Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola,  Biela voda

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti- prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

06.04.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Beáta Kunová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bolo pojmotvorné ukotvenie a diskusia na tému projektovej vyučovacej metódy a jej vplyvu na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiaka. Spoločne sme v rámci stretnutia diskutovali, zdieľali naše OPS a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: projektové vyučovanie, čitateľská gramotnosť, diskusia.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Prezentácia OPS.

2.      Diskusia.

3.      Výmena názorov.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Prezentácia OPS pomocou interaktívnej tabule.

2.      Diskusný kruh.

3.      Výmena OPS – metóda došlá pošta.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Spoločne s kolektívom sme diskutovali o tom, čo pre nás znamená projektové vyučovanie, a aké by malo podľa nás mať hlavné znaky. Projekt je vlastne vzdelávacia stratégia založená na aktívnom prístupe žiaka k vlastnému učeniu. Projektové vyučovanie umožňuje:


- rozvíjať potreby a záujmy žiakov

- uspokojovanie potreby aktivity, nových skúseností, potreby vlastnej zodpovednosti, sebarealizácie a vlastných záujmov, čo zabezpečuje motiváciu žiaka,

-aktuálna téma – otvorenie školy širšiemu okoliu, spoločenstvu, ale aj osobnej situácii žiaka a riešeniu jeho problémov,

- interdisciplinarita – ponúka celistvé poznanie,

- sebaregulácia pri učení – žiak plánuje, realizuje a hodnotí svoj projekt, učí sa učiť,

- orientácia na produkt – práca na projekte prináša produkt, a tým potvrdzuje zmysel učenia, vyžaduje dokumentáciu priebehu a  výsledkov, ich prezentáciu v škole a mimo nej,

- skupinová realizácia – prepojenie činnosti žiakov v zmysluplnej tímovej práci, učí spolupracovať,

- spoločenská relevantnosť – je mostom, ktorý spája školu so životom okolia a spoločnosti.

Zameriavame sa na čitateľskú gramotnosť a pri aplikácii projektovej metódy sa nám osvedčila technika čitateľskej stratégie PQ4R, ktorú vyberáme podľa obsahového zamerania a štruktúry textu.

 

Preview
Ide o rýchle nahliadnutie do textu. Text by mal byť prehľadný a zrozumiteľný, rozdelený na odseky alebo časti s podnadpismi. Učiteľ ho môže s týmto zámerom upraviť tak, aby bolo možné využitím textu čo najefektívnejšie plniť stanovené ciele.


Question
Tvorba otázok k odsekom, resp. k jednotlivým častiam textu. Ak text nie je rozdelený na odseky, najskôr ho rozčleníme, vytvoríme podnadpisy a ďalej s textom pracujeme. Je dôležité, aby podnadpisy boli výstižné a odzrkadľovali podstatu, kľúčové myšlienky odsekov textu. Následne vytvoríme otázky k podnadpisom. Môžeme tvoriť aj viac otázok k odsekom, resp. častiam textu.

 

 

Read
Kompletné prečítanie textu a odpovede na otázky. V tomto kroku sa môžeme vrátiť k detailom, ktoré nás v úvode realizácie čitateľskej stratégie zaujali. v niektorých prípadoch môže byť stratégia obohatená o ďalší bod v postupe – reflexiu.

Reflect
v tejto fáze žiak premýšľa, tvorí príklady a hľadá súvislosti medzi javmi z textu a zároveň vzniká prepojenie medzi poznatkami žiaka získanými v minulosti, ktoré si už osvojil a novými informáciami a poznatkami. v reflexii je čas vrátiť sa k otázkam a zaznamenať si tie, na ktoré sme ešte stále nenašli komplexnú odpoveď.


Recite
Ide o reprodukciu časti textu vlastnými slovami, snažíme sa tu zamerať sa na kľúčové myšlienky textu – to je štvrtý krok čitateľskej stratégie. Po skončení sa opäť vrátime k otázkam, ktoré zostali po reflexii nezodpovedané. V závere odporúčame zaradiť text do širších súvislostí. Tento krok je zároveň sebakontrolou žiaka a podporuje medzipredmetovú výučbu/ rozvoj funkčnej gramotnosti.


Review
Základom poslednej fázy čitateľskej stratégie je zhrnúť najdôležitejšie – kľúčové myšlienky textu. v tomto kroku by sme mali vedieť odpovedať na vytvorené otázky.

Odporúčame vyššie uvedené OPS k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

15.   Dátum

06.04.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

06.04.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 06.04.2022

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod    

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Beáta Kunová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

2.

Marcela Kuzmová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

3.

Martin Mišalko

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

4.

Ivana Pištová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

5.

Adriána Oravcová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

6.

Stanislava Meľuchová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia