Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škola, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

01.06.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Plevová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba námetov na medzipredmetovú výučbu a jej možnosti pri rozvoji IKT gramotnosti. V našej diskusii sme sa zamerali na konštruktivizmus a kooperatívnu výučbu pri rozvoji predmetných a prierezových gramotností. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

  

Kľúčové slová: Konštruktivizmus, kooperatívne vyučovanie, IKT gramotnosť.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Čítanie odbornej literatúry.

2.      Diskusia.

3.      Tvorba OPS.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj IKT gramotností.

Program stretnutia:

1.      Skupinová práca – čítanie odborných zdrojov.

2.      Diskusia – posledné slovo patrí mne,

3.      Tvorba OPS—kreatívne písanie.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

V rámci stretnutia sme zdieľali skúsenosti z aplikácie metódy sociálneho konštruktivizmu, ktoré sa dajú implementovať do vyučovacieho procesu pomocou IKT a tiež slúžia pri rozvoji týchto kompetencií.

Všetky taxonomické úrovne, ktoré pri popise jednotlivých metód uvádzame, zakladáme na Bloomovej taxonómii poznávacích procesov.

The Cornell Note-taking System

Taxonomická úroveň: porozumieť, analyzovať
Využitie: počas vyučovacej hodiny ako individuálna činnosť žiakov

Charakteristika metódy

Písanie poznámok je kognitívny proces, ktorým získavame, integrujeme, syntetizujeme a transformujeme informácie, ktoré môžu byť neskôr revidované alebo obnovované. Písanie poznámok je efektívne spájať s podčiarkovaním, alebo zvýrazňovaním textu a písaním zhrnutia.

Postup:

 • fakty, myšlienky, krátke vety zaznamenávať do pravej časti tabuľky počas vysvetľovania
 • po hodine sumarizovať poznámky v podobe kľúčových slov, fráz, otázok do stĺpca 1
 • vysvetliť vlastnými slovami kľúčové zápisy v stĺpci 1
 • reflexia materiálu, odpovede na vytvorené otázky
 • zhrnutie informácií spracovať písomne do časti 3

Zober do úvahy všetky faktory − CAF (Consider All Factors)

Taxonomická úroveň: porozumieť, analyzovať, hodnotiť

Využitie: aplikácia učiva, upevňovanie

Charakteristika metódy

Aktivita podporuje rozmýšľanie žiakov nad všetkými faktormi, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie. vhodná je na prácu v skupine.
Úlohy:
- žiaci pracujú v skupinách, identifikujú a prezentujú faktory, ktoré môžu

ovplyvniť rozhodnutia pozitívnym a negatívnym smerom a ďalšie zaujímavé skutočnosti podporujúce rozhodnutie. Aktivitu je možné rôzne upraviť. Jedna z možností je, že v určitých časových intervaloch si skupiny svoje riešenia posúvajú medzi sebou, aby každá skupina čítala produkt inej skupiny a mohla do neho doplniť svoje stanovisko. Inou možnosťou je postup navrhnutý v príklade na túto aktivitu. Pri skupinovej variante môžeme používať napríklad interaktívnu tabuľu alebo počas dištančného vyučovania Jam Board/Padlet.

Sumarizácia − zhrnutie

Taxonomická úroveň: porozumieť, analyzovať, hodnotiť, tvoriť
Využitie: reflexia učiva, upevňovanie učiva, metakognícia (poznávanie vlastného spôsobu rozmýšľania)

Charakteristika metódy

Sumarizácia patrí medzi efektívne metódy reflexie učiva a je možné organizovať ju ako prácu individuálnu alebo vo dvojici.
Úlohou žiaka je:
- z učiva vypísať, alebo vyznačiť kľúčové slová (identifikácia),

- povedať/napísať vlastnými slovami ich vysvetlenie (porozumenie),
- kľúčové slová spracovať vo forme pojmovej mapy (grafická vizualizácia),

- spracovať 10 riadkový sumár využitím kľúčových slov (reflexia).

Pojmovú mapu tvoria identifikované kľúčové slová a slovíčka na ich pre-pojenie. takáto úprava pojmovej mapy pomáha tvoriť súvislý jazykový prejav pri prezentácii.

Odporúčame vyššie uvedené OPS k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Plevová

15.   Dátum

01.06.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

01.06.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                 

                                                                           

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.2 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 01.06.2022

Trvanie stretnutia: od 14,00 hod. do 17,00 hod.  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia