Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

22.09.2021

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Plevová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom nášho stretnutia bola téma digitálnych technológií v kontexte vzdelávania. Digitálne technológie považujeme za prostriedok ďalšej aktivizácie žiaka, nástroj pre podporu učenia sa, komunikácie a spolupráce.

 Kľúčové slová: digitálne technológie, IKT gramotnosť

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Prehľad digitálnych technológií

2.      Zdieľanie skúseností,  

3.      Výmena názorov.

4.      Záver

Témy: digitálne technológie, IKT gramotnosť.

Program stretnutia:

1.      Privítanie účastníkov pedagogického klubu koordinátorom

2.      Práca s odbornou literatúrou, digitálne technológie, pojmové ukotvenie.

3.      Diskusia, zdieľanie skúseností.

4.      Tvorba záveru stretnutia.

13.   Závery a odporúčania:

Pod pojmom informačné a komunikačné technológie (Information and Communication Technologies) rozumieme výpočtové a komunikačné prostriedky, ktoré pomáhajú pri výučbe, štúdiu i vzdelávaní, pri práci a všeobecne v živote. Patrí k nim počítač, Internet, email, mobilný telefón, kalkulátor, elektronický diár a podobne.

 Podľa International Society for Technology in Education sú v súčasnosti dôležité pre mládež nasledovné kompetencie:

· Tvorivosť a zmysel pre inovácie

· Komunikácia a spolupráca

· Vedecké myslenie a práca s informáciami

· Kritické myslenie, riešenie problémov a schopnosť rozhodovať

· Digitálne občianstvo a celoživotné vzdelávanie

· Digitálna gramotnosť

Pri správnom použití poskytujú digitálne technológie obrovský a dynamický priestor pre rozvoj tvorivosti žiakov. Rozvíjanie tvorivosti (či kreativity) pomáha žiakom pripraviť sa na rýchlo sa meniaci svet, v ktorom sa budú musieť adaptovať na niekoľko rôznych povolaní počas života. Podľa niektorých autorov bude po vedomostnej (znalostnej) spoločnosti nasledovať ďalší stupeň vývoja ľudskej spoločnosti – tvorivá spoločnosť, v ktorej bude najcennejším tovarom schopnosť tvorivo myslieť. Mnohí zamestnávatelia hľadajú ľudí, ktorí vidia spojitosti, majú jasné idey, sú inovatívni, komunikatívni, vedia spolupracovať v tíme a sú schopní riešiť problémy. Kreativitu môžeme chápať odlišne, jej definície sa rôznia, neexistuje len jediná správna a úplná.

Námety:

- Originálnu maľbu alebo báseň vytvoria žiaci, ak vyjadrujú svoje vlastné myšlienky alebo pocity.

- Pre tvorivosť je typická predstavivosť v myslení (imaginatívne myslenie), postojoch alebo správaní (konaní). Tá ale nie je vyvolaná samoúčelne, smeruje ku konkrétnemu cieľu – je teda zámerná a zmysluplná. Počas tohto procesu vzniká niečo originálne. A napokon, výsledok či výsledný produkt má vzhľadom ku stanovenému cieľu hodnotu.

-pripraviť najviac nepredpokladaných udalostí, dynamicky reagovať na momentálnu situáciu, samozrejme, stále so zreteľom na celkové učebné ciele.

Odporúčame pokračovať v uvedenej téme aj na ďalšom zasadnutí PK.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Reľovská

15.   Dátum

22.09.2021

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

22.09.2021

19.   Podpis

 

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                    

                                                                    

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.2 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:

Dátum konania stretnutia:

Trvanie stretnutia: od........hod   do.........hod      

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia