správne rozhodnutie. Pri prijímaní určitého tvrdenia alebo opatrenia bez predchádzajúcej diskusie na danú tému, považujeme potom takéto rozhodnutie skôr za negatívne. Kto nediskutuje so svojimi spolupracovníkmi, spolužiakmi- považuje sa za človeka uzavretého.

Zhodujeme sa, že diskusia je dôležitá z týchto dôvodov:

- Umožňuje nám formulovanie názoru, tvrdenia.

- Šírime informácie medzi ľuďmi.

- Je to zdroj poznania.

- Učí nás byť kreatívnymi.

- Vytvára obraz o nás samotných.

- Musí však prebiehať na určitej úrovni a riadiť sa pravidlami.

Umenie správne diskutovať, neznamená „odstaviť“ spoločníka v diskusii argumentmi,

ale naopak spoločne s partnerom v diskusii objaviť pravdivé tvrdenie- prípadne upozorňovať na chyby, ktoré vo svojich úvahách urobil.

Mali by sme sa snažiť správne sa pýtať. Znamená to, že sa vyhýbame otázkam, ktoré sú vlastne inštrukcie. Inštrukcie nie sú spôsobom ako rozvíjať kritické myslenie a kreativitu žiaka. Vhodné sú konštruktívne otázky, ktoré sa spájajú s otváraním nových možností a prinášajú viac spôsobov riešenia problému. V bežnej konverzácií sa takmer nevyskytujú.

V rámci stretnutia sme vytvorili nasledovné aktivity ktoré slúžia na rozvoj kompetencií diskutovať o probléme/texte.

Aktivita č. 2:

Nájdi najznámejšie „argumentačné klamy“ používané v diskusii.

Študenti pracujú v tímoch. Vyhľadávajú a analyzujú rečnícke triky. Zdroj informácií – internet, odborné zdroje.

Nájdené rečnícke triky:

- Kto ma nepodporí, je môj nepriateľ ! (Falošná dilema)

- Môj názor je terčom kritiky, tak ako to bolo aj u Galilea a predsa mal pravdu.

(Galileovský syndróm)

- Geocentrická hypotéza pretrvávala storočia. (Argument historický)

- Keď tomu verí toľko ľudí, musí to byť pravda. (Argument veľkého počtu)

- Musí to byť pravda, videl som to! (Argument osobnej skúsenosti)

- Musí to byť pravda, veď to povedal sám X.Y.! (Argument autority)

Pripájame tiež výber komunikačných metód pre rozvoj čitateľskej gramotnosti a schopnosti porozumieť textu:

V – Chv – D

Metóda, ktorej názov vychádza z troch krokov, ktoré určujú otázky:

Čo vieš o téme? Čo by si chcel vedieť? Čo si sa dozvedel? Žiaci si zapisujú do zošita svoje odpovede na prvé dve otázky pred čítaním neznámeho textu a po spracovaní informácií z textu odpovedajú písomne na tretiu otázku a nakoniec porovnajú všetky tri záznamy a komentujú ich.

Postup 3 – 2 - 1

Žiak vyhodnocuje získané informácie v týchto krokoch:

3 dôležité veci, ktoré boli v texte – vyhľadá 3 informácie, ktoré považuje za dôležité.

2 veci, ktoré ťa zaujali – vypíše dve informácie, ktoré žiaka zaujali preto, že ide o nové informácie, alebo ktoré neboli v súlade s doterajšími vedomosťami žiaka a pod.

1 vec, na ktorú si v texte nenašiel odpoveď – mohlo ísť o menej zrozumiteľný text, nedostatok skúseností alebo predchádzajúcich vedomostí žiaka a pod.

Postup 5 – 4 – 3 – 2 – 1

Ide o podobný postup s ďalšími krokmi v tejto štruktúre:

5 nových informácií,

4 informácie týkajúce sa hlavnej myšlienky,

3 nové slová, ktoré si našiel v texte,

2 informácie, ktoré si už poznal,

1 vec, na ktorú si nenašiel v texte odpoveď.

Prezeraj – pýtaj sa – prečítaj – odpovedz – zopakuj

Jadro tvoria otázky, ktoré si vytvoril žiak. Hľadá na ne odpovede a uvádza otázky do diskusie.

prezeraj – žiak číta len nadpisy a podnadpisy, prípadne úvod a záver.

pýtaj sa – žiak tvorí otázky preformulovaním nadpisov.

prečítaj – žiak číta text so zameraním na otázky, ktoré si vytvoril v predchádzajúcom kroku. Odpovedz – žiak odpovedá na stanovené otázky na základe obsahu textu a odpovedá na otázky ktoré vystanú z diskusie.

Zopakuj si – žiak odpovedá na každú otázku so zatvorenou učebnicou.

Odporúčame vyššie uvedené metódy a stratégie k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

15.   Dátum

02.06.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

02.06.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola. Ul. Biela voda 2, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 02.06.2021

Trvanie stretnutia: od 14  hod     do 17 hod          

              

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

 

Beáta Kunová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

 

Martina Babčáková

PN

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

 

Marcela Kuzmová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

 

Martin Mišalko

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

 

Adriána Oravcová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

 

Ivana Pištová

 

Súkromná spojená škola,

ul. Biela voda 2, Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia