Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

15.06.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Plevová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia k výstupu a ku získaným skúsenostiam zo stretnutí klubu. Spoločne sme na danú tému diskutovali, zdieľali pedagogické názory a postoje, a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: výstup pedagogického klubu, diskusia, zdieľanie názorov.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Spoločná reflexia.

2.      Diskusia.

3.      Zdieľanie OPS.

4.      Záver.

Témy: Prepájanie vzdelávania s praxou, rozvoj IKT gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Rozdelenie do diskusie – metóda 4 rohov.

2.      Výmena názorov na kľúčové témy zo stretnutí.

3.      Zdieľanie OPS – otvorená diskusia.

4.      Záver.

13.   Závery a odporúčania:

V ére priemyslu 4.0 považujeme za kľúčové rozvíjať 3 veľké aspekty žiakovej osobnosti: Jeho kreatívne myslenie, schopnosť kooperovať  jeho schopnosti pracovať s IKT. Na záver stretnutia sme preto konverzovali o troch najdôležitejších zásadách a stratégiách rozvoja IKT gramotnosť—pedagogický konštruktivizmus, kooperácia a kolaborácia, a rozvoj IKT gramotnosti. Konštruktivizmus sme si už hlbšie opísali na posledných stretnutiach klubu, preto sme sa na záver zhodli, že sa zameriame na kolaboratívne učenie, ktoré v sebe obsahuje všetky doterajšie prvky edukácie, a ktoré sme začali v rámci pedagogického procesu implementovať v praxi viac, aj vďaka stretnutiam pedagogického klubu.

Kolaboratívne vyučovanie je jedna z foriem skupinového vyučovania, kde všetci členovia skupiny majú jeden spoločný cieľ. Všetci žiaci v skupine majú rovnakú zodpovednosť za výsledok a sú rovnako zapojení, spoločné je aj riadenie zdrojov. Dôležitá je interakcia a komunikácia medzi jednotlivými členmi. Kolaboratívne vyučovanie prebieha synchrónne pri dosahovaní jedného cieľa, ktorý by žiaci nedosiahli individuálne. Kolaboratívne učenie môžeme nazvať aj spoločným učením sa.

Ak by sme porovnali kolaboráciu s kooperáciou, dospeli by sme k záveru, že najzásadnejším rozdielom je samotná práca v skupine. Kým v kooperácii sa práca medzi žiakov v skupine delí, pri kolaborácii je práca na splnení cieľa spoločná. Pri kooperácii jeden žiak rieši úlohu analyticky a iný konštrukčne, spolu potom predložia riešenie zložené z dvoch častí. Pri kolaborácii sa všetci žiaci skupiny zapájajú aj do analytického, aj do konštrukčného riešenia úlohy.

Kolaborácia vyžaduje otvorenejšiu myseľ a pozitívnejšie vzťahy, ako aj individuálne učenie. Môže mať rôzne podoby:
1-2 – skupina – Nad zadanou úlohou najprv premýšľa každý žiak samostatne, následne porovná svoje myšlienky s partnerom vo dvojici. Výsledok úvah prediskutujú žiaci v celej triede.

2-4 – skupina – Žiaci so zadanou úlohou pracujú najprv vo dvojici, potom sa zlúčia s inou dvojicou a porovnajú svoje riešenia. Takto majú možnosť vysvetliť svoje myšlienky, argumentovať ich a reagovať na názor druhej dvojice.

 

Dúhové skupiny – Žiaci so zadanou úlohou pracujú v skupinách po 6 žiakov. Po vyriešení zadania každému žiakovi v skupine pridelíme jednu z farieb dúhy. Následne sa zoskupia žiaci s rovnakou farbou a prediskutujú svoje riešenie. Týmto spôsobom sa pôvodné myšlienky žiakov overia a rozšíria do celej triedy.

Odporúčame zvýšiť podiel kolaboratívneho učenia sa.

Kolaboratívne učenie sa nám nakoniec aj osvedčilo pri práci s  didaktickou technikou (môžeme použiť napríklad blogy, diskusné fóra, distribuovaný e-mail, online konferencie, podcasty a pod.):

• spoluprácu dvoch žiakov za jedným počítačom,
• spoluprácu dvoch žiakov za rôznymi počítačmi v jednej miestnosti,
• spoluprácu dvoch žiakov alebo skupiny žiakov za rôznymi počítačmi na rôznych miestach,
• následná spolupráca, kde žiak alebo skupina žiakov spracuje svoje riešenie a posunie ho ďalšiemu žiakovi alebo skupine, ktorá v ňom pokračuje alebo ho zmení,
• spolupráca žiakov pri zdieľanej obrazovke či tabuli, pričom prebieha diskutovanie a striedanie prispievateľov pri riešení problému. Žiaci sa snažia pochopiť iný názor a prehĺbiť interakciou svoj vlastný.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Plevová

15.   Dátum

15.06.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

15.06.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                 

                                                                           

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.2 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 15.06.2022

Trvanie stretnutia: od 14,00 hod. do 17,00 hod.  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia