Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Písomný výstup pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola. Biela voda , Nad traťou 1342/28 Kežmarok,

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr. Jana Mašlonbková, MBA

8.      Školský polrok

01.02.2022-30.06.2022

9.      Odkaz na webové sídlo zverejnenia písomného výstupu

www.ssos-kezmarok.sk

10.

Úvod

Pedagogický klub podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy je vytvorený učiteľmi a majstrami OV.

Klub bude fungovať počas školských rokov, od septembra 2020 do januára 2023, teda 25 mesiacov a jeho udržateľnosť vychádza z koncepcie nového modelu SOŠ, ktorého súčasťou sú „riešiteľské rady“ tímov pre vzdelávacie oblasti ISCED 3A, 3C a pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Spôsob organizácie: stretnutia 2 krát do mesiaca. Dĺžka jedného stretnutia: 3 hodiny.

Varianta klubu: pedagogický klub s výstupmi.

Zameranie pedagogického klubu:

Pedagogický klub sa bude zameriavať na rozvoj podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby, ako prierezovej témy.

Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov pre ďalšie zvyšovanie úrovne podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a projektových kompetencií žiakov naprieč vzdelávaním.

Podnikateľské vedomostí, ekonomické myslenie a schopnosť riešiť úlohy vo forme projektu,  sú dôležitými (kľúčovými) schopnosťami žiaka a  predpokladom pre ďalší úspešný osobnostný a profesijný rast žiaka.

Činnosti a výstupy v rámci predmetného pedagogického klubu budú  následne implementované do edukácie s cieľom rozvíjať u žiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, ekonomicky myslieť, tvoriť správne rozhodnutia, vytvárať podnikateľské zámery, stanovovať ukazovatele úspechu.

Ďalšími aktivitami členov pedagogického klubu, tvorbou výstupov a ich implementáciou do praxe, chceme dosiahnuť, aby žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce sa naučili  riadiť seba, tím (firmu), vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju a pod.

Vytvoríme didaktické materiály, ktoré budú následne efektívnym nástrojom učenia  sa žiakov - prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológii a ďalšie spôsobilosti, napríklad:

 • vhodným spôsobom zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt so zákazníkom,
 • zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, poznajú ich funkciu, formálnu úpravu a vedia ju aplikovať,
 • vytvoriť základné písomnosti osobnej agendy v elektronickej podobe,
 • identifikovať a popísať problém, podstatu javu,
 • navrhnúť postup riešenia problému a spracovať algoritmus,
 • získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich,
 • na základe získaných informácií formulovať jednoduché uzávery,
 • na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu,
 • kultivovane prezentovať svoje produkty, názory,
 • prijať kompromis alebo stanovisko inej strany,
 • poznať základy jednoduchej argumentácie a vie ich použiť na obhájenie vlastného postoja,
 • využívať rôzne typy prezentácií,
 • aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu
 • proaktívne riadiť (zahŕňa zručnosti ako je plánovanie, organizovanie, riadenie, vedenie a poverovanie), prezentáciou predstaviť výsledky svojej práce širšej verejnosti,
 • chápať a rešpektovať hodnoty duševného vlastníctva.

Ďalšie činnosti, ktoré budú realizované v rámci pedagogického klubu:

-        Tvorba Best Practice,

-        Prieskumno-analytická  a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca k zlepšeniu a identifikácii OPS,

-        Výmena skúseností pri aplikácii moderných vyučovacích metód,

-        Výmena skúseností v oblasti medzi-predmetových vzťahov,

-        Tvorba inovatívnych didaktických materiálov,

-        Diskusné posedia a štúdium odbornej literatúry,

Identifikovanie problémov v rozvoji podnikateľských vedomosti, ekonomického myslenia a schopnosti tvoriť projekt a navrhnúť možné riešenia.

Stručná anotácia

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy sa zaoberal nasledujúcimi témami:

- spôsoby prezentácie produktov tvorivej činnosti,

- OPS v danej oblasti,

- proklientský prístup, komunikačné zručnosti,

- zmena ako súčasť reálnych situácií,

- tvorivá dielnička.

 

Kľúčové slová

Podnikateľské vedomostí a zručností, Best Practice, Inovatívne didaktické materiály.

Zámer a priblíženie témy písomného výstupu

Zámerom nášho výstupu je popísať aktivity zrealizované učiteľmi, členmi pedagogického klubu na zasadnutiach pedagogického klubu rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

Priblíženie témy:

Na rozvoj tvorivosti je nevyhnutné zabezpečiť atmosféru a také sociálne vzťahy, aby vytvárali priaznivé prostredie, v ktorom sa optimálne môžu prejaviť a rozvíjať tvorivé schopnosti jedinca i skupiny. Učitelia na vytvorenie tvorivej klímy v triede pri výchove a vzdelávaní by mali hodnotiť tvorivé myslenie. Každý učiteľ by mal vedieť rozpoznať nové myšlienky, zmysel pre inovácie u svojich žiakov a podporovať ich tvorivý rozvoj.  Je dôležité zabezpečiť, aby žiaci boli citlivejší (vnímavejší) k podnetom prostredia. Školu treba viac spájať s problémami života a naučiť žiakov všímať si tieto problémy. Inovatívnymi metódami a prístupmi je potrebné podporiť manipuláciu (experimentovanie) svojich žiakov s predmetmi a myšlienkami.

Jadro:

Popis témy/problém

Problém:

Rozvíjanie tvorivosti žiakov tvorí celý komplex postupov, metód a stratégií, ktoré nesmieme redukovať len na aplikáciu niektorých cvičení, úloh a problémov, ktoré rozvíjajú tvorivé myslenie a schopnosti. Do tejto oblasti zaradíme aj utváranie optimálnej sociálnej klímy, medziľudských vzťahov, ktoré podporujú tvorivosť. Zaradíme tu aj tvorivé riadenie. Nesmieme zabudnúť, že žiak by nemal mať rozvinutú iba schopnosť tvoriť, inovovať, ale musí mať aj motiváciu (záujem, chuť, potrebu) tieto schopnosti realizovať v praxi. Tvorivosť nepomáha  len novým  spôsobom  zvládnuť  rôzne  životné  situácie  a riešiť   problémy,  ale má  veľký  význam  aj  pri  uplatnení absolventov na trhu práce, kde je potrebné prejaviť aj určitú dávku flexibility.

Záver:

Zhrnutia a odporúčania pre činnosť pedagogických zamestnancov

Pre podporu podnikavosti odporúčame vo vyššej miere implementovať model canvas.

Model  canvas používajú aj start-upy, keď hľadajú najvhodnejší biznis model pre svoje podnikanie.

Model canvas pozostáva z 9 kľúčových prvkov, ktoré sú súčasťou každého biznis modelu, prehľadne usporiadaných na jednej A4. To umožňuje vidieť všetky dôležité parametre biznis modelu na jednom mieste a lepšie porozumieť vzťahom medzi jeho jednotlivými prvkami: 

 1. Zákaznícke segmenty, na ktoré sa chceme orientovať
 2. Hodnota, ktorú chceme zákazníkom ponúknuť: výkonnosť, modernosť, dizajn, značku a status, úsporu nákladov, elimináciu rizika, pohodlie, apod.
 3. Distribučné kanály, ktoré chceme použiť – od oslovenia zákazníka (marketing) cez dodávku a popredajný servis
 4. Budovanie vzťahov so zákazníkmi: osobná starostlivosť, samoobslužný model, automatizovaný servis a pod.
 5. Model generovania tržieb: jednorazový predaj, platby za opakované použitie, prenájom, licenčné poplatky, fixné ceny vs možnosť vyjednávania, zľavy a pod.
 6. Kľúčové zdroje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie úspechu na trhu (know-how, ľudské zdroje, technológie, distribučná sieť, a pod.)
 7. Kľúčové aktivity, ktoré potrebujeme vykonávať (výroba, marketing, logistika a pod.)
 8. Kľúčoví partneri, ktorí nám pomôžu znížiť náklady, eliminovať riziko, alebo dodať know-how, ktoré nám chýba
 9. Nákladová štruktúra: je naším cieľom dosiahnuť najnižšie jednotkové náklady a stať sa nákladovým vodcom, alebo sa zameriavame na prémiové výrobky? (CFO, best practice)

Ak chceme u žiakov cielene rozvíjať tvorivosť musíme poznať jej šesť znakov, preto odporúčame uvedené znaky vložiť do didaktických prístupov:

1. plynulé myslenie – fluencia: produkovanie myšlienok, udržiavanie toku myšlienok a čo najväčší počet myšlienok. Dôležité je vyprodukovať čo najviac nápadov. V praxi odporúčame prijať, že nie všetky nápady musia byť hneď prevratné, ale tým, že sa produkcia nápadov neredukuje, len na výnimočné, žiak sa nemusí obmedzovať, a tým je vyšší predpoklad, že pri zdanlivo nevýnimočných nápadoch objavíme nápad, ktorý stojí za rozvíjanie.


2. pružné myslenie – flexibilita: rôznorodosť myšlienok, nápadov; schopnosť posúvať význam kategórií; meniť smer myšlienok. V edukácii sem patrí napríklad pohľad na zdanlivo obyčajné veci, na ktoré sa žiak dokáže pozrieť aj z iného hľadiska.

3. originálne myslenie – originalita: produkovať neobyčajné, netradičné odpovede; mať elegantné nápady; iné ako bežná tvorba. Hranice originality sú neobmedzené.

4. zdokonaľujúce myslenie – elaborácia: prikrášliť nápad, myšlienku; uhladiť nápad, riešenie do elegancie; rozšíriť nápady. v školskej praxi nie všetky nápady, ktoré žiak vyprodukuje, sú hneď originálne a použiteľné. Nápady sa niekedy musia rozvinúť, vyformovať, musí sa s nimi pracovať. Učiteľ by mal v prípade potreby koordinovať tento proces, ale nemal by nachádzať riešenie za žiaka. Je vhodné žiakovi poskytnúť dostatočný čas na to, aby mal priestor nachádzať riešenia.

5. ochota riskovať – odvaha: vystaviť sa možnosti neúspechu, chyby, kritiky; urobiť odhady, tušiť, hádať, mať vysoké ciele; pôsobiť v podmienkach bez štruktúr, bez jasnosti; byť nekonvenčný, mať iné názory ako ostatní. Učitelia sa v praxi stretávajú s tým, že sa niektorý zo žiakov bojí vyjadriť, aby sa nestrápnil pred ostatnými. Často však takýto žiak môže mať prevratný nápad, ale keďže ho nevysloví, nikto si ho nevšimne. Tu máme náročnú úlohu: odhaliť týchto žiakov a zapojiť ich do vyučovacieho procesu, eliminovať či odstrániť bariéry tvorivosti skôr, než sa stanú pre žiakov neprekonateľné.

6. uprednostnenie kompetentnosti – výzva: hľadať viaceré alternatívy; vidieť medzery medzi tým, aké veci sú a aké by mali byť; z chaosu urobiť poriadok, túžiť po poriadku bez zjednodušení; pohrúžiť sa do rozličných problémov, záhad, myšlienok. V dnešnej dobe už nepostačuje, aby žiak vyprodukoval myšlienky. Ak sa chce posunúť ďalej, musí dať vyprodukovanému určitý systém.

Odporúčame uvedené znaky implementovať do edukácie.

 V rámci edukačného procesu sa nám osvedčili metódy demonštračné, ktoré nám umožňujú teoretické vedomosti a prístupy implementovať do každodennej praxe a na autentických príkladoch zo života. Ide teda o prístup, ktorý v sebe kombinuje prvky situačného a autentického učenia sa. Tieto metódy sú primárne založené na pozorovacej činnosti žiakov. Pôsobia na rozvoj pamäte, sú oporou myšlienkovej činnosti žiakov, rozvíjajú poznávacie aktivity, spájajú poznávané skutočnosti s reálnou životnou praxou (prepojenie teoria-prax).

Demonštrácia – znamená názorná ukážka predmetu či procesu.

Členenie demonštračných metód:

·        Samostatné pozorovanie predmetov a javov

·        Predvádzanie predmetov, činností, pokusov, modelov

·        Demonštrácia statických obrazov (fotky, klasicky obrazový materiál)

·        Projekcia statická a dynamická (dynamická- video, film)

Najjednoduchšou formou demonštračných metód – ilustrácia (schémy, kresby na tabuli, diagramy, obrázky, mapy, tabuľky).

 Demonštrácia  - veľká historická tradícia –J.A.Komenský  (Svet v obrazoch, Škola hrou..)

Špecifickou formou demonštrácie – exkurzia a ukážka priamej praxe- hospitácia.

Metódy praktických činností žiakov súvisia s metódami demonštračnými a nedajú sa od seba jednoznačne oddeliť.  Ako dominujúci prameň poznania je u týchto metód – priama vlastná činnosť žiaka.

Členenie praktických metód žiakov:

·        Didaktické montážne a demontážne práce žiakov (manipulácia s predmetmi, hlavne v predškolskom veku, napr. lego)

·        Laboratórne práce žiakov – rozvíjajú schopnosť žiakov pozorovať, samostatne uvažovať, upevňovať manuálne schopností, rozvíjať spoluprácu, tím. Laboratórne práce rozdeľujeme na krátkodobé (fyzikálny pokus) a dlhodobé (vypestovanie kvetu).

·        Aplikačný typ laboratórnej práce (aplikácia osvojenej teórie do praxe, opakovanie a precvičovanie vedomostí a zručností).

·        Laboratórne práce heuristického charakteru (problémové úlohy, žiaci objavujú riešenia).

·        Inštruktáže – kombinovaná metóda, zahŕňa v sebe: vysvetlenie, predvedenie, nácvik činností.

·        Metódy systematickej pracovnej praxe – tieto metódy umožňujú žiakom v podmienkach reálneho života uplatňovať vedomosti a zručnosti, ktoré si osvojili.

 

Rozborová metóda: často sa spája s metódou práce s textom či metódou demonštračnou. V rámci tejto metódy žiaci predvádzajú analýzu -textových materiálov, správania sa osôb, audiovizuálnych programov, stanovísk k rôznym problémom.

Situačné metódy: predmetom analýzy je ucelená reálna situácia z profesijného alebo osobného života.  Cieľom je nielen vecný rozbor  situácie,  ale i rozbor správania aktérov tejto situácie. Situácia môže byť reálna ale vykonštruovaná., v každom prípade, dôveryhodná.

Najznámejšie varianty:

·        Metóda rozboru situácie (analýza životných problémov)

·        Metóda konfliktnej situácie (rozbor konfliktu, jeho následkov)

·        Metóda postupného zoznamovania sa s problémom (rozdelenie problému do fázy).

Ďalej odporúčame metódy: metódy na rozvíjanie vnímania, senzitivity,° metódy výcviku fantázie, imaginácie, obrazotvornosti, predstavivosti, intuície,° metódy atechniky tvorby divergentných úloh,° vyučovacie stratégie podporujúce a rozvíjajúce tvorivosť,° metódy, ktoré obsahujú úlohy na dôvtip,° metódy  zlepšovania  fluencie,  flexibility,  originality a elaborácie  pri  myšlienkovej produkcii,° metódy zlepšovania tvorivého hodnotenia,° metódy tvorivého riešenia problémov.

Výhodou pre tvorbu nových nápadov je práca v skupine, v ktorej žiaci uskutočnia napríklad brainstorming k téme, ktorú ďalej rozpracujú. Výhody skupinovej práce vidíme v týchto činnostiach:

Aktivita: je zameraná na žiaka, žiak vyvíja v skupine aktivitu, žiak je aktívny, pretože má riešiť určitý problém, pozitívom je aj skutočnosť, že nesmelí žiaci, ktorí nevystupujú pred triedou, sa skôr zapoja do aktivít v skupine.

 Sebakontrola a vzájomná pomoc: skupinu tvorí viac žiakov, ak sú správne vedení učiteľom, tak si v skupine navzájom pomáhajú. Príležitosť spoznať sa navzájom.

 Zábava: žiaci si pri nej hravým spôsobom utriedia učivo.

Rozvíjanie duševných schopností vyššieho radu: tvorivosť, hodnotenie, schopnosť syntézy a analýzy. –Súťaživosť: medzi skupinami vytvára silnú motiváciu a žiaci sa v skupine viac aktivizujú. – Dôvera v spoločné rozhodnutie.

 Vyjadrenie vlastného stanoviska.

Odporúčame pokračovať v aktivitách pedagogického klubu podľa plánu činností v školskom roku 2022/2023.

                      

11.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonbková, MBA

12.   Dátum

30.6.2022

13.   Podpis

 

14.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

30.6.2022

16.   Podpis

 

 

Pokyny k vyplneniu Písomného výstupu pedagogického klubu:

                   Písomný výstup zahrňuje napr. osvedčenú pedagogickú prax, analýzu s odporúčaniami, správu s odporúčaniami. Vypracováva sa jeden písomný výstup za polrok.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – riadok bude vyplnený v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa celý názov klubu
 7. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 8. V riadku Školský polrok - výber z dvoch možnosti – vypracuje sa za každý polrok zvlášť
 • september RRRR – január RRRR
 • február RRRR – jún RRRR
 1. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je písomný výstup zverejnený
 2. V tabuľkách Úvod ,Jadro a Záver sa popíše výstup v požadovanej štruktúre
 3. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby/osôb (členov klubu), ktorá písomný výstup vypracovala  
 4. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania písomného výstupu
 5. V riadku Podpis – osoba/osoby, ktorá písomný výstup vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 6. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá písomný výstup schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 7. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia písomného výstupu
 8. V riadku Podpis – osoba, ktorá písomný výstup schválila sa vlastnoručne podpíše.