Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 2

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 2 (20. 4. 2022)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

20.04.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Plevová

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a tvorba námetov k implementácii vzdelávacej stratégie 2020 do bežného života školy. V rámci stretnutia sme na danú tému diskutovali, zdieľali naše OPS a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: Stratégia 2020, rozvoj IKT gramotnosti, Tvorba námetov.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Analýza odborných zdrojov.

2.      Diskusia.

3.      Tvorba návrhov.

4.      Záver.

Témy: rozvoj IKT gramotnosti, prepojenie vzdelávania s praxou.

Program stretnutia:

1.      Spoločné čítanie odborných zdrojov – čítanie s otázkami.

2.      Diskusný kruh.

3.      Tvorba návrhov – skupinové písanie.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.   Závery a odporúčania:

Na stretnutí sme analyzovali odborné zdroje a Stratégiu 2020, ktorá obsahuje tri veľké priority:

· Vybavenie mladšej a staršej generácie správnymi zručnosťami potrebnými v budúcnosti: V kontexte demografických a technologických zmien a na základe nízkych (a klesajúcich) výsledkov v rámci programu PISA, ako aj skutočnosti, že mnohí dospelí nedisponujú zručnosťami potrebnými na dosiahnutie úspechu v prepojenom a digitálnom svete (tzn. digitálne zručnosti a schopnosť riešenia problémov) Stratégia 2020 odporúča, aby Slovensko investovalo do posilňovania zručností obyvateľov prostredníctvom zlepšenia výsledkov škôl, posilňovania responzívnosti systému vzdelávania, ako aj rozvojom podnikateľských zručností.

· Zabezpečenie inklúzie pri rozvíjaní zručností: V rámci systému vzdelávania a výučby v Slovenskej republike sa objavujú výrazný nepomer z dôvodu silného vplyvu spoločensko- ekonomického zázemia na stupeň zručností mladšej a staršej generácie. Tiež žiaci s vývinovými poruchami učenia nie sú často dostatočne začlenení do pedagogického procesu. Na túto výzvu sme sa zamerali a vidíme veľký potenciál pri práci so začlenenými žiakmi s použitím IKT.

· Posilňovanie riadenia stratégie zručností: Dokument tiež hovorí o potrebe zlepšenia spolupráce medzi ministerstvami a jednotlivými stupňami štátnej správy, ako aj pre možnosti uvádzania stratégií, reforiem a politík do praxe.

V rámci stretnutia sme sa zamerali na zdieľanie našich skúseností s výukou začlenených žiakov v rámci odborných a teoretických predmetov. Navrhli sme kreatívnu, univerzálnu a inovatívnu metódu, ktorá našim žiakom už dlhodobo pomáha pracovať ako tím a zároveň diferencovane.

Aktivita: Tvorba projektu, hra na vedeckú konferenciu

Vyučovacia hodina: aktivita môže byť aplikovaná vrámci opakovacej hodiny, v ktoromkoľvek predmete.
Ročník: ľubovoľný
Počet žiakov: v závislosti od počtu PC

Cieľ aktivity: fixácia a opakovanie nadobudnutých poznatkov v jednotlivých predmetoch, východiskový materiál pre výklad novej látky vyučujúceho
Tematický celok: ľubovoľný
Doba trvania: závisí od počtu žiakov, cca 45 minút

Pomôcky: PC, knihy, časopisy, encyklopédie, prístup na internet
Priebeh: žiakom dopredu zadáme témy, ktoré si majú na domácu úlohu pripraviť, vyhľadať zdroje, z ktorých budú informácie čerpať – knihy, časopisy, internet. Odkazy, encyklopédie.... buď žiakom napr. 4 rozdelíme jedného autora napr. Samo Chalupka – detstvo, štúdium, tvorba, - charakteristika štúrovčiny a rok 1843, alebo každému žiakovi dáme spracovať nejakú tému alebo autora.

Na hodine žiaci používajú informácie, ktoré si mali vyhľadať na domácu úlohu a pracujú v programe Power Point, prezentácie si vzájomne hodnotia, môžu byť hodnotené aj známkou, prípadne môžu byť použité ako vstup pre vyvodenie nového učiva. Žiakov nútime pracovať a orientovať sa v texte, v čom majú hlavne žiaci s poruchami učenia značný problém, zdokonaľujú svoje PC zručnosti, je to šanca aj pre žiakov s poruchami učenia zažiť pocit úspechu, ak budú mať žiaci výrazné problémy, môžeme im pomôcť a poskytnúť im výťah z určenej témy a budú odpisovať a spracujú tému v programe Power Point. Modifikáciou hry môže byť: žiaci čerpajú informácie z viacerých zdrojov (encyklopédie, internet...). Jednu tému si môže spracovať aj viac žiakov, ako bolo vyššie spomínané, na záver však musia v rámci ucelení témy navzájom spolupracovať askompletizovať ich autorský vedecký vstup- blok na konferencii.

Odporúčame vyššie uvedené OPS k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Plevová

15.   Dátum

20.04.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.   Dátum

20.04.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu             

                                                                              

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.2 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 20.04.2022

Trvanie stretnutia: od14,00 hod. do17,00 hod.    

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia