Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 2

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 2 (30. 3. 2022)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

30.03.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

Mgr. Miroslava Plevová

10.  Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.  Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola prezentácia OPS súvisiacich so zvyšovaním úrovne IKT gramotnosti. V rámci stretnutia sme zdieľali naše OPS, diskutovali na predmetné témy a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: prezentácia OPS, rozvoj IKT gramotnosti, aktívne učenie sa.

12.  Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Brainstorming.

2.      Diskusia.

3.      Prezentácia OPS.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj IKT gramotnosti.

Program stretnutia:

1.      Brainstorming skúseností účastníkov – banka nápadov.

2.      Diskusia, syntéza OPS.

3.      Prezentácia dobrej praxe pedagógov.

4.      Záver a tvorba pedagogického odporúčania.

13.  Závery a odporúčania:

Počas zasadnutia sme zdieľali OPS, z. Ktorých ukážku uverejňujeme:

OPS

Príprava aktívneho učenia sa žiakov—metódy vhodné pre rozvoj IKT gramotnosti a kľúčových kompetencií

Pri príprave aktivít pre žiakov je potrebné:
- sústrediť sa na aktivity s možnosťou zapojenia všetkých žiakov,
- orientovať sa na dosiahnutie cieľov,
- pripravovať úlohy náročné na vyššie myšlienkové procesy (analýza, syn-

téza, hodnotenie),
- akceptovať rôznorodosť žiakov v ich učebných štýloch.

Formy aktívneho učenia sa pomocou IKT:
• individuálne aktivity žiakov (napr. e-learning, blended leasing, mind mapping)
• aktivity v pároch, (Think-Pair-Share, Paldet)
• neformálne malé skupiny, (osvedčil sa nám najmä Google Jamboard)
• kooperatívne projektové práce. (v tomto prípade je možné veľké spektrum softwarových riešení, odporúčame najmú použitie interaktívnej tabule)

OPS

Príklad inovatívne metódy pre rozvoj IKT gramotnosti-- Metóda PAR

– vyučovanie pozostáva z troch krokov:
P – prezentácia nového učiva s aktívnym zapojením sa žiakov. Žiaci tvorba powerpointovú prezentáciu.
A – aktivity pre žiakov zamerané na aplikáciu nových vedomostí—využívame IKT dostupné v škole a e-learning.
R – reflexia aktivity podporujúce ujasnenie, usporiadanie nových poznatkov, overenie naučeného.—Projektová tvorba (Microsoft Word, Powerpoint, Excel, Autocad, Wolfram Alpha..)

Metódy vhodné počas prezentácie nového učiva

 • Vyučovanie pomocou kladenia otázok žiakom (Čo znamená....? Čo je dôležité....? Ako by mohlo byť použité....? Prečo a ako....? Čím sú podobné, odlišné....? Ako to súvisí s....?). Žiaci môžu dotvárať otázky, odpovedať na pripravené otázky individuálne, vo dvojiciach alebo v malých skupinách.
 • Snehová guľa – najprv je individuálne štúdium pripraveného nového materiálu, po ňom nasleduje vzájomné vysvetlenie vo dvojiciach, vo väčšej skupine, vo veľkej skupine vysvetlenie s prezentáciou.
 • Brainstorming – návrhy, nápady, obnovovanie predchádzajúcich vedmostí – bez hodnotenia povedaného.
 • Kooperatívne učenie sa (učiace sa tímy) – žiaci dostanú študijné podklady, odpovedajú na otázky, riešia úlohy. texty vyžadujú od žiakov vlastné porozumenie a spracovanie vecí, ktoré nie sú explicitne uvedené v texte. Žiaci môžu dostať v skupinách aj rôzne texty a spolupracujú pri ich pre- zentácii iným skupinám.
 • Vzájomná prezentácia a vysvetľovanie – práca v pároch, dva rôzne texty a každý susedovi vysvetlí ten svoj, nasledovať môže porovnaj a odlíš ako spoločný výstup.
 • Nadpisy a podnadpisy – použiť text bez nadpisov a podnadpisov, čítanie a tvorba vhodných textov do nadpisu a podnadpisu.
 • Skladačka (jigsaw) – kooperatívna metóda učenia sa – skupiny žiakov s rovnakou témou, ktorú sa naučia do úrovne expertov, potom vytvoriť zmiešané skupiny a experti učia svoju tému v každej skupine, po spo- ločnom naučení všetkých tém (zvyčajne 4) je vhodné spracovať spoločné zovšeobecnenie, porovnanie a pod.

Odporúčame vyššie uvedené OPS k implementácii do pedagogického procesu.

14.  Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Miroslava Plevová

15.  Dátum

30.03.2022

16.  Podpis

 

17.  Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

18.  Dátum

30.03.2022

19.  Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu           

                                                                                 

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.2 Pedagogický klub rozvoja IKT gramotností – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: SSŠ, Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 30.03.2022

Trvanie stretnutia: od14,00 hod. do17,00 hod. 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

               

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia