Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 3

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 3 (15. 6. 2022)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

15.06.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola tvorba zhrnutia a zdieľanie skúseností z výstupov z našich stretnutí. V rámci tohoto stretnutia sme sa preto zamerali na zhrnutie našich skúseností a vedomostí, ktoré sme na stretnutiach klubu nadobudli. Na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: výstup pedagogického klubu, výmena OPS, podnikateľské zručnosti.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Spoločná reflexia.

2.      Diskusia.

3.      Zdieľanie skúseností.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj podnikateľských vedomostí.

Program stretnutia:

1.      Spoločná reflexia – dielňa budúcnosti.

2.      Diskusia.

3.      Tvorba zhrnutia.

4.      Záver.

13.   Závery a odporúčania:

Diskutovali sme o tom, aké prístupy by sme mali v budúcnosti v rámci naše praxe implementovať a akú stratégie by sme mali využívať.

Pri rozvoji podnikavosti musíme u žiakov rozvíjať schopnosti, ktoré im pomáhajú orientovať sa v podnikateľskom prostredí. Musia sa tiež naučiť rozlišovať procesy odohrávajúce sa vo firmách, porozumieť ekonomickým informáciám a svetu práce. Toto všetko sa im bude hodiť pri realizácii vlastných inovatívnych nápadov, sebarealizácii, sebapoznávaniu, sebarozvoji a napokon aj pre zvýšenie záujmu o podnikanie a aktívne zapojenie sa do podnikateľskej činnosti v profesijnej kariére. Zdôrazňujeme tiež potrebu rozvoja sebavedomia pri tejto forme vzdelávania.

Žiakov musíme viesť k pozitívnemu vnímaniu seba samého, k formovaniu a využívaniu svojich osobnostných predpokladov, zručností a špecifických vlastností. Dôležitou súčasťou podnikateľského vzdelávania žiakov sú aktivity zamerané na rozvoj konceptuálneho myslenia, rozhodovacích procesov, na riešenie problémov a budovanie sietí, ako aj na objavovanie a skúmanie, ktoré ich povzbudzujú k tomu, aby prichádzali s novými nápadmi, brali iniciatívu do vlastných rúk, získali odvahu konať, robili vlastné rozhodnutia, cítili zodpovednosť pri vypracovaní bežných úloh,

Pre implementáciu týchto prístupov je kľúčová kvalitná pedagogická komunikácia:

-        Oznamujeme informácie  (ide o kvalitu a rozsah informácii, ktorá je limitovaná informačnou kapacitou žiaka, zdravotným stavom, sociálnymi vzťahmi a podmienkami, motiváciou žiaka).

-        Oznamujeme si postoje

-        Oznamujeme si emocionálne vzťahy (neverbálne druhy informácii)

-        Oznamujeme si žiadosť o potvrdenie, akceptáciu sebaponímania – takýto som a čakám spätnú väzbu.

-        Oznamujeme si pravidlá ďalšieho styku (slovné i mimoslovné).

Vízie do budúcnosti:

Odborné vzdelávanie: súhrn predpokladov pre vykonávanie určitej profesie.

Ide o vedomosti, schopnosti, zručnosti, postoje,  ktoré sú zamerané na výkon určitej kvalifikovanej práce.

Tendencie vo všeobecných a odborných vzdelávacích obsahoch:

-        Rast významu jednoty oboch druhov vzdelania

-        Dôraz na širšie všeobecné vzdelanie ( snaha zabrániť predčasnej špecializácii)

-        Plynulé prechody medzi všeobecným a odborným vzdelaním

-        V odbornom vzdelaní dôraz na metodologický základ ako východisko pre užšiu odbornú špecializáciu.

Školské vzdelávacie obsahy a obsahy mimoškolských vzdelávacích zdrojov:

Nenahraditeľné vlastnosti školského vzdelanie: je systematické a ucelené, žiaci si ho osvojujú v riadených didaktických procesoch, má univerzálny rozsah pôsobenia ( vzťahuje sa na celú populáciu v období školskej dochádzky).

Odporúčame vyššie uvedené skúseností, metódy a prístupy k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

15.   Dátum

15.06.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

18.   Dátum

15.06.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: SSŠ  Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Dátum konania stretnutia:  15.06.2022

Trvanie stretnutia:  14:00 hod do 17:00 hod   

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

2.

PaedDr. Valér Onufer

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

3.

Mgr. Mária Majerská

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

4.

Ing. Alžbeta Dubjelová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

5.

Mgr. Mariana Regešová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

6.

Ľuboš Edelmüller

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

7.

Mgr. Róbert Mysza

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia