Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

28.02.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Plevová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia na tému štýlov učenia sa žiakov a zaradenia audiovizuálnej a komunikačnej techniky do výuky. Spoločne sme diskutovali o možných implementáciách multimédií do edukačného procesu. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: audiovizuálna technika, komunikačná technika, multimédiá vo výuke.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Brainstorming skúseností

2.      Tvorba opisného výskumu.

3.      Zdieľanie v rámci diskusie.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj IKT gramontosti.

Program stretnutia:

1.      Brainstorming OPS pomocou metódy Round Robin,

2.      Práca s IKT – spoločné zdieľanie získaných poznatkov  a opis v rámci dialógu.

3.      Diskusia – posledné slovo patrí mne.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Výber z diskusie—zaradenie interaktívne tabule do edukačného procesu:

OPS

Interaktívne tabule sú prostriedkom na podporu tvorivosti a interaktívnosti žiakov na vyučovaní. V spojení s počítačom a projektorom nám umožňujú sprístupniť žiakom učivo pútavou formou s vysokou mierou zaangažovania žiaka. Za výhodu považujeme je aj možnosť uložiť napísané poznámky, kreslené grafy a obrázky priamo do počítača. Tabule obsahujú vlastný prezentačný softvér, ale je možné na nich pracovať aj s inými aplikáciami (MS PowerPoint, Impress a pod.).

Interaktívna tabuľa a jej médiá ponúkajú žiakovi celý rad možností ako pracovať v škole tvorivým a kreatívnym, invenčným spôsobom. Základom tvorivej a invenčnej práce žiaka s počítačom je najmä:

o   kladné hodnotenie zo strany učiteľa, ale aj kolektívu žiakov,

o   možnosť prezentovať sa pred spolužiakmi, alebo sa pochváliť rodičom.

o   Vlastné projekty žiakov potom tak vysoko motivujú, že sa stávajú hnacím motorom

ďalších tvorivých výkonov.


Interaktívna tabuľa žiakov motivujue a vedie k tvorivosti viacerými spôsobmi:

o   pocit, že žiaci pracujú s programami, s ktorými pracujú aj dospelí – zadávanie náročných, na prvý pohľad takmer nezvládnuteľných úloh, formovanie motívu úspechu,

o   žiaci môžu úlohy spracovať podľa svojich predstáv, nie sú viazaní jednotným postupom (napr. pri vyrábaní pozvánky na večierok sa samy rozhodnú, ako ju vyzdobia, aké použijú farby, typ písma, zarovnanie, obrázky, aký bude jej celkový vzhľad a obsah) – formovanie autorstva, originality správania,

o   úlohy môžu byť formované tak, aby žiaci boli nútení pre ich vyriešenie vyhľadávať reálne vstupné údaje na internete, pričom sa musia rozhodnúť, ktorú informáciu použiť a to, čo sa učia, môžu v živote aj využiť – formovanie poznávacích potrieb, vyvolávanie pochybností,

o   individuálne stanovená náročnosť rozvíja sebavedomie detí,

o   žiaci sa učia tvorivo spolupracovať, či už pri spoločnej práci s jedným počítačom,

alebo pri zvládnutí úlohy, pomáhaním tým, ktorí ešte niečomu nerozumejú a pod.

Zhodli sme sa, že zaradenie audiovizuálnych ukážok do vyučovania rozvíja tieto kompetencie žiaka:

-vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,

- podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti,

- vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie a používať ich kritickým a systematickým spôsobom,

- posudzovať relevantnosť a rozlišovať medzi skutočnosťou a virtuálnym svetom,

- vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať,

 - rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie,

- samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu,

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,

- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory druhých,

- získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu neznámych oblastí problému,

- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie,

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne gramotný.

Odporúčame vyššie uvedené návrhy k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Plevová

15.   Dátum

28.02.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

28.02.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                          

                                                                 

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.2 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 28.02.2022

Trvanie stretnutia: od14,00 hod. do17,00 hod.    

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia