Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 1

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 1 (20. 4. 2022)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub IKT gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

20.04.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Beáta Kunová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba námetov k projektovej výučbe s cieľom zvýšiť úroveň čitateľskej gramotnosti žiakov. V rámci stretnutia sme tvorili OPS, diskutovali a na záver stretnutia sme naše poznatky zhrnuli v rámci pedagogického odporúčania.

Kľúčové slová: projektová metóda, čitateľská gramotnosť, tvorba OPS.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Brainstorming nápadov.

2.      Diskusia.

3.       Tvorba OPS.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Klasický brainstorming – výmena OPS.

2.      Diskusný kruh.

3.      Tvorba dobrej praxe.

4.      Záver.

13.   Závery a odporúčania:

V rámci stretnutia sme zdieľali príklady dobrej praxe, ktoré sa nám osvedčil v rámci pedagogického procesu.
OPS

Projekt po stopách slovenských realistických autorov

Anotácia

Realizmus ako literárny smer neskorého 19. storočia aj dnes oslovuje mladých čitateľov. Realizmus sme si prezentovali v rámci t=m sprostredkovaný v téme Veľká epická próza – reťazový kompozičný postup prostredníctvom diela Drak sa vracia a v poslednej téme Dejiny literatúry. Žiaci sa s realistickým literárnym dielom však majú možnosť stretnúť už na základnej škole prostredníctvom diela Margity Figuli Suchá ratolesť.

 

Diela slovenských realistov reprezentujú nielen vysoko umelecky spracované námety, ale každé dielo je žiakom priblížené aj z hľadiska uplatňovania kažodenných prvkov v týchto dielach. Projekt Po stopách slovenských realistov podporuje žiakov pri rozvoji ich čitateľskej gramotnosti, učí ich o histórii, ale aj na uplatnenie ľudo- vých tradícií a zvykov v slovenskej literatúre, pričom kladieme dôraz na rozvoj kladného vzťahu k slovenskej literatúre, k svojmu regiónu a histórii regiónu a aj regiónu autorov prózy realizmu, osobnostný a sociálny rozvoj a na prezentačné zručnosti žiaka strednej školy.

Žiaci v rámci analyzovaného projektu riešia a objavujú  ľudové zvyky, opisy v realistických dielach a ich porovnanie so zachovávaním zvykov a folklóru v súčasnosti.

Ciele projektu

 • Získať vedomosti o zaujímavých miestach, ktoré súvisia so životom slovenských realistov a spoznať regióny, z ktorých spisovatelia pochádzajú (Vansová, Hviezdoslav, Kukučin...).
 • Charakterizovať literárne postavy v dielach
 • Formulovať svoj názor na konanie literárnych postáv s ohľadom na etické aspekty.
 • vysloviť svoj postoj k životným hodnotám a konaniu uvedených postáv.
 • vytvoriť vlastné články do novín na tému súvisiacu s témou projektu.
 • vytvoriť návrh novín po obsahovej stránke a po formálnej stránke.
 • Zhodnotiť znaky ľudovej slovesnosti v realistických dielach.
 • Prezentovať vlastný projekt pred kolektívom.
 • Navrhnúť a vytvoriť štvorstranové noviny na základe skupinovej práce na zadanú tému (napr. Noviny slovenskej vlasti).
 • Navrhnúť a vytvoriť prezentáciu na základe skupinovej práce na zadanú tému (téma: Zaujímavosti regiónov realistických diel).
 • vymieňať si informácie a názory týkajúce sa témy v rámci kooperácie na projekte.
 • vedieť zhodnotiť obsahovú stránku prijatého názoru spolužiaka a vysloviť protiargumenty.

OPS – 3 metódy, ktoré sa mi osvedčili:

Reflect

 Pri tejto metóde žiak premýšľa, tvorí príklady a hľadá súvislosti medzi javmi z textu a zároveň vzniká prepojenie medzi poznatkami žiaka získanými v minulosti, ktoré si už osvojil a novými informáciami a poznatkami. V reflexii je čas vrátiť sa k otázkam a zaznamenať si tie, na ktoré sme ešte stále nenašli vyčerpávajúcu odpoveď.

 Recite

Žiak má predniesť časti textu vlastnými slovami, zamerať sa na kľúčové myšlienky textu – to je štvrtý krok čitateľskej stratégie. Po skončení sa opäť vrátime k otázkam, ktoré zostali po reflexii nezodpovedané. Ak je to potrebné, vrátime sa opäť k textu. V závere odporúčam zaradiť text do širších súvislostí. Tento krok je zároveň sebakontrolou žiaka.

 Review

Základom poslednej fázy čitateľskej stratégie je zhrnúť najdôležitejšie – kľúčové myšlienky textu. V tomto kroku by sme mali vedieť odpovedať na vytvorené otázky.

V rámci projektového vyučovania plním so žiakmi tieto ciele:

- napĺňať potreby a záujmy žiaka,

- rozvíjať schopnosti žiaka,

-  posilňovať sebareguláciu žiaka,

- realizovať zmenu rolí učiteľa a žiaka,

-  realizovať tímovú spoluprácu,

- aktualizovať školské podnety,

-uplatňovať interdisciplinaritu a orientáciu na prezentáciu.

Odporúčame pokračovať v tvorbe a v zdieľaní dobrej praxe.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

15.   Dátum

20.04.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

20.04.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 20.04.2022

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod    

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Beáta Kunová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

2.

Marcela Kuzmová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

3.

Martin Mišalko

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

4.

Ivana Pištová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

5.

Adriána Oravcová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

6.

Stanislava Meľuchová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia