Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Plán práce/pracovných činnosti pedagogického klubu

(príloha ŽoP)

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotnosti- prierezové témy.

7.      Počet členov pedagogického klubu

7

8.      Školský polrok

01.02.2022-30.06.2022

9.      Opis/zameranie a zdôvodnenie činností pedagogického klubu:

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy je vytvorený učiteľmi a majstrami OV.

Spôsob organizácie: stretnutia 2 krát do mesiaca. Dĺžka jedného stretnutia: 3 hodiny.

Varianta klubu: pedagogický klub s výstupmi.

Zameranie pedagogického klubu:

Pedagogický klub sa  zameriava na rozvoj IKT gramotnosti ako prierezovej témy.

Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov pre ďalšie zvyšovanie úrovne IKT gramotnosti žiakov naprieč vzdelávaním.

IKT gramotnosť zahŕňa tieto zložky, ktorými sa členovia klubu zaoberajú, analyzujú ich, skúmajú a vytvárajú k danej téme Best practice a OPS:

·        Praktické zručnosti a vedomosti, ktoré žiakom umožňujú porozumieť a účinne používať informačno - komunikačné technológie,

·        Schopnosti, s využitím IKT zhromaždiť, analyzovať, kriticky vyhodnotiť a použiť informácie,

·        Schopnosť aplikovať IKT v rôznych kontextoch a k rôznym účelom na základe porozumenia pojmov, konceptom, systémom a operáciám z oblasti IKT,

·        Vedomosti, schopnosti, zručnosti, postoje a hodnoty, ktoré vedú k zodpovednému a bezpečnému používaniu IKT,

·        Schopnosť prijímať nové podnety v oblasti IKT a kriticky ich posudzovať, porozumieť rýchlemu vývoju technológií, ich významu pre osobný rozvoj a ich vplyv na spoločnosť.

V rámci činnosti pedagogického klubu sa chceme zaoberať najefektívnejšími metódami a stratégiami pre rozvoj IKT gramotností.

Ďalšie činnosti, ktoré sú realizované v rámci pedagogického klubu:

-        Tvorba Best Practice,

-        Prieskumno-analytická  a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca k zlepšeniu a identifikácii OPS,

-        Výmena skúseností pri aplikácii moderných vyučovacích metód,

-        Výmena skúseností v oblasti medzi-predmetových vzťahov,

-        Tvorba inovatívnych didaktických materiálov,

-        Diskusné posedia a štúdium odbornej literatúry,

-        Identifikovanie problémov v rozvoji IKT gramotnosti žiakov a možné riešenia.

10.   Rámcový program a termíny a dĺžka trvania jednotlivých stretnutí

školský  rok 2021/2022

2.polrok

por. číslo stretnutia

termín stretnutia

dĺžka trvania stretnutia

miesto konania

téma stretnutia

rámcový program stretnutia

1.

18.02.2022

3 hodiny

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Komunikácia a time -on -task

Diskusia na tému: komunikácia  a time on task a rozvoj IKT zručností žiaka.

2.

28.02.2022

3 hodiny

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Audiovizuálna a komunikačná technika

Diskusia: štýly učenia sa žiakov a zaradenie audiovizuálnej a komunikačnej techniky.

3.

09.03.2022

3 hodiny

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

OPS v danej oblasti.

Tvorba OPS v danej oblasti. Diskusia, zdieľanie skúseností.

4.

30.03.2022

3 hodiny

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Prezentácia OPS súvisiacich so zvyšovaním úrovne IKT gramotností.

Zdieľanie OPS, diskusia, argumentácia.

5.

06.04.2022

3 hodiny

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Výučbové prostredia – Virtual Learning Envitonment.

Pojmotvorné ukotvenie, diskusia.

6.

20.04.2022

3 hodiny

 

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Stratégia 2020 – stratégia rozvoja IKT gramotností.

Diskusia. Tvorba námetov k implementácie stratégie do bežného života školy.

7.

04.05.2022

3 hodiny

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Konštruktivizmus a kooperatívna výučba pri zvyšovaní IKT gramotností.

Tvorba námetov, medzipredmetová výučba a jej možnosti riešiť danú problematiku.

8.

18.05.2022

3 hodiny

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Konštruktivizmus a kooperatívna výučba pri zvyšovaní IKT gramotností.

Tvorba námetov, medzipredmetová výučba a jej možnosti riešiť danú problematiku.

9.

01.06.2022

3 hodiny

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Konštruktivizmus a kooperatívna výučba pri zvyšovaní IKT gramotností.

Tvorba námetov, medzipredmetová výučba a jej možnosti riešiť danú problematiku.

10.

15.06.2022

3 hodiny

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Výstup pedagogického klubu.

Diskusia k výstupu, zdieľanie názorov a postojov.

                                                                                                                                                                      

                      

11.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Plevová

12.   Dátum

30.06.2022

13.   Podpis

 

14.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

30.06.2022

16.   Podpis

 

 

Pokyny k vyplneniu Plánu práce/pracovných činností pedagogického klubu:

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – riadok bude vyplnený v zmysle výzvy
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy o NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy o NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“)– uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Počet členov pedagogického klubu - uvedie sa počet členov klubu (min.3 a max.10)
 8. V riadku Školský polrok - výber z dvoch možnosti: vypĺňa sa za každý polrok zvlášť
 • september RRRR – január RRRR
 • február RRRR – jún RRRR
 1. V riadku Opis/zameranie a zdôvodnenie činností klubu – vychádza zo zmluvy o NFP – predmetu podpory
 2. V riadku Rámcový program a termíny a dĺžka trvania jednotlivých stretnutí – uvedie sa konkrétny program/hlavné témy na jednotlivé plánované stretnutia v danom školskom polroku; termín realizácie zasadnutí klubu a ich trvanie. Klub sa stretáva maximálne dvakrát mesačne. Dĺžka jedného stretnutia klubu je max. 3 hodiny.
 3. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá plán práce klubu vypracovala  
 4. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania plánu práce klubu
 5. V riadku Podpis – osoba, ktorá plán práce klubu vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 6. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá plán práce klubu schválila (/koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 7. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia plán práce klubu
 8. V riadku Podpis – osoba, ktorá plán práce klubu schválila sa vlastnoručne podpíše.