Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 1

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 1 (22. 3. 2022)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

23.03.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Beáta Kunová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola prezentácia OPS z oblasti zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti. V rámci stretnutia sme na predmetnú tému diskutovali, zdieľali naše OPS a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, kognitívne učenie sa, prezentácia OPS.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Analýza odborných zdrojov.

2.      Diskusia.

3.       Prezentácia OPS.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Analýza odborných zdrojov a zdieľanie skúseností – INSERT značky a Questionstorming.

2.      Diskusný kruh.

3.      Prezentácia OPS – Fish pool.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

 

V rámci syntézy našich skúseností a informácii z odbornej literatúry sme otvorili tému Kognitívneho učenia sa (cognitive apprenticeship). Ide o model učenia, založený na situačnej kognícii, autentic­kej činnosti a sociálnej interakcii a uskutočňuje sa podobným spôsobom, ako je to pri učení sa remeslu. V rámci neho sa žiak oboznamuje s kognitívnymi ná­strojmi, osvojuje si ich a rozvíja v reálnej situácii. Podobne, ako je to pri učení sa remeslu, aj tu je učenie založené na autentickej činnosti, v ktorej sa žiak naučí kultúru praxe. Používanie učňovského učenia zdôrazňuje význam činnosti pri učení sa a praktických vedomostí zakotvených v situácii, pričom pri učení sa dochádza k novej enkulturácii. Žiakom napríklad poskytujeme pri vyučovaní odborných predmetov informatívne texty, ktoré môžu analyzovať a získané vedomosti ihneď implementovať do praxe (návody, inštrukcie, články o inováciách v danom odbore, tutoriály a pod-)

 Postupuje sa od pozorovania činnosti, ktorú predvádza odborník, k pochopeniu tejto činnosti, potom k jej napodobňo­ vaniu a napokon k vlastnej samostatnej činnosti.

Naša úloha je pri kognitívnom učňovskom učení zásadne odlišná ako pri tradičnom vyučovaní. Učiteľ po predvedení vzorovej činnosti poskytuje žiakovi podporu (scaffolding). Je to menej robustný, menej priamy a niekedy aj menej explicitný spôsob odovzdávania poznatkov učiacemu sa subjektu. Podpora sa skladá z návrhov, komentára, pochvaly a podobných zásahov učiteľa. Učiteľ v priebehu učenia čoraz menej prispieva k učeniu žiaka a nakoniec úplne ustúpi do úzadia (fading), takže žiaci pracujú celkom samostatne. Miera a intenzita podpory žiaka učiteľom klesá priamo úmerne s tým, ako žiak nadobúda dokona­losť a zručnosť v práci s učivom. Na začiatku je pomoc silnejšia a všestrannej­šia, potom klesá a na konci je nulová. Tento proces postupného slabnutia podpo­ry žiaka a ustupovania učiteľa do úzadia je dôležitým znakom kognitívneho učňovského učenia sa.

V náväznosti na teóriu scaffoldingu sme si uviedli ešte teóriu o legitímnej okrajovej participácii , ktorá predstavuje najradikálnejší model situačného vyučovania, ale veľa čerpá z kognitívneho učňovského učenia sa. Jej názov vyjadruje, že učiaci sa subjekt najprv zastáva okrajovú pozíciu - podobne ako pri učňovskom učení sa. Je hlavne pozorova­ teľom situácií, pričom pozoruje skúsených partnerov. Táto pozícia sa označuje za legitímnu, pretože učiaci sa subjekt sa stáva od začiatku plnoprávnym členom komunity praxe. Postupne, ako rastie jeho skúsenosť, sa dostáva z okrajovej pozície do pozície plnej participácie. Pohybuje sa od nulovej praxe k plnej alebo zrelej praxi. Zdôrazňuje sa, že učenie sa nie je akési oboznamovanie sa so sve­ tom, ktorý je „tam vonku", ale je to plná participácia v ňom, pričom svet človeka plne absorbuje. Učenie sa je vlastne spôsob existencie v sociálnom svete.

Odporúčame vyššie uvedené OPS k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

15.   Dátum

23.03.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

23.03.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 23.03.2022

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod    

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Beáta Kunová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

2.

Marcela Kuzmová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

3.

Martin Mišalko

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

4.

Ivana Pištová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

5.

Adriána Oravcová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

6.

Stanislava Meľuchová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia