Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 3

Plán práce/pracovných činností pedagogického klubu č. 3 (1. 2. 2022 - 30. 6. 2022)

Plán práce/pracovných činnosti pedagogického klubu

(príloha ŽoP)

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28  Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Počet členov pedagogického klubu

7

8.      Školský polrok

01.02.2022-30.06.2022

9.      Opis/zameranie a zdôvodnenie činností pedagogického klubu:

Pedagogický klub podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy je  vytvorený učiteľmi a majstrami OV.

Spôsob organizácie: stretnutia 2 krát do mesiaca. Dĺžka jedného stretnutia: 3 hodiny.

Varianta klubu: pedagogický klub s výstupmi.

Zameranie pedagogického klubu:

Pedagogický klub sa zameriava na rozvoj podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby, ako prierezovej témy.

Cieľom realizácie aktivít pedagogického klubu je zvýšenie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov pre ďalšie zvyšovanie úrovne podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a projektových kompetencií žiakov naprieč vzdelávaním.

Podnikateľské vedomostí, ekonomické myslenie a schopnosť riešiť úlohy vo forme projektu,  sú dôležitými (kľúčovými) schopnosťami žiaka a  predpokladom pre ďalší úspešný osobnostný a profesijný rast žiaka.

Činnosti a výstupy v rámci predmetného pedagogického klubu sú  následne implementované do edukácie s cieľom rozvíjať u žiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, ekonomicky myslieť, tvoriť správne rozhodnutia, vytvárať podnikateľské zámery, stanovovať ukazovatele úspechu.

Ďalšími aktivitami členov pedagogického klubu, tvorbou výstupov a ich implementáciou do praxe, chceme dosiahnuť, aby žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce sa naučili  riadiť seba, tím (firmu), vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju a pod.

Vytvárame didaktické materiály, ktoré sú následne efektívnym nástrojom učenia  sa žiakov – žiaci sa učia prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológii a ďalšie spôsobilosti, ako sú napríklad:

 • vhodným spôsobom zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt so zákazníkom,
 • zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, poznajú ich funkciu, formálnu úpravu a vedia ju aplikovať,
 • vytvoriť základné písomnosti osobnej agendy v elektronickej podobe,
 • identifikovať a popísať problém, podstatu javu,
 • navrhnúť postup riešenia problému a spracovať algoritmus,
 • získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich,
 • na základe získaných informácií formulovať jednoduché uzávery,
 • na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu,
 • kultivovane prezentovať svoje produkty, názory,
 • prijať kompromis alebo stanovisko inej strany,
 • poznať základy jednoduchej argumentácie a vie ich použiť na obhájenie vlastného postoja,
 • využívať rôzne typy prezentácií,
 • aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu
 • proaktívne riadiť (zahŕňa zručnosti ako je plánovanie, organizovanie, riadenie, vedenie a poverovanie), prezentáciou predstaviť výsledky svojej práce širšej verejnosti,
 • chápať a rešpektovať hodnoty duševného vlastníctva.

Ďalšie činnosti, ktoré  sú realizované v rámci pedagogického klubu:

-        Tvorba Best Practice,

-        Prieskumno-analytická  a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca k zlepšeniu a identifikácii OPS,

-        Výmena skúseností pri aplikácii moderných vyučovacích metód,

-        Výmena skúseností v oblasti medzi-predmetových vzťahov,

-        Tvorba inovatívnych didaktických materiálov,

-        Diskusné posedia a štúdium odbornej literatúry,

Identifikovanie problémov v rozvoji podnikateľských vedomosti, ekonomického myslenia a schopnosti tvoriť projekt a navrhnúť možné riešenia.

10.   Rámcový program a termíny a dĺžka trvania jednotlivých stretnutí

školský  rok 2021/2022

2.polrok

por. číslo stretnutia

termín stretnutia

dĺžka trvania stretnutia

miesto konania

téma stretnutia

rámcový program stretnutia

1.

09.02.2022

 3 hodiny

SSŠ, Biela voda,

Nad  traťou 1342/28, Kežmarok

Spôsoby prezentácie produktov tvorivej činnosti.

 Zásady – diskusia,

Tvorba materiálov.

2.

28.02.2022

 3 hodiny

 SSŠ, Biela voda,

Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 Spôsoby prezentácie produktov tvorivej činnosti.

 Zásady – diskusia,

Tvorba materiálov.

3.

09.03.2022

 3 hodiny

 SSŠ, Biela voda,

Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 OPS v danej oblasti.

 Tvorba OPS v danej oblasti. Diskusia, zdieľanie skúseností.

4.

23.03.2022

 3 hodiny

 SSŠ, Biela voda,

Nad  traťou 1342/28, Kežmarok

 Prezentácia OPS súvisiacich so zvyšovaním úrovne v uvedenej oblasti.

 Zdieľanie OPS, diskusia, argumentácia.

5.

06.04.2022

  3 hodiny

 SSŠ, Biela voda,

Nad  traťou 1342/28, Kežmarok

 Pro-klientský prístup, komunikačné zručnosti, argumentácia.

Komunikačné metódy, diskusia, zdieľanie názorov.

6.

20.04.2022

  3 hodiny

 

 SSŠ, Biela voda,

Nad  traťou 1342/28, Kežmarok

 Pro-klientský prístup, komunikačné zručnosti, argumentácia.

 Komunikačné metódy, diskusia, zdieľanie názorov.

7.

04.05.2022

  3 hodiny

 SSŠ, Biela voda,

Nad traťou 1342/28, Kežmarok

 Pro-klientský prístup, komunikačné zručnosti, argumentácia.

 Komunikačné metódy, diskusia, zdieľanie názorov.

8.

18.05.2022

  3 hodiny

 SSŠ, Biela voda,

Nad  traťou 1342/28, Kežmarok

 Zmena ako súčasť reálnych situácií—„change managment“

 Tvorba námetov, medzipredmetová výučba a jej možnosti riešiť danú problematiku.

9.

01.06.2022

  3 hodiny

 SSŠ, Biela voda,

Nad  traťou 1342/28, Kežmarok

Tvorivá dielnička

 Diskusia a otvorený priestor pre nápady a kreativitu členov klubu z oblasti finančnej gramotnosti.

10.

15.06.2022

  3 hodiny

SSŠ, Biela voda,

Nad  traťou 1342/28, Kežmarok

Výstup pedagogického klubu.

 Diskusia k výstupu, zdieľanie názorov a postojov.

                      

11.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

12.   Dátum

30.06.2022

13.   Podpis

 

14.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Anna Jurgovianová

15.   Dátum

30.06.2022

16.   Podpis

 

 

 

Pokyny k vyplneniu Plánu práce/pracovných činností pedagogického klubu:

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – riadok bude vyplnený v zmysle výzvy
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy o NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy o NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“)– uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Počet členov pedagogického klubu - uvedie sa počet členov klubu (min.3 a max.10)
 8. V riadku Školský polrok - výber z dvoch možnosti: vypĺňa sa za každý polrok zvlášť
 • september RRRR – január RRRR
 • február RRRR – jún RRRR
 1. V riadku Opis/zameranie a zdôvodnenie činností klubu – vychádza zo zmluvy o NFP – predmetu podpory
 2. V riadku Rámcový program a termíny a dĺžka trvania jednotlivých stretnutí – uvedie sa konkrétny program/hlavné témy na jednotlivé plánované stretnutia v danom školskom polroku; termín realizácie zasadnutí klubu a ich trvanie. Klub sa stretáva maximálne dvakrát mesačne. Dĺžka jedného stretnutia klubu je max. 3 hodiny.
 3. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá plán práce klubu vypracovala  
 4. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania plánu práce klubu
 5. V riadku Podpis – osoba, ktorá plán práce klubu vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 6. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá plán práce klubu schválila (/koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 7. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia plán práce klubu
 8. V riadku Podpis – osoba, ktorá plán práce klubu schválila sa vlastnoručne podpíše.