Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 2

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 2 (25. 11. 2020)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok, organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotnosti – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

25.11.2020

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda 2, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Reľovská

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia pedagogického klubu bola diskusia a tvorba OPS na tému medzi-predmetovej výučby a zaradenie technických prostriedkov do edukácie. Hlavným cieľom bolo zdieľanie skúseností, Best Practice. Súčasťou stretnutia bola aj diskusia o administratíve a implementácii IKT vo výučbovom procese.

Kľúčové slová: digitálna gramotnosť, IKT, medzi-predmetová výučba, praktické kompetencie.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Úvod a evokácia Best Practice.

2.      Diskusia.

3.      Zdieľanie OPS.

4.      Záver a zhrnutie

Témy: digitálna gramotnosť, praktické zručnosti a vedomosti, IKT.

Program stretnutia:

1.      Diskusia o skúsenostiach s implementáciou technických prostriedkov vo výučbovom procese. Evokačné metódy a  E-U-R metóda.

2.      Skupinová diskusia.

3.      Zdieľanie OPS.

4.      Tvorba záveru stretnutia.

13.   Závery a odporúčania:

Best Practice 1

Štyri stupne vedúce k plnej integrácii technológii do výučby

Podľa Prenského rozlišujeme štyri štádia – stupne, ktorými prechádzame pri aplikácií technológií.

1.      stupeň: náhodné pokusy. V prvej fáze  technológie aplikujeme do výučby bez dôkladnej prípravy,  plánu a vízie.  Niekoľko vyučovacích hodín sa zrealizuje v počítačovej miestnosti s cieľom ukázať žiakom zaujímavú aplikáciu.

2.      stupeň: staré ciele starými metódami. Na tejto  úrovni sa technológie aplikujú do tradičných postupov. Dochádza k určitým inováciám, vylepšeniam, ale nedochádza k zmenám. Napríklad: pôvodné učebnice prepíšeme do elektronickej formy, vytvoríme online kurzy, testy.

3.      stupeň: staré ciele  novými metódami. Tento stupeň znamená  systematické zavedenie nových postupov. Technológie umožňujú použiť také aplikácie, ktoré zlepšujú výsledky výučby.  Aktivity v tejto etape sú napríklad- prezentácie formou animácií, vytváranie simulácií rôznych reálnych dejov, budovanie virtuálnej reality,  tvorba modelovacích systémov.

4.      stupeň: nové ciele novými metódami.  Patria tu praktické aplikácie technológií pri riešení rôznych problémových úloh.

Hlavným cieľom pri používaní tabletov počas vyučovacej hodiny  je aktivizovať žiaka, umožniť mu tvorivo riešiť úlohy a podporovať jeho kreativitu.

Mojou skúsenosťou je, že tablet vo výučbe umožnil efektívne rozvíjať tieto oblasti spojené s tvorivosťou žiaka:

-        schopnosť definovať problém iným spôsobom,

-        analyzovať vlastné nápady,

-        prezentovať  myšlienky, nápady, návrhy riešení,

-        chápať vedomosti v kontexte ďalších objektov a javov,

-        prekonávať prekážky,

-        prijímať prijateľnú  mieru  rizika,

-        chuť zlepšovať sa, osobnostne rásť,

-        definovať záujmy,

-        plánovať a organizovať si pracovné činnosti,

-        dokázať tolerovať chybu, pracovať s chybným riešením a získavať  cenné skúsenosti.

Best Practice 2

Lucidchart

Lucidchart je produktom spoločnosti Lucid Software Inc. Je to online (cloudový) software a má povahu webovej stránky. Pri jeho aplikácií do výučbového procesu nie sú potrebné žiadne inštalačné procesy a stačí sa len zaregistrovať. Registráciou si vytvoríme osobný účet, ku ktorému máme prístup z rôznych PC, tabletov a iných mobilných zariadení. Lucidchart pracuje v rôznych operačných systémoch: Windows, iOS, Linux. Ďalšia výhoda je, že tento produkt pracuje aj v systéme off-line a to v prípade jeho inštalácie ako plugin do prehliadača Google Chrome. V systéme online môžu na jednom projekte pracovať viacerí užívatelia.

Verzie Lucidchartu sú: Basic, Pro, Team a Free. Verzia Team je pre vzdelávacie inštitúcie zdarma. Registrácia učiteľov a študentov prebieha prostredníctvom URL adresy. Študenti a učitelia môžu zadarmo využívať aj novú aplikáciu Lucidpress, ktorá slúži k tvorbe interaktívnych dokumentov.

Ukážka prostredia pre tvorbu projektov:

 

Možnosti aplikácie softvéru do výučby:

-        tvorba vývojových diagramov ,

-        tvorba zapojení Cisco zariadení (simulácie), tvorba počítačových sietí,

-        tvorba myšlienkových máp,

-        tvorba pojmových máp,

-        voľba aktivity: porovnaj a vyznač rozdiely,

-        zostrojenie strapcového diagramu,

-        plánovanie time manažmentu,

-        analýza možností,

-        rozlíšenie názorov od faktov,

-        tvorba rodokmeňa.

Odporúčame aj naďalej vytvárať príležitosti pre implementáciu IKT do vyučovania.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Reľovská

15.   Dátum

25.11.2020

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

25.11.2020

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.2 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia:

Dátum konania stretnutia:

Trvanie stretnutia: od........hod   do.........hod      

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia