Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

04.05.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba námetov na medzipredmetovú výučbu a jej možnosti pre rozvoj podnikateľských vedomostí, ekonomického a projektového myslenia. Diskutovali sme o flexibilite a o stratégiách výučby, ktoré danú vlastnosť žiaka rozvíjajú. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: projektové myslenie, flexibilita, podnikavosť, medzipredmetová výučba.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Analýza odborných zdrojov.

2.      Zdieľanie skúseností.

3.      Diskusia.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj kľúčových spôsobilostí.

Program stretnutia:

1.      Analýza odborných zdrojov – skladanie textu.

2.      Zdieľanie pedagogických skúseností – od otázky k otázke.

3.      Diskusný kruh.

4.      Záver.

13.   Závery a odporúčania:

V rámci stretnutia sme sa zamerali na prácu s odbornou literatúrou, kde sme analyzoval pojem kreativity a ako žiakom rozvoj tvorivosť pomáha uspieť na premenlivom trhu práce.

Pojem kreativita pochádza z latinského „creare“, teda „tvoriť, vytvoriť, plodiť, rodiť“. Pojmy tvorivosť a kreativita sú synonymné. Označujú ten istý obsah, kreativita je vo vede novší pojem, do slovenčiny je prevzatý z anglického creativity.

Zhodujeme sa, že pre nás je Tvorivosť produkcia nových, užitočných a hodnotných myšlienok, riešení, skutkov.

Na stretnutí sme si tiež uviedli šesť znakov tvorivosti—zhrnutie pripájame, pričom vždy sme sa v rámci diskusie nad týmito pojmami sústreďovali na implementáciu do praxe.

1. plynulé myslenie – fluencia: produkovanie myšlienok, udržiavanie toku myšlienok a čo najväčší počet myšlienok. Dôležité je vyprodukovať čo najviac nápadov. V praxi odporúčame prijať, že nie všetky nápady musia byť hneď prevratné, ale tým, že sa produkcia nápadov neredukuje, len na výnimočné, žiak sa nemusí obmedzovať, a tým je vyšší predpoklad, že pri zdanlivo nevýnimočných nápadoch objavíme nápad, ktorý stojí za rozvíjanie.


2. pružné myslenie – flexibilita: rôznorodosť myšlienok, nápadov; schopnosť posúvať význam kategórií; meniť smer myšlienok. V edukácii sem patrí napríklad pohľad na zdanlivo obyčajné veci, na ktoré sa žiak dokáže pozrieť aj z iného hľadiska.

3. originálne myslenie – originalita: produkovať neobyčajné, netradičné odpovede; mať elegantné nápady; iné ako bežná tvorba. Hranice originality sú neobmedzené.

4. zdokonaľujúce myslenie – elaborácia: prikrášliť nápad, myšlienku; uhladiť nápad, riešenie do elegancie; rozšíriť nápady. v školskej praxi nie všetky nápady, ktoré žiak vyprodukuje, sú hneď originálne a použiteľné. Nápady sa niekedy musia rozvinúť, vyformovať, musí sa s nimi pracovať. Učiteľ by mal v prípade potreby koordinovať tento proces, ale nemal by nachádzať riešenie za žiaka. Je vhodné žiakovi poskytnúť dostatočný čas na to, aby mal priestor nachádzať riešenia.

5. ochota riskovať – odvaha: vystaviť sa možnosti neúspechu, chyby, kritiky; urobiť odhady, tušiť, hádať, mať vysoké ciele; pôsobiť v podmienkach bez štruktúr, bez jasnosti; byť nekonvenčný, mať iné názory ako ostatní. Učitelia sa v praxi stretávajú s tým, že sa niektorý zo žiakov bojí vyjadriť, aby sa nestrápnil pred ostatnými. Často však takýto žiak môže mať prevratný nápad, ale keďže ho nevysloví, nikto si ho nevšimne. Tu máme náročnú úlohu: odhaliť týchto žiakov a zapojiť ich do vyučovacieho procesu, eliminovať či odstrániť bariéry tvorivosti skôr, než sa stanú pre žiakov neprekonateľné.

 

6. uprednostnenie kompetentnosti – výzva: hľadať viaceré alternatívy; vidieť medzery medzi tým, aké veci sú a aké by mali byť; z chaosu urobiť poriadok, túžiť po poriadku bez zjednodušení; pohrúžiť sa do rozličných problémov, záhad, myšlienok. V dnešnej dobe už nepostačuje, aby žiak vyprodukoval myšlienky. Ak sa chce posunúť ďalej, musí dať vyprodukovanému určitý systém.

Odporúčame uvedené znaky implementovať do edukácie.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

15.   Dátum

04.05.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

18.   Dátum

04.05.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: SSŠ  Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Dátum konania stretnutia:  04.05.2022

Trvanie stretnutia:  14:00 hod do 17:00 hod         

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

2.

PaedDr. Valér Onufer

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

3.

Mgr. Mária Majerská

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

4.

Ing. Alžbeta Dubjelová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

5.

Mgr. Mariana Regešová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

6.

Ľuboš Edelmüller

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

7.

Mgr. Róbert Mysza

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia