Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

08.09.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Plevová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Hlavným cieľom stretnutia bola diskusia o pláne činností PK v novom školskom roku. Pracovali sme s odbornou literatúrou v uvedenej oblasti a zdieľali sme najlepšie skúseností s využitím voľne dostupných zdrojov.

Kľúčové slová: plán činností, odborná literatúra, diskusia.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body stretnutia

1.      Plán činností v školskom roku 2021/2022.

2.      Diskusia a výmena skúseností k témam.

3.      Práca s odbornou literatúrou.

4.      Záver.

Téma: digitálne technológie, plán činností, multimediálne zdroje a ďalšie témy, práca  s odbornou literatúrou.

 Program stretnutia:

1.      Uvítanie účastníkov pedagogického klubu.

2.      Prezentácia plánu činností..

3.      Diskusia.

4.      Práca so zdrojmi.

5.      Záver.

13.   Závery a odporúčania:

V rámci prvej časti stretnutia sme si pripomenuli náš plán činností a diskutovali sme vo všeobecnejšej rovine k jednotlivým témam, aby sme zistili, kto má s ktorou témou väčší rozsah skúseností.

Pracovali sme s odbornou literatúrou, analyzovali sme dobrú prax.

Zaoberali sme sa témami:

Možnosti využitia nových digitálnych technológií na prezentovanie digitálneho obsahu tvoreného priamo na vyučovaní cez prezentačnú techniku (napr. prezentovanie displeja ktoréhokoľvek tabletu v triede cez projektor)

 Príprava využitia digitálnych technológií v súlade so ŠkVP – praktické cvičenia, ako napr.

vytvorenie zdieľaného digitálneho zadania úlohy

- vytvorenie zdieľaného digitálneho zdroja

Využitie novej digitálnej technológie v rôznych fázach edukačného procesu – praktické cvičenia.

- vytvorenie zdieľaného digitálneho zadania pre precvičovanie

- kontrola riešenia digitálneho zadania

- hodnotenie riešenia prostredníctvom digitálnych technológií

Technológie považujeme za  prostriedok na aktívne a atraktívne učenie. Náš prístup je založený na konštruktivizme a konštrukcionizme. pričom prvý pochádza napr. od psychológov Piageta, Vygotského a ďalších, ten druhý je rozvinutím konštruktivizmu v kontexte digitálnych technológií od Paperta. Viac akceptujme individuálne učebné štýly, nakoľko nové technológie sú prostriedkom efektívnejšieho a atraktívnejšieho učenia sa – skúmaním a objavovaním. Podľa konštruktivistov a ich nasledovníkov sa poznanie a porozumenie nedá odovzdať, ale vzniká v mysli každého žiaka.

Uvedenými témami sa budeme ďalej zaoberať počas zasadnutí PK.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Plevová

15.   Dátum

08.09.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

08.09.2021

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                    

                                                     

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.2 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:

Dátum konania stretnutia:

Trvanie stretnutia: od........hod   do.........hod      

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia