Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 2

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 2 (18. 5. 2022)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

18.05.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Plevová

10.  Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.  Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba námetov na medzipredmetovú výučbu a diskusia o možnostiach jej využitia pri rozvoji IKT gramotnosti. V rámci danej témy sme diskutovali aj o implementácii pedagogického konštruktivizmu pri rozvoji predmetných gramotností. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: konštruktivizmus, kooperatívna výučba, medzipredmetová výučba, IKT gramotnosť.

12.  Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Analýza odborných zdrojov.

2.      Brainstorming a diskusia.

3.      Tvorba námetov.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj IKT gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Práca s odbornou literatúrou.

2.      Brainstorming a spracovávanie nápadov v diskusii – metóda Brainpool.

3.      Tvorba námetov na OPS – generátor otázok.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.  Závery a odporúčania:

V rámci práce s odbornou literatúrou sme si pripravili postup v konštruktivistickom vyučovaní:

1. Fáza individuálnej činnosti: cieľom je zviditeľniť súčasné vedomosti, poznatky, schopnosti, predstavy, skúsenosti. Žiak tu vytvorí text, schému a pod. Zmyslom je uvedomiť si súčasný stav poznania, objaviť prekoncept z ktorého sa ďalej vychádza.

2. Fáza sociálneho sprostredkovania: formou spoločnej diskusie (kooperatívneho vyučovania) dochádza k zverejneniu toho, čo žiaci napísali alebo vytvorili. Hľadajú sa spoločné a rozdielne znaky. U žiaka môže nastať poznávací zlom. Cieľom je smerovať k odhaleniu pojmového jadra, pokúšať sa o utvorenie pojmu, objavovať najdôležitejšie vzťahy pre daný pojem a používať znalosti z viacerých školských predmetov/vedných odborov.

3. Fáza syntetických vyjadrení, fáza výsledných konštruktov: žiaci spoločne vytvárajú text,, dokument, výrobok atď. Nastáva posun v myslení, pochopenie podstaty pojmového jadra.

Na stretnutí sme si tiež uviedli všeobecný rámec konštrukcie nového poznatku, ktorého súčasti sú:

 1. pozorovanie,

2. analýza pozorovania,

3. porovnávanie,

4. diskusia,

5. syntéza poznatkov,

6. zovšeobecnenie,

7. aplikácia konštruktu ,

8. verifikácia konštruktu.

V rámci kooperatívneho vyučovania implementujeme preto tiež zásady pedagogického konštruktivizmu a povedali sme si o nasledovných procesoch a pozíciách, ktoré by mal učiteľ pri konštruktivistickom vyučovaní:

 • podporovať a akceptovať samostatnosť a iniciatívuž iakov,
 • zapájať žiakov do  učebnýchčinností,
 • umožniť žiakom nájsť odpovede, usilovať sa o elaboráciu,
 • po uložení úlohy alebo položení otázky, dať žiakom čas na

premýšľanie,

 • nechať čas na konštruovanie vzájomných vzťahov medzi

javmi,

 • skúmať proces porozumenia pojmov žiakmi pred samotným

prezentovaním vlastného chápania pojmov,

 • rozvíjať vrodenú zvedavosťž iakov,
 • umožniť žiakom usmerňovať vyučovanie, meniť stratégie

vyučovania, ako aj jeho obsah,

 • povzbudzovať žiakov, aby sa zapájali do dialógu medzi sebou

navzájom aj do dialógu s učiteľmi,

 • podporovať skúmanie učiva žiakmi, a to aj prostredníctvom

otvorených otázok, povzbudzovať žiakov, aby si navzájom

kládli otázky,

 • využívať pojmy kognitivistického vyučovania: klasifikuj,

začleň, analyzuj, skritizuj, vytvor atď.,

 • používať primárne informačné a interaktívne zdroje a

pomôcky, s ktorými môžu žiaci manipulovať,

 • neoddeľovať poznávanie od procesu vyhľadávania poznatkov,
 • požadovať jasné vyjadrovanie sa žiakov,
 • predvídať nadväznosť medzi pôvodnou konštrukciou

skutočnosti u žiaka a vedeckými poznatkami, ktoré žiak poníma ako stav očakávaného rozporu,

 •   dbať na to, aby žiak nekriticky nepreberal už existujúce

konštrukcie, ktoré sú dané ľahkou dostupnosťou a prenosom poznatkov.

Odporúčame vyššie uvedené prístupy k implementácii do pedagogického procesu.

14.  Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Plevová

15.  Dátum

18.05.2022

16.  Podpis

 

17.  Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.  Dátum

18.05.2022

19.  Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.2 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 18.05.2022

Trvanie stretnutia: od14,00 hod. do17,00 hod. 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

               

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia