Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola,  Biela voda  

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

15.06.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Beáta Kunová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba a diskusia k výstupu pedagogického klubu. Spoločne sme na predmetné témy diskutovali, zdieľali naše pedagogické skúsenosti a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: výstup pedagogického klubu, zdieľanie OPS, rozvoj čitateľskej gramotnosti.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Spoločná diskusia.

2.      Výmena názorov.

3.      Tvorba zhrnutia.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Riadená diskusia.

2.      Výmena OPS – buzzgroups.

3.      Tvorba zhrnutia – kreatívne písanie.

4.      Záver.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe spoločnej diskusie a reflexie sme sa zhodli, že za jednu z najdôležitejších oblastí rozvoja čitateľskej gramotnosti považujeme rozvoj metakognície. Náplňou dnešného stretnutia bola preto tvorba odporúčania, ktoré zdôrazňuje potrebu tejto výukovej stratégie a poukazuje na smery vo vzdelávaní, ktoré chceme aj naďalej presadzovať a na kompetencie, ktoré chceme aj v budúcnosti rozvíjať.

Metakognícia je vlastne riadenie a regulovanie myšlienkových procesov. To znamená, že žiak disponuje vedomosťami o sebe samom ako o bytosti riešiacej nejaký problém, a pritom skúma a kontroluje vlastné procesy mentálneho spracovávania. Prejavmi metakognície sú špecifické vedomosti a zručnosti, ktoré žiakovi umožňujú monitorovať vlastné kognitívne procesy a regulovať ich.

Žiak, ktorý má rozvinuté metakognitívne zručnosti učenia sa, odbúrava mechanické učenie sa a využíva aktívne učenie sa. Metakognícia doslovne znamená premýšľanie o svojom myslení.

Odporúčame, aby boli žiaci vedení k tomu, aby rozmýšľali strategicky a to tak, že im pomáhajú porozumieť spôsobom, akými informácie prijímajú a spracúvajú. V učiteľskej praxi sa nám osvedčili nasledovné postupy, ktorými si učiaci sa žiak môže skúmať proces svojho myslenia:


• klásť otázky k procesu učenia;
• robiť predpoklady (presupozície) nasledujúceho obsahu textu;
• klásť otázky k vecnej stránke textu;
• klásť otázky nad rámec textu v asociačnom vedomostnom kontexte;
• klásť otázky nad rámec textu v asociačnom skúsenostnom kontexte;

• syntéza informácií.

Vďaka postupnosti získavania informácií a vzájomným učením sa sú žiaci schopní nacvičiť si potrebné zručnosti a tie sa u nich postupne automatizujú.

K metakognitívnym aktivitám zaraďujeme:
• záujem o rozvíjanie vlastného procesu učenia sa (riadenie svojej motivácie a postojov k učeniu sa);

 • štúdium procesov učenia žiakov (poznatky o myslení človeka, poznatky o učebných stratégiách);
 • aplikácia viacerých učebných stratégií vo svojom učení;
 • sledovanie vlastných procesov učenia sa: sebamonitorovanie (čo sa mi učí ľahšie, čo sa mi učí ťažšie, hľadanie dôvodov a príčin); sebaregulácia (čo mám robiť, aby sa mi učilo ľahšie; čo ma brzdí v učení a musím to eliminovať), sebahodnotenie (vyhodnocovanie efektivity svojich učebných postupov - nakoľko mi pomáhajú, prípadne zvážiť zmenu učebných stratégií, ak je to potrebné).

Na rozvoj metakognície pri čitateľskej gramotnosti odporúčame nasledujúce postupy učenia:
• dať možnosť žiakom, aby monitorovali a komentovali svoje vlastne učenie a myslenie;

 • naučiť žiakov rôzne stratégie učenia a nechať ich používať tieto stratégie;
 • žiadať od žiakov, aby predpovedali možný obsah nového učiva a svoje predikcie po preštudovaní textu konfrontovali;
 • dať žiakom možnosť, aby určovali, ktoré aktuálne vedomosti a zručnosti súvisia s novým učivom;
 • žiadať od žiakov, aby kládli otázky k učivu, k spôsobom a postupom učenia;
 • pomôcť žiakom identifikovať situácie pri učení, kedy majú požiadať o pomoc (vyžaduje si to sebamonitorovanie, pokusy riešiť úlohy samostatne);
 • pomáhať žiakom pri aplikácii–transfere učiva.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

15.   Dátum

15.06.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

15.06.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 15.06.2022

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod    

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Beáta Kunová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

2.

Marcela Kuzmová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

3.

Martin Mišalko

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

4.

Ivana Pištová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

5.

Adriána Oravcová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

6.

Stanislava Meľuchová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia