Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 1

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 1 (9. 3. 2022)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

09.03.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Beáta Kunová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba OPS v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti. V rámci stretnutia sme na predmetné témy diskutovali, zdieľali OPS a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: rozvoj čitateľskej gramotnosti, aktívne učenie, tvorba OPS.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Brainstorming pedagogických skúseností.

2.      Diskusia.

3.      Tvorba OPS.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Brainstorming a štúdium odbornej literatúry – Gordonova metóda.

2.      Diskusný kruh.

3.      Tvorba OPS – spoločné písanie.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Na stretnutí sme diskutovali a zdieľali naše skúsenosti s implementáciou metód situačného vyučovania pri rozvoji čitateľskej gramotnosti. V situačnom vyučovaní používame reálne situácie a zmysluplné úlohy, po­dobné úlohám, ktoré prevládajú v bežnom živote žiaka.

Situačné vyučovanie spája školu s reálnym životom. Vzhľadom na uvedené vlastnosti sa s ním viažu aj ďalšie prívlastky ako napr. aktívne vyučovanie a realistické vyučovanie.

 Pri tejto metóde nejde len o formulovanie súboru metodických pokynov a odporúčaní, ale ide nám o ďaleko vyššie ciele: tvorť koncepciu vzdelávania, ktorá sa významne odchyľuje od tradičnej koncepcie.

Zhodujeme sa tiež  na potrebe rešpektovania učenia sa v rôznom sociálnom prostredí, keďže žiak  modifikuje svoje učenie vzhľadom k danému prostrediu. Neučí sa (alebo by sa nemal učiť) nemenne, neadaptívne, ale vždy vzhľadom na charakteristiky kon­krétneho prostredia.

Zásadnou charakteristikou situačného vyučovania je poňatie aktivity učiaceho sa subjektu. Vyučovanie tu nieje pasívny proces, kde je žiak hlavne recipientom hotových informácií. Naopak, aktívne koná, rozhoduje sa, hľadá vhodné postupy práce, formuluje na základe prečítaného textu predbežné závery („hypotézy"), načrtáva riešenia a priebežne monitoruje a hodnotí svoje učenie. Z toho vyplýva, že žiak v autentickej situácii nepreberá hotové poznatky pasívne, ale skôr konštruuje svoje vedomosti. Učenie sa poznatkom sa považuje za emergujúci proces - je to po­ stupná, aproximatívna činnosť odhaľovania, vyhľadávania a porovnávania súvis­lostí, nie jednorázový dej.

 Aby učenie prebehlo efektívne, situačné vyučovanie musí byť postavené na problémových textoch - žiak postupuje od známeho k neznámemu, od implicitných vedomostí k explicitným vedomostiam. Táto te­ória však ponúka nielen iný priebeh učenia (organizáciu, stratégiu a postupy), ale  toto učenie vedie aj k iným učebným výstupom, než je to pri tradičnom vyučovaní, a tieto výstupy sú hodnotné a zmysluplné.

Odporúčame vyššie uvedené OPS k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Beáta Kunová

15.   Dátum

09.03.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

09.03.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti – prierezové témy.

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 09.03.2022

Trvanie stretnutia: od 14:00 hod do 17:00 hod    

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

Beáta Kunová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

2.

Marcela Kuzmová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

3.

Martin Mišalko

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

4.

Ivana Pištová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

5.

Adriána Oravcová

Školenie

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

6.

Stanislava Meľuchová

 

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia