Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

20.04.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola diskusia a zdieľanie pedagogických skúseností z oblasti rozvoja komunikačných kompetencií a argumentácie na vyučovaní, ako podporných opatrení pre rozvoj ponikavosti a zmyslu pre inovácie. Spoločne sme na predmetnú tému diskutovali, zdieľali príklady na pro-klientský prístup a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: Pro-klientský prístup, komunikačné zručnosti, argumentácia, komunikačné metódy.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Analýza pedagogickej literatúry.

2.      Diskusia.

3.      Zdieľanie názorov.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj podnikateľských vedomostí.

Program stretnutia:

1.      Questionstorming.

2.      Diskusný kruh.

3.      Výmena OPS – ping-pongový brainstorming.

4.      Záver.

13.   Závery a odporúčania:

Na základe práce s odbornou literatúrou konštatujeme, že  najčastejšie využívané sú rozhovor, dialóg, diskusia.

Návrh na Aktivitu pre rozvoj argumentácie a komunikačných zručností: Kolo argumentov

 • Kľúčové slová: argumentácia, odlišné pohľady a názory.
 • Pri tejto aktivite rozvíjame kritické myslenie ako súbor zručností.
 • Zameranie aktivity: Táto aktivita vychádza z princípu, že väčšina vecí v živote má kladné aj záporné stránky. Aktivitu je možné využiť pre všetky vekové kategórie, stačí prispôsobiť zadanie. Aktivita sa nám osvedčuje ako zahrievacie kolo na začiatku hodiny. Dá sa použiť aj na opakovanie učiva (napr. pri hodnotení rôznych historických období, krajín sveta,...). Zameranie zadania na osobné témy zase vedie k lepšiemu spoznaniu žiakov a k rozvíjaniu vzájomného porozumenia a dôvery.
 • Priebeh aktivity:

·        Žiaci dostanú jednoduché zadanie a každý má stručne odpovedať na otázku. Podľa zadania a počtu žiakov je možné urobiť aj viacero kôl. Naopak, pokiaľ sa téma vyčerpá už skôr, je možné prvú otázku uzavrieť už v polovici kola.

·        Následne dostanú žiaci opačné zadanie a znovu sa všetci do radu zapájajú.

·        Pre aktivitu je najlepšie, keď žiaci sedia v kruhu.

Rôzne formy a príklady:

1. Pozitíva a negatíva. Napríklad:

 • Na Slovensku sa žije dobre, lebo... .
 • Na Slovensku sa nežije dobre, lebo... .
 • Je dobré zobrať si úver pre financovanie vstupného kapitálu, lebo... .
 • Nie je dobré zobrať si úver pre financovanie vstupného kapitálu, lebo... .
 • Chcel by som byť podnikateľ lebo..
 • Nechcel by som byť podnikateľ, lebo... .
 1. Mám rád / rada - nemám rád/rada:

·        Na práci mám rád / rada, že... .

·        Na práci nemám rád / rada, že... .

·        Na našej škole mám rád / rada, že... .

·        Na našej škole nemám rád / rada, že... .

 1. Argumenty za a proti:

• Povinná školská dochádzka by mala byť zrušená.

 • Uveďte argumenty za:
 • Uveďte argumenty proti:

Analyzovali sme model canvas

Metódu canvas používajú aj start-upy, keď hľadajú najvhodnejší biznis model pre svoje podnikanie.

Model canvas pozostáva z 9 kľúčových prvkov, ktoré sú súčasťou každého biznis modelu, prehľadne usporiadaných na jednej A4. To umožňuje vidieť všetky dôležité parametre biznis modelu na jednom mieste a lepšie porozumieť vzťahom medzi jeho jednotlivými prvkami: 

 1. Zákaznícke segmenty, na ktoré sa chceme orientovať
 2. Hodnota, ktorú chceme zákazníkom ponúknuť: výkonnosť, modernosť, dizajn, značku a status, úsporu nákladov, elimináciu rizika, pohodlie, apod.
 3. Distribučné kanály, ktoré chceme použiť – od oslovenia zákazníka (marketing) cez dodávku a popredajný servis
 4. Budovanie vzťahov so zákazníkmi: osobná starostlivosť, samoobslužný model, automatizovaný servis a pod.
 5. Model generovania tržieb: jednorazový predaj, platby za opakované použitie, prenájom, licenčné poplatky, fixné ceny vs možnosť vyjednávania, zľavy a pod.
 6. Kľúčové zdroje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie úspechu na trhu (know-how, ľudské zdroje, technológie, distribučná sieť, a pod.)
 7. Kľúčové aktivity, ktoré potrebujeme vykonávať (výroba, marketing, logistika a pod.)
 8. Kľúčoví partneri, ktorí nám pomôžu znížiť náklady, eliminovať riziko, alebo dodať know-how, ktoré nám chýba
 9. Nákladová štruktúra: je naším cieľom dosiahnuť najnižšie jednotkové náklady a stať sa nákladovým vodcom, alebo sa zameriavame na prémiové výrobky? (CFO, best practice)

Odporúčame vyskúšať uvedené aktivity v praxi.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

15.   Dátum

20.04.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

18.   Dátum

20.04.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: SSŠ  Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Dátum konania stretnutia: 20.04.2022

Trvanie stretnutia: od  14:00 hod do 17:00 hod   

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

2.

PaedDr. Valér Onufer

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

3.

Mgr. Mária Majerská

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

4.

Ing. Alžbeta Dubjelová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

5.

Mgr. Mariana Regešová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

6.

Ľuboš Edelmüller

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

7.

Mgr. Róbert Mysza

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia