Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Pedagogický klub č. 3

Správa o činnosti pedagogického klubu č. 3 (1. 6. 2022)

Správa o činnosti pedagogického klubu

1.      Prioritná os

Vzdelávanie

2.      Špecifický cieľ

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

3.      Prijímateľ

Súkromná spojená škola Biela voda, Nad traťou 1342/28 Kežmarok

4.      Názov projektu

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

5.      Kód projektu  ITMS2014+

312011Z055

6.      Názov pedagogického klubu

Pedagogický klub rozvoja podnikateľských vedomostí, ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy.

7.      Dátum stretnutia  pedagogického klubu

01.06.2022

8.      Miesto stretnutia  pedagogického klubu

SSŠ Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

9.      Meno koordinátora pedagogického klubu

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

10.   Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy

www.ssos-kezmarok.sk

11.   Manažérske zhrnutie:

Cieľom stretnutia nášho klubu bola organizácia Tvorivej dielničky, ktorej zameranie bolo na diskusie a na tvorbu otvoreného priestoru pre nápady a kreativitu členov klubu z oblasti finančnej gramotnosti. Na predmetnú tému sme diskutovali, zdieľali naše OPS a na záver stretnutia sme tvorili pedagogické odporúčanie.

Kľúčové slová: tvorivá dielnička, finančná gramotnosť, kreativita, podnikateľské zručnosti.

12.   Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Hlavné body:

1.      Úvodná analýza odborných zdrojov.

2.      Diskusia.

3.      Výmena OPS.

4.      Záver.

Témy: Prepojenie vzdelávania s praxou, rozvoj podnikateľských vedomostí.

Program stretnutia:

1.      Spoločná diskusia a analýza odborných zdrojov – analýza vecných rysov.

2.      Diskusný kruh v rámci tvorivej dielne.

3.      Kreatívne písanie.

4.      Záver.

13.   Závery a odporúčania:

V rámci stretnutia sme zdieľali naše OPS tvorili sme syntézu našich skúseností s vedomosťami z odbornej literatúry. V rámci edukačného procesu sa nám osvedčili metódy demonštračné, ktoré nám umožňujú teoretické vedomosti a prístupy implementovať do každodennej praxe a na autentických príkladoch zo života. Ide teda o prístup, ktorý v sebe kombinuje prvky situačného a autentického učenia sa. Tieto metódy sú primárne založené na pozorovacej činnosti žiakov. Pôsobia na rozvoj pamäte, sú oporou myšlienkovej činnosti žiakov, rozvíjajú poznávacie aktivity, spájajú poznávané skutočnosti s reálnou životnou praxou (prepojenie teoria-prax).

Demonštrácia – znamená názorná ukážka predmetu či procesu.

Členenie demonštračných metód:

·        Samostatné pozorovanie predmetov a javov

·        Predvádzanie predmetov, činností, pokusov, modelov

·        Demonštrácia statických obrazov (fotky, klasicky obrazový materiál)

·        Projekcia statická a dynamická (dynamická- video, film)

Najjednoduchšou formou demonštračných metód – ilustrácia (schémy, kresby na tabuli, diagramy, obrázky, mapy, tabuľky).

 Demonštrácia  - veľká historická tradícia –J.A.Komenský  (Svet v obrazoch, Škola hrou..)

Špecifickou formou demonštrácie – exkurzia a ukážka priamej praxe- hospitácia.

Metódy praktických činností žiakov súvisia s metódami demonštračnými a nedajú sa od seba jednoznačne oddeliť.  Ako dominujúci prameň poznania je u týchto metód – priama vlastná činnosť žiaka.

 

Členenie praktických metód žiakov:

·        Didaktické montážne a demontážne práce žiakov (manipulácia s predmetmi, hlavne v predškolskom veku, napr. lego)

·        Laboratórne práce žiakov – rozvíjajú schopnosť žiakov pozorovať, samostatne uvažovať, upevňovať manuálne schopností, rozvíjať spoluprácu, tím. Laboratórne práce rozdeľujeme na krátkodobé (fyzikálny pokus) a dlhodobé (vypestovanie kvetu).

·        Aplikačný typ laboratórnej práce (aplikácia osvojenej teórie do praxe, opakovanie a precvičovanie vedomostí a zručností).

·        Laboratórne práce heuristického charakteru (problémové úlohy, žiaci objavujú riešenia).

·        Inštruktáže – kombinovaná metóda, zahŕňa v sebe: vysvetlenie, predvedenie, nácvik činností.

·        Metódy systematickej pracovnej praxe – tieto metódy umožňujú žiakom v podmienkach reálneho života uplatňovať vedomosti a zručnosti, ktoré si osvojili.

 

Rozborová metóda: často sa spája s metódou práce s textom či metódou demonštračnou. V rámci tejto metódy žiaci predvádzajú analýzu -textových materiálov, správania sa osôb, audiovizuálnych programov, stanovísk k rôznym problémom.

Situačné metódy: predmetom analýzy je ucelená reálna situácia z profesijného alebo osobného života.  Cieľom je nielen vecný rozbor  situácie,  ale i rozbor správania aktérov tejto situácie. Situácia môže byť reálna ale vykonštruovaná., v každom prípade, dôveryhodná.

Najznámejšie varianty:

·        Metóda rozboru situácie (analýza životných problémov)

·        Metóda konfliktnej situácie (rozbor konfliktu, jeho následkov)

·        Metóda postupného zoznamovania sa s problémom (rozdelenie problému do fázy).

Odporúčame vyššie uvedené OPS k implementácii do pedagogického procesu.

14.   Vypracoval (meno, priezvisko)

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

15.   Dátum

01.06.2022

16.   Podpis

 

17.   Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Jurgovianová Anna

18.   Dátum

01.06.2022

19.   Podpis

 

Príloha:

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu:

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.

 1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie
 2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "zmluva o NFP")
 3. V riadku Prijímateľ - uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 4. V riadku Názov projektu - uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa skrátený názov projektu
 5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP
 6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa názov klubu
 7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu - uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine
 8. V riadku Miesto stretnutia pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine
 9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko koordinátora klubu
 10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, kde je správa zverejnená
 11. V riadku Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu
 12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia - uvedú sa v bodoch hlavné témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia klubu
 13. V riadku Závery o odporúčania – uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli predmetom stretnutia
 14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti vypracovala  
 15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti
 16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne podpíše
 17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor klubu/vedúci klubu učiteľov)
 18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti
 19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše.

Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Prijímateľ:

Súkromná spojená škola Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Názov projektu:

Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Kód ITMS projektu:

312011Z055

Názov pedagogického klubu:

4.6.3. Pedagogický klub rozvoja podnikateľských ekonomického myslenia a tvorby projektov – prierezové témy

PREZENČNÁ LISTINA

Miesto konania stretnutia: SSŠ  Biela voda, Nad traťou 1342/28, Kežmarok

Dátum konania stretnutia:  01.06.2022

Trvanie stretnutia:  14:00 hod do 17:00 hod         

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia

1.

PhDr. Jana Mašlonková, MBA

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

2.

PaedDr. Valér Onufer

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

3.

Mgr. Mária Majerská

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

4.

Ing. Alžbeta Dubjelová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

5.

Mgr. Mariana Regešová

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

6.

Ľuboš Edelmüller

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

7.

Mgr. Róbert Mysza

 

SSŠ , Biela voda 2, KK

       
       

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y:

              

č.

Meno a priezvisko

Podpis

Inštitúcia